Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej

advertisement
Internet nowej generacji dla ziemi
terespolskiej
Światłowód bezpośrednio do
Twojego domu!
ZBL Telbial Sp. z o. o.
 kompleksowe usługi w zakresie
projektowania oraz wykonawstwa linii
optotelekomunikacyjnych i standardowych
linii kablowych,
 przewierty sterowane pod drogami,
rzekami, torami, terenami o dużym
zagęszczeniu infrastruktury podziemnej,
 na rynku od ponad 25 lat.
Sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej
Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW) jest zapewnienie do
końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100%
instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim,
lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwoli
w pełni osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiększenie dostępu do Internetu
instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych
zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
Brak szerokopasmowej infrastruktury w Polsce Wschodniej ujawnił się wyraźnie
podczas przygotowywania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i wiarygodnych
planów inwestycyjnych. Według władz polskich w aż 10 501 miejscowościach z ogółu
15 298 miejscowości nie ma światłowodowych węzłów dystrybucyjnych, nie ma też
oferty szerokopasmowego dostępu do Internetu gwarantującego użytkownikom
końcowym prędkość pobierania 2 Mbit/s.
Sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej
Uzasadnienie dla budowy nowej sieci
 Niedostatki infrastrukturalne ze strony operatorów komercyjnych oferujących usługi
szerokopasmowe
 Brak wystarczającej konkurencji skutkujący wysokimi cenami lub nieodpowiednimi
usługami
„Według władz polskich głównym powodem niskiego poziomu dostępu do usług
szerokopasmowych jest fizyczny brak wystarczającej światłowodowej szerokopasmowej
infrastruktury dystrybucyjnej i infrastruktury „ostatniej mili”.
„Sieć SSPW będzie otwarta dla operatorów prywatnych, którzy otrzymają dostęp do
podłączenia infrastruktury „ostatniej mili”. Pozwoli to wejść na rynek dodatkowym
operatorom sieci dostępowych, co będzie miało pozytywny wpływ na świadczenie usług
detalicznych i konkurencję na obszarach objętych zgłoszonym projektem.”
„ Wybudowanie nowej sieci, której węzły będą znajdować się w gminach i sołectwach
przyczyni się do zwiększenia dochodowości inwestycji”.
Projekt Marszałka
Województwa Lubelskiego
 Budowa infrastruktury światłowodowej, która
zapewni dostęp do szybkiego internetu w każdej
gminie województwa lubelskiego.
 Sieć szkieletowa o długości 2908 km będzie
przebiegać przez 198 gmin w regionie.
 Powstanie około 300 węzłów umożliwiających
dostęp do internetu. Węzły te postaną na terenach,
gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego
internetu.
 Prace wykonuje wybrana w przetargu
hiszpańska firma Aeronaval de Construcciones e
Instalaciones , których podwykonawcą jest firma
Telbial.
 Prace mają być zakończone do 31 lipca 2015 r.
 Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma
kosztować 385 mln zł.
 Samorząd wojewódzki wybuduje sieć i będzie jej
właścicielem. Zarządzanie siecią, jej eksploatacja,
utrzymanie oraz świadczenie usług z jej
wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
podmiotowi
zewnętrznemu
posiadającemu
kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do
działalności
telekomunikacyjnej.
Operator
infrastruktury
będzie
świadczył
usługi
tzw.
"operatorom ostatniej mili", a ci odpłatnie zapewnią
dostęp
do
internetu
użytkownikom.
Projekt „Internet nowej generacji
dla ziemi terespolskiej”
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007 – 2013 realizowany w ramach działania II.1 „Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
Nazwa projektu: „Internet nowej generacji dla ziemi
terespolskiej”
Beneficjent: Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o. o.
Projekt „Internet nowej generacji
dla ziemi terespolskiej”
Firma Telbial jako „operator ostatniej mili” kontynuując
projekt marszałka, dzięki dofinansowaniu chce
doprowadzić światłowód i zapewnić dostęp do
internetu wszystkim mieszkańcom Gminy Terespol,
Gminy Zalesie oraz Gminy Piszczac.
 umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu nowej
generacji o minimalnej przepustowości
30 mb/s. dla mieszkańców w Gminach:
Terespol, Zalesie oraz Piszczac.,
 stworzenie możliwości korzystania
z szerokiego wachlarza usług
elektronicznych, jaki zapewni dostęp
do szerokopasmowego internetu,
 wyrównanie szans pomiędzy
mieszkańcami dużych miast i małych
miejscowości,
 doprowadzenie do użytkowników
sygnału internetowego za pomocą
przewodu światłowodowego
w technologii FTTH.
Co to jest FTTH?
Harmonogram działań
Chętni do podłączenia do powstającej sieci, aby zostali uwzględnieni
w projekcie, mogą się zapisać pod numerem 885-528-528.
Przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych
01.01.2014-30.09.2014
Budowa sieci doziemnej – całość
01.07.2014-30.06.2015
Budowa przyłączy abonenckich
01.07.2014-15.10.2015
Wykonanie przyłączy abonenckich
01.07.2014-31.10.2015
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download