tryb i harmonogram opracowania „rogramu rozwoju kultury na

advertisement
Uchwała Nr LIX / 907 / 2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 października 2006 roku
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania
„Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do 2020 roku”
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 12a ust. 1, art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. dz. U. Nr 142,
poz. 1590 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się zasady opracowania „Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do
2020 roku”, które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Tryb i harmonogram opracowania „Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do
2020 roku”, które określa załącznik nr 2 do niniejszego Uchwały.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do przedłożenia Sejmikowi
Województwa Dolnośląskiego projektu „Programu Rozwoju Kultury na Dolnym
Śląsku do 2020 roku” w terminie do 30 listopada 2007 roku.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/907/2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 października 2006 r.
ZASADY OPRACOWANIA „PROGRAMU ROZWOJU KULTURY NA DOLNYM
ŚLĄSKU DO 2020 ROKU”:
ZASADY OGÓLNE;
1. „Program Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do 2020 roku” stanowić będzie
integralną część Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do roku
2020, a cele w nim zawarte będą zbieżne z jej założeniami.
2. Przy opracowaniu, wykonywaniu, monitorowaniu i ocenie Programu będzie
obowiązywać
zasada
partnerstwa,
co
będzie
wyrażone
podczas
uspołeczniania dokumentu za pośrednictwem konsultacji społecznych.
3. Program
będzie
dokumentem
otwartym,
co
oznacza,
iż
w
wyniku
zachodzących przemian społeczno – gospodarczych oraz innych czynników
będzie istniała możliwość jego aktualizacji.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE :
1. „Program Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do 2020 roku”
będzie
powiązany z:
 Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020
 Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego
 Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Dolnośląskiego
 Programem opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego
 Narodową Strategią Kultury na lata 2004-2020
 Programem Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Program będzie realizowany w czterech etapach:
a) diagnoza kluczowych aspektów funkcjonowania kultury w regionie, w tym
identyfikację najważniejszych problemów w sferze kultury,
b) bilans regionu w oparciu o analizę SWOT,
c) ustalenie celów i priorytetów rozwoju kultury,
d) procedura i wdrażanie.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/907/2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 października 2006 roku
TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA „ROGRAMU ROZWOJU KULTURY
NA DOLNYM ŚLĄSKU DO 2020 ROKU”
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
CZYNNOŚĆ
Powołanie Zespołu
zadaniowego
Przystąpienie do
przygotowania projektu
programu oraz
wytycznych do
programu
Opracowanie założeń
Wybór wykonawcy
zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych –
podpisanie umowy z
wykonawcą
Opiniowanie,
uzgadnianie projektu
Przedstawienie
Programu Sejmikowi
Województwa
Dolnośląskiego
Konsultacje społeczneopiniowanie przez
środowiska związane ze
sferą kultury
Uchwalenie Programu
przez Sejmik
Województwa
Dolnośląskiego
Promocja Programu
TERMIN
IV kw. 2006
ODPOWIEDZIALNY
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
IV kw.2006 – I kw. 2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
I kw.2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
I kw.- II kw.2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
I kw.- III kw. 2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
III kw.- IV 2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
IV kw. 2007
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
IV kw. 2007
Sejmik Województwa
Dolnośląskiego
I kw. 2008
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
Download