Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia.

advertisement
Uchwała Nr LIV / 774 / 2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie określenia zasad
wnoszenia przez Województwo Dolnośląskie
do spółek prawa handlowego wkładów,
a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1590 ze zmianami) Sejmik
Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:
§1
1. Uchwała określa zasady obowiązujące Województwo Dolnośląskie w sprawach
odnoszących się do spółek prawa handlowego, a to:
a. Obejmowania nowych udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, które już
tworzy lub współtworzy Województwo,
b. obejmowania w spółkach prawa handlowego, w których Województwo nie
uczestniczy, nowych udziałów i akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,
c. nabywania oraz zbywania udziałów i akcji.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a. spółkach prawa handlowego – rozumie się przez to spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, lub spółki akcyjne działające w oparciu o kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.)
b. kapitale zakładowym – rozumie się przez to udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, lub akcje w spółkach akcyjnych
§2
1. Obejmowanie udziałów i akcji - § 1 ust. 1 lit. a uchwały - odbywa się przez ich
pokrywanie według ich wartości nominalnej wynikającej z umowy spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością albo ze statutu spółki akcyjnej, gotówką lub
wkładami
rzeczowymi
(aportem),
albo
prawami
stanowiącymi
własność
Województwa Dolnośląskiego.
2. W sprawach określonych wyżej, uchwały podejmuje Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
Strona 1 z 3
w oparciu o proponowany porządek obrad zwyczajnego albo nadzwyczajnego
zgromadzenia
wspólników
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
lub
zwyczajnego albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki
akcyjnej.
3. Pokrywanie wkładu gotówką odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad oraz
procedur obowiązujących przy realizacji budżetu Województwa Dolnośląskiego i
po dokonaniu ekonomicznej analizy przedsięwzięcia.
4. Pokrywanie wkładu środkami rzeczowymi (aportem) odbywa się z zachowaniem
zasad gospodarowania mieniem Województwa Dolnośląskiego wynikających z
przepisów powszechnie obowiązujących oraz Uchwały Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Nr XIX / 342 / 2000, z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad
gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także na podstawie wyceny
koncesjonowanego rzeczoznawcy, zaś w przypadku spółek akcyjnych także
wyceny biegłego sądowego.
§3
1. Obejmowanie wkładów, o których mówi § 1 ust. 1 lit. b niniejszej uchwały dotyczy
spółek prawa handlowego, które już istnieją i są zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym, zaś Województwo Dolnośląskie nie jest w rozumieniu
kodeksu spółek handlowych udziałowcem lub akcjonariuszem takiej spółki, przed
czynnością cywilno – prawną objęcia.
2. W sprawach określonych wyżej, uchwały podejmuje Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
w oparciu o ofertę statutowych władz danej spółki i ekonomiczną analizą
przedsięwzięcia.
3. Pokrywanie kapitału zakładowego gotówką odbywa się z zachowaniem
wszystkich zasad oraz procedur obowiązujących przy realizacji budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
4. Pokrywanie kapitału zakładowego wkładami rzeczowymi (aportem) odbywa się z
zachowaniem zasad gospodarowania mieniem Województwa Dolnośląskiego
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Nr XIX / 342 / 2000, z dnia 31 marca 2000 roku w
sprawie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także na podstawie
wyceny koncesjonowanego rzeczoznawcy, zaś w przypadku spółek akcyjnych
także wyceny biegłego sądowego oraz po dokonaniu ekonomicznej analizy
przedsięwzięcia.
§4
1. Nabywanie udziałów i akcji obejmuje wszystkie transakcje cywilno – prawne
polegające na kupnie lub przejęciu pod innym tytułem prawnym od innego
udziałowca lub akcjonariusza spółki.
2. Nabywanie udziałów lub akcji, o których mowa wyżej, odbywa się w oparciu o
uchwałę powziętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na podstawie
wcześniejszej oferty zbywcy, ekonomicznej analizy przedsięwzięcia i według
zasad oraz procedur obowiązujących przy realizacji budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
§5
Przy zbywaniu udziałów i akcji stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego
mają zastosowanie zasady wymienione w § 4 niniejszej uchwały, zaś przy procesie
zbywania
stosuje
się
aktualnie
obowiązujące
przepisy
odnoszące
się
do
szczegółowego trybu zbywania udziałów i akcji Skarbu Państwa.
§6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§7
Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia.
Strona 3 z 3
Download