wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego

advertisement
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
50-951 WROCŁAW, Plac Powstańców Warszawy 1
Wydział Zarządzania Kryzysowego
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
www.czkw.wroc.pl
Telefony: /071/ 340 61 00;
340 61 01;
340 62 05
Faksy:
343 20 28;
340 65 95
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Wrocław, dnia 28 marca 2007r.
Szkoły z terenu woj. Dolnośląskiego
za pośrednictwem
Kuratorium Oświaty
Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z
odnotowywanymi zachorowaniami na meningokokowe zapalenie opon mózgowych na terenie woj.
opolskiego i pojedynczymi przypadkami na terenie woj. dolnośląskiego zwraca uwagę na potrzebę
przeprowadzenia pogadanek z młodzieżą szkolną w aspekcie odpowiednich zachowań
prozdrowotnych.
Pogadanki powinny być dostosowane do grupy wiekowej i poziomu słuchaczy, celowe wydaje
się również przekazanie materiałów informacyjnych dla rodziców.
W szczególności nacisk należy położyć na unikanie potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia
poprzez:
 Ograniczenie bliskich kontaktów z innymi osobami (np. pocałunków)
 Unikanie bliskich kontaktów z osobami przeziębionymi
 Zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej
 Nieużywanie wspólnych naczyń, sztućców, butelek z napojami
 Pozostawanie w domu w przypadku nawet lekkich objawów infekcji
 Wczesny kontakt z lekarzem POZ w przypadku niepokojących objawów
Aktualnie ognisko bakterii meningokoków grupy C zlokalizowane zostało w Brzegu (
opolskie).Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego będą tam prowadzone szczepienia
profilaktyczne młodzieży w wieku 11-19 lat z terenu powiatu. Dotyczy to ok. 11 tys. osób. Na
terenie woj. dolnośląskiego i pozostałym obszarze kraju szczepienie figuruje jako zalecane w
obowiązującym kalendarzu szczepień.
Przydatne informacje na temat posocznicy meningokokowej można uzyskać na stronach
internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl oraz Polskiej Grupy Sepsy :
www.sepsa.pl ,a także Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń
Ośrodkowego Układu Nerwowego KOROUN: [email protected] skąd pochodzi prezentowana
ulotka.
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego WCZK
Dariusz Chrzanowski
Download