projektu subregionalnej sieci dla obszaru Związku Gmin Zagłębia

advertisement
Wykorzystanie środków europejskich
w Regionalnych Programach Operacyjnych
na budowę sieci teleinformatycznych przykładowe projekty.
Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi
Emilian Stańczyszyn, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Subregionalna sieć IT dla obszaru
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Emilian Stańczyszyn
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ZGZM zrzesza 7 gmin
Łączna liczba ludności: 55.378 osób
Geneza projektu
 początek 2007 r. – Zarząd ZGZM podejmuje decyzję, że jednym
z głównych projektów Związku będzie dostarczenie Internetu
szerokopasmowego do wszystkich miejscowości leżących na
obszarze Związku
 czerwiec 2007 r. – ZGZM zleca wykonanie koncepcji technicznoorganizacyjnej subregionalnej sieci IT (w całości w kanalizacji
teletechnicznej)
 listopad 2007 r. – Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego wydaje pozytywną opinie w sprawie zgodności
wykonanej koncepcji w odniesieniu do założeń RPO WD na lata
2007-2013
 2008 r. - wykonanie optymalizacji koncepcji i opracowanie
studium wykonalności (autorski projekt ZGZM wykonania sieci z
wykorzystaniem podbudowy słupów energetycznych)
 2009-2010 – oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez UMWD
Zakres projektu
 budowa sieci światłowodowej o
łącznej długości blisko 330 km,
(233,24 km sieci światłowodowej
na istniejącej podbudowie
słupów energetycznych, 95,72km
sieci w kanalizacji teletechnicznej
 montaż 100 Infokiosków, 100
Hot-Spotów.
Zakres projektu
 Sieć światłowodowa obejmuje 7 gmin: Polkowice, Grębocice,
Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa i Pęcław
 W obrębie sieci znajdzie się 109 miejscowości, z czego:
 34 miejscowości to tzw. „białe plamy” (brak operatorów
świadczących usługi szerokopasmowe)
 63 miejscowości – „obszary szare”
 9 miejscowości – obszary „czarne” (większa ilość
operatorów, wykluczone z projektu)
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:
20 532 835,34
Finansowanie projektu odbywać się będzie z
wykorzystaniem środków pomocowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Poziom dofinansowania:
85,00 %
Kwota dofinansowania:
14 305 633,99
Cele bezpośrednie projektu
 przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców
 poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu
na terenie ZGZM
 wzrost dostępności do usług świadczonych droga elektroniczną
 wzrost poziomu dostępności do wiedzy
 przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku
pracy,
 zwiększenie atrakcyjności obszaru ZGZM
Harmonogram projektu
• Planowany początek realizacji projektu – III kwartał 2011 r.
• Planowane zakończenie budowy sieci – I kwartał 2015 r.
„IZ RPO WD informuje, iż nastąpiła zmiana terminu
zakończenia preselekcji dla Działania 2.1 „Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego” w ramach naboru nr
14/S/2.1/2010 „Sieci telekomunikacyjne” z 09 listopada
2010 r. na dzień 30 listopada 2010 r.”’
Źródło: www.dolnyslask.pl
Emilian Stańczyszyn
Wsparcie dla projektu
 W latach 2008-2010 projekt został otoczony wsparciem eksperckim i
finansowym Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach programu e-VITA III.
 Styczeń 2010 r. – Projekt subregionelnej sieci IT dla obszaru ZGZM
zwyciężył w konkursie „Wygrajmy razem EURO” zorganizowanym przez
Accreo Taxand oraz Gazetę Wyborczą.
Projekt ZGZM zdobył uznanie jury (m.in. prof. Michała Kuleszy oraz
Andrzeja Arendarskiego) za swój rozmach, zaawansowane
przygotowanie i bardzo mocny biznesplan.
Wysoko oceniono także jego dużą innowacyjność, która polega m.in. na
tym, że dostęp do "szybkiego" Internetu na terenach wiejskich będzie
zagwarantowany dzięki wykorzystaniu... istniejącej sieci energetycznej.
Regionalna sieć szerokopasmowa
Porozumienia Międzygminnego
Dzierżoniów
Subregionalna sieć szerokopasmowa
Porozumienia Międzygminnego Dzierżoniów
Ogólna charakterystyka projektowanej sieci
Sieć światłowodowa obejmuje 6 gmin : Dzierżoniów, Ziębice,
Ząbkowice Śl., Stoszowice, Bardo, Niemcza w województwie
dolnośląskim
W obrębie sieci znajdzie się 93 miejscowości – głównie wiejskich
 Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód
 Całkowita długość wybudowanej kablowej sieci światłowodowej
wyniesie 205 km, wydzierżawionej na zasadzie IRU – 188 km
 Sieć składać się będzie z 6 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej
gminie) oraz 114 węzłów dystrybucyjnych ( co najmniej po jednym w
każdym sołectwie)
 Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako
odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej
niż 2 km
Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć
szerokopasmową
 W zasięgu oddziaływania sieci znajduje 7600 gospodarstw
domowych i 1300 przedsiębiorstw
 Do sieci zostaną przyłączone 62 Infokioski i HotSpot’y
Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio
(poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie:
 w roku 2015 – około 2200
Usługi oferowane przez sieć
 Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy
dedykowany dla operatorów „ostatniej mili”
 Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt
 Usługi dzierżawy włókien światłowodowych
 Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci
Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych
do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.
Technologie wykorzystywane w budowie sieci
 70 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu
podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia
 30% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej w obszarach
gdzie nie istnieje napowietrzna sieć energetyczna
 W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł
dystrybucyjny sieci
Parametry finansowe projektu
Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 19 mln zł
 Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 84%
Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem
środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Status projektu
W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego jako projektu systemowego.
Subregionalna sieć szerokopasmowa
Porozumienia Międzygminnego Rudna
Subregionalna sieć szerokopasmowa
Porozumienia Międzygminnego Rudna
Ogólna charakterystyka projektowanej sieci
 Sieć światłowodowa obejmuje 5 gmin wiejskich: Rudna, Lubin, Kotla,
Żukowice, Głogów w województwie dolnośląskim
W obrębie sieci znajdzie się 121 miejscowości – głównie wiejskich
 Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód
 Całkowita długość kablowej sieci światłowodowej wyniesie 204 km
 Sieć składać się będzie z 5 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej
gminie) oraz 121 węzłów dystrybucyjnych ( po jednym w każdym
sołectwie)
 Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako
odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej
niż 2 km
Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć
szerokopasmową
 Na obszarze objętym siecią znajduje się 10 000 gospodarstw
domowych
 Do sieci zostanie przyłączonych 47 Infokiosków i HotSpot’ów
 Liczba podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych
znajdujących się w obszarze objętym siecią wynosi 2200
 Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio
(poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie:
 w roku 2014 – około 4400
 w roku 2023 – około 5400
Usługi oferowane przez sieć
 Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy
dedykowany dla operatorów „ostatniej mili”
 Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt
 Usługi dzierżawy włókien światłowodowych
 Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci
Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych
do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.
Technologie wykorzystywane w budowie sieci
 80 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu
podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia
 20% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej z
wykorzystaniem mikrokanalizacji – o obszarach gdzie nie istnieje
napowietrzna sieć energetyczna
 W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł
dystrybucyjny sieci
Parametry finansowe projektu
Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 17 mln zł
 Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 85%
Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków
pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego”
Status projektu
W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego jako projektu systemowego. Projekt uzyskał pozytywną
ocenę formalną. Decyzja o wyborze projektu do realizacji powinna
nastąpić do 30 listopada 2010r.
Dziękujemy za uwagę
Klara Malecka
Fundacja Wspomagania Wsi
Emilian Stańczyszyn
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach
Download