Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

advertisement
Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
Sylwia Chwalibóg
Dział Wrażania priorytetów 3,4,9 oraz ZPORR
Wydział Wdrażania RPO
01 1
Urząd
Urząd
Marszałkowski
Marszałkowski
Województwa
Województwa
Dolnośląskiego
Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
projektu jest uwieńczeniem złożonego
procesu oceny i wyboru projektów.
Umowa o dofinansowanie projektu
zawierania jest w terminie do 55 dni
od dnia podjęcia przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego
Uchwały w sprawie wyboru projektów
do dofinansowania.
2
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Proces przygotowania umowy
Pismo informujące Beneficjenta o przyznanym
dofinansowaniu i wymaganych dokumentach
Opracowanie i przesłanie przez Beneficjenta
wymaganych dokumentów do RPO WD (7 dni)
Dokonanie weryfikacji otrzymanych dokumentów
oraz opracowanie umowy (7 dni)
Ewentualne uzupełnienia przez Beneficjenta dokumen.
niezbędnej do przygotowania umowy (5 dni)
3
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Akceptacja umowy o dofinansowanie przez
Dyrektora DRPO-W, Dyrektora DRPO, radcę prawnego
oraz skarbnika woj. dolnośląskiego
Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu
Beneficjentowi (2 egz.)
Zwrot podpisanej przez Beneficjenta
umowy o dofinansowanie (2 egz.) (7 dni)
Podpisanie umowy przez dwóch Członków ZWD
oraz przekazanie 1 egz. do Beneficjenta
4
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Warunki do spełnienia przed podpisaniem Umowy:
• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót
budowlanych (nie dotyczy projektów „zaprojektuj i wybuduj” oraz
projektów nieinfrastrukturalnych);
• Dokumenty finansowe potwierdzające zabezpieczenie środków
finansowych na realizacje projektu;
• Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami w podatkach
wobec Skarbu Państwa;
• Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS
o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie dotyczy JST, jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych)
5
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Warunki do spełnienia przed podpisaniem Umowy (c.d.):
• Zaświadczenie o nadaniu NIP
• Zaświadczenie o numerze REGON
• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób
uprawnionych do zawarcia umowy
• Umowa otwarcia rachunku bankowego dla projektu.
• Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub
kategorią projektu.
6
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Uchwała nr 1008/III/07
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013
http://rpo.dolnyslask.pl/pliki/pik/wzor%20umowy%20o%20dof.pdf
7
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Postanowienia umowy:
• Określenie stron,
• Przedmiot umowy,
• Wartość umowy,
• Wielkość dofinansowania,
• Odpowiedzialność Beneficjenta
• Warunki płatności,
• Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie,
• Stosowanie przepisów dot. zamówień publicznych,
8
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Postanowienia umowy (c.d.)
• Monitoring i sprawozdawczość;
• Kontrola i audyt;
• Zmiany w Projekcie i Umowie;
• Rozwiązanie umowy.
9
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
§ 2 ust. 1
„Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich
dokonywane będzie przekazywania i wykorzystanie środków
dotacji rozwojowej poprzez dofinansowanie części wydatków
kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację
Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o
dofinansowanie, stanowiącym załącznik do Umowy oraz inne
prawa i obowiązki Stron Umowy”
10
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
§ 5 Płatności
• Do 5 dnia każdego miesiąca kwartalny harmonogram płatności;
• Do 15 lutego każdego roku prognozę wydatków na następny rok
budżetowy/na kolejne dwa lata w przypadku JST i ich jednostek
podległych;
• Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem rachunku
bankowego Beneficjenta.
11
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
27 lutego 2008 r.
§ 11 - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu
Składane jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
• W przypadku projektu, dla którego Beneficjant wnioskuje o
otrzymanie części dofinansowanie w formie zaliczki:
 dofinansowanie do 1 000 000 PLN – weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową
 dofinansowanie powyżej 1 000 000 PLN pozostałe formy
zabezpieczenia wyszczególnione w umowie
• W przypadku Beneficjenta będącego jednostką sektora
finansów publicznych otrzymującego część dofinansowania
w formie zaliczki zabezpieczenie wnoszone jest w terminie
do 20 dni po przekazaniu Beneficjentowi pierwszej transzy
dofinansowania w formie zaliczki (§ 11 ust. 4 Umowy)
12
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
27 lutego 2008 r.
§ 17 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy
• Beneficjent zobowiązany jest zgłosić do IZ RPO zmiany
dotyczące realizacji Projektu nie później niż na 35 dni przed
planowanych zakończeniem finansowym realizacji projektu,
• Zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wymagają przygotowania
aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
• W przypadku braku zgody IZ RPO na dokonanie zmian
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie
z obowiązująca wersją wniosku o dofinansowanie lub ma
możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu.
13
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
§ 19 Rozwiązanie Umowy
• Rozwiązanie umowy na wniosek IZ RPO z zachowaniem
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia (§ 19 ust. 1);
• Rozwiązanie Umowy na wniosek IZ RPO bez wypowiedzenia
(§ 19 ust. 2);
• Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta;
Niezależnie od formy i przyczyny rozwiązania umowy beneficjent
zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność
końcową w wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia
realizacji projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i
udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
(§ 19 ust. 6)
14
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
•
•
•
•
•
Załączniki do umowy
Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu
beneficjenta
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ...
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w
ramach RPO WD 2007-2013
Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla projektu w
ramach RPO WD 2007-2013
Kwartalny harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO
WD 2007 – 2013 oraz odpowiadające współfinansowanie
według źródeł finansowania,
15
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Załączniki do umowy (c.d.)
• Prognoza wydatków kwalifikowanych dla projektu w ramach
RPO WD 2007-2013 na bieżący rok oraz następny budżetowy
• Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji
projektu w ramach RPO WD 2007-2013
• Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
16
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Dziękuję za uwagę
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
17
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław,
27 26
lutego
marca
20082008
r. r.
Download