Program kursu - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

advertisement
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PROGRAM NAUCZANIA
kursu
„Zarządzanie Kryzysowe”
WARSZAWA
2017
SPIS TREŚCI:
I. CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ………………………………………………..3
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE………………………………………………….4
III. ROZLICZENIE CZASU KURSU…………………………………………………..5
IV. STUDIUM TEMATYCZNE………………………………………………………...5
2
I. CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia na kursie Zarządzanie Kryzysowe jest nabycie wiedzy i umiejętności
oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich
skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych
w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do
funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.
Kurs zarządzania kryzysowego adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem
kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się
do realizacji tych funkcji. Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin
lekcyjnych.
Zasady, tryb i zakres postępowania kwalifikacyjnego określają: rektor- komendant
ASzWoj. i dziekan WBN.
Zajęcia realizowane są w ASzWoj. przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni, przede
wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa,
a także przez specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.
Kurs realizowany jest w oparciu o program nauczania, który zawiera tematykę przedmiotów,
liczbę godzin, formy realizacji zajęć oraz jednostki dydaktyczne odpowiedzialne za realizacje
przedsięwzięć dydaktycznych.
Proces
dydaktyczny
na
kursie
ZK
ukierunkowany
jest
na
przygotowanie
do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć
zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi
i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych
straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach
i organizacjach pozarządowych.
Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom kursu zrozumienie
interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz zagrożeń
mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów
reagowania
kryzysowego
oraz
pracę
w
zespołach
zarządzania
kryzysowego,
w tym opracowanie dokumentacji.
3
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Ogólny czas trwania kursu określono na 1 tydzień (5 dni szkoleniowych). Zajęcia
na kursie trwają po sześć – osiem godzin dziennie. Ogólna liczba godzin dydaktycznych
na kursie wynosi 35.
Główne treści kursu zostaną przekazane w jednym zasadniczym bloku tematycznym
dotyczącym szeroko rozumianej problematyki zarządzania kryzysowego.
Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej
przejawiającej się w postaci warsztatów i ćwiczeń, kształtujących umiejętności wykorzystania
posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z procesem
zarządzania kryzysowego.
W zależności od rodzaju grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji
programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do szczebla
reprezentowanego przez uczestników kursu.
Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych
oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu
dydaktycznego.
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny wyrażonej liczbowo. Uczestnicy otrzymują
zaświadczenia ukończenia kursu.
4
III. ROZLICZENIE CZASU KURSU
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Programowe zajęcia
OGÓŁEM
Liczba dni
5
Liczba godzin
35
35
IV. STUDIUM TEMATYCZNE
Nr
tematu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Temat
System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem
narodowym, jego istota i podstawy prawne funkcjonowania.
Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
Infrastruktura krytyczna – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej.
Cel i zasady opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
Zespoły i centra zarządzania kryzysowego – zasady ich powoływania i funkcjonowania.
Istota i cel planowania cywilnego
Zagrożenia terrorystyczne oraz sposoby ich minimalizacji.
Udział Sił Zbrojnych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym.
Charakterystyka zasadniczych sposobów ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych
Ćwiczenia w zarządzaniu kryzysowym – organizacja, przygotowanie oraz ich
prowadzenie
Wykorzystanie techniki komputerowej
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej – pokaz w Centrum Szkolenia i Komputerowych
Gier Wojennych (CSiKGW)
Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego.
Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania – gra decyzyjna
Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania – gra decyzyjna
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego. Podsumowanie i zakończenie kursu.
5
Download