Fundusze Europejskie - Europe Direct

advertisement
Fundusze Europejskie
-wprowadzenie
Fundusze Europejskie
- skąd się wzięły?
 Jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest
prowadzenie polityki spójności, polegającej na
zmniejszaniu różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym
pomiędzy regionami i krajami UE.
 Polityka ta jest realizowana za pomocą Funduszy
Europejskich, w ramach których wyróżniamy Fundusze
Strukturalne finansujące projekty regionalne i Fundusz
Spójności dla projektów o zasięgu krajowym.
Fundusze Europejskie
Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej,
dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość
restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek.
Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności
ekonomicznej i społecznej całej Unii.
Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw
i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie
dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej
rozwiniętym.
Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można
znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Schemat
Polityka Spójności UE (2007-2013)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cele polityki spójności
(2007- 2013)
• Cel 1 – Konwergencja - czyli wspieranie wzrostu i tworzenie
nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (państwa
o DNB‹ 90% i regiony o PKB ‹ 75% UE oraz regiony tzw. efektu
statystycznego). Na ten cel przeznaczone jest ok. 80 % środków
z polityki spójności.
• Cel 2 - Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – wspierające
zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu
konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Na ten cel
przeznaczone jest ok.16 % środków z polityki spójności.
• Cel 3 - Europejska współpraca terytorialna - obejmuje poziom
transgraniczny, transnarodowy oraz międzyregionalny. Na ten cel
przeznaczone jest ok. 4% środków polityki spójności.
Europejski Fundusz Społeczny
Jeden z Funduszy Strukturalnych, który służy osiągnięciu
spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego
poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez
finansowanie działań w ramach pięciu obszarów
wsparcia:
 aktywna polityka rynku pracy,
 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 kształcenie ustawiczne,
 adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
 wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Fundusz wchodzący w skład funduszy strukturalnych,
którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji
w poziomie rozwoju regionów należących do Unii
Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela
wsparcia na rzecz rozbudowy infrastruktury, lokalnych
inicjatyw rozwojowych oraz na rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw.
Fundusz Spójności
Jest instrumentem polityki spójności UE,
niewchodzącym w skład Funduszy Strukturalnych,
to tzw. instrument ekonomiczno - polityczny.
W odróżnieniu od Funduszy Strukturalnych, Fundusz
Spójności finansuje przedsięwzięcia obejmuje całe
państwa (nie regiony).
Narodowa Strategia Spójności
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny,
określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system
wdrażania funduszy unijnych w Polsce: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu
Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz
wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej.
Cele NSS będą realizowane za pomocą programów operacyjnych.
Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO)
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO)
Szczegółowe Opisy Priorytetów
Programów Operacyjnych
PROJEKTY
Finansowanie Programów Operacyjnych
na lata 2007-2013
 Program Infrastruktura i Środowisko – finansowany z EFRR i FS
 Program Innowacyjna Gospodarka – finansowany z EFRR
 Program Kapitał Ludzki – finansowany z EFS
 Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR
 Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR
 16 programów regionalnych – finansowane z EFRR
Źródła finansowania projektów
Łączna suma na realizację założeń NSS w latach 20072013 wyniesie 85, 6 mld euro, z czego:
 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu unijnego;
 11,9 mld ze środków publicznych ( w tym 5,9 mld
z budżetu państwa);
 Około 6,4 mld euro zostanie uzyskanych ze środków
prywatnych.
Podział środków finansowych
 PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro);
 PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro);
 PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld
euro);
 PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro);
 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków
(16,6 mld euro);
 PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro);
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro);
 Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie
krajowej rezerwy wykonania (2% czyli 1,3 mld euro).
Opis poszczególnych
Programów Operacyjnych
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
 Celem programu jest poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej.
 Obejmuje swoim zasięgiem następujące sektory:
środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie,
szkolnictwo wyższe.
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
 POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.
Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno
bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu oraz jednostek naukowych, świadczących przedsiębiorstwom
usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające
rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
 W ramach POIG wspierane będą działania mające na celu zwiększenie
innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej
nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie
udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
wzrost wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce.
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich,
Program będzie koncentrował wsparcie na
następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja,
integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego
pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia
związane z budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady
dobrego rządzenia.
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki






Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności
społecznej. Aby osiągnąć główny cel w ramach programu będą wspierane
działania polegające na:
podniesieniu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego;
poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce;
upowszechnieniu edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia
przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich
silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
zwiększeniu potencjału administracji publicznej w zakresie
opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości;
wzroście spójności terytorialnej.
Regionalne Programy Operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne są to programy
stworzone odrębnie dla każdego województwa. W całości
współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na
wiele typów inwestycji infrastrukturalnych z zakresu
edukacji, ochrony zdrowia i rekreacji, infrastruktury
drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa
informacyjnego, kultury, turystyki, rozwoju miast,
a także przyczyniające się do lepszego rozwoju
przedsiębiorstw.
Regionalne Programy Operacyjne
Każde województwo posiada odrębny Regionalny Program Operacyjny.
Jest ich zatem aż 16. Władze każdego województwa miały za zadanie
opracować taki dokument, który następnie był konsultowany z władzami
krajowymi i unijnymi. Każde województwo ma swoją specyfikę, wiec
w ramach poszczególnych RPO występują różnice. Może się okazać, że
niektóre inwestycje można zrealizować z dotacji z RPO w jednym
województwie, a w innym nie. Z każdego RPO finansuje się dotacje na
rozwój infrastruktury i co najważniejsze są to przedsięwzięcia nie
wykraczające poza zakres 1 województwa. Jeżeli chcemy sfinansować
przedsięwzięcie o zasięgu większym niż 1 województwo lub są to
inwestycje bardzo duże (np. 20 mln) to korzystamy z programów
krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).
Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje w ramach RPO otrzymać mogą między innymi:
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, szkoły
wyższe, jednostki naukowe, stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego, administracja rządowa, kościoły
i związki wyznaniowe, szpitale.
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia
z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie
innych programów na obszarze pięciu następujących
województw (o najniższym poziomie PKB):
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego,
podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
Celem głównym Programu jest
przyspieszenie tempa rozwoju społeczno
– gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć główny cel w ramach
programu będą wspierane działania polegające na:
 stymulowaniu rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
 zwiększeniu dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce
Wschodniej;
 rozwoju wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich;
 poprawianiu dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw
Polski Wschodniej;
 zwiększeniu roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju
makroregionu;
 optymalizacji procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.
Program Operacyjny
Pomoc Techniczna
Program stanowi pomoc techniczną we wszystkich programach
operacyjnych na lata 2007-2013.
Cele szczegółowe POPT 2007-2013:
 zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie
przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych;
 skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSS oraz
zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSS.
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych programów operacyjnych






PO Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl
PO Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
PO Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl
PO Rozwój Polski Wschodniej – www.polskawschodnia.gov.pl
PO Pomoc Techniczna – www.popt.gov.pl
Małopolski Regionalny Program Operacyjny –
www.wrotamalopolski.pl
Inne programy
finansowane z Funduszy Europejskich
 Europejska Współpraca Terytorialna – www.ewt.gov.pl
 PO Rozwój Obszarów Wiejskich – www.minrol.gov.pl;
www.arimr.gov.pl
 PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – www.rybactwo.info
Informacje dodatkowe
www.funduszeuropejskie.gov.pl
Europe Direct
Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów
informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji
Europejskiej. W całej Unii Europejskiej działa około 700 ośrodków
Europe Direct.
Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli
Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie
oraz uwagi na temat UE.
Każdy obywatel Unii Europejskiej może skontaktować się z
punktem Europe Direct i tym samym zadać pytanie konsultantowi
ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego
funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także
zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11
bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska
informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect
Europe Direct Katowice
Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem
społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych
przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności
regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy
europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska
informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy
zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Katowice, która mieści się
przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem
ED pod numerem telefonu 032 209 17 01. Strona internetowa i adres
mailowy: www.europe-direct.katowice.pl
[email protected]
Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych
miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz,
Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk,
Legnica, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz.
Sieć Regionalnych
Centrów Informacji Europejskiej
 Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów
informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem
sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby
informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz
uwagi na temat UE.
 W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa
wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury,
informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać
z biblioteki i czytelni oraz Internetu.
Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Katowicach
Punkt RCIE Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności
regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć.
Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie
dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty,
konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez
europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE
Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się
telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 032 209 16 90;
www.rcie.katowice.pl; [email protected]
Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski:
Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole,
Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa,
Zielona Góra.
Dziękujemy za uwagę
Fundacja „Viribus Unitis”
Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90
www.blizejfunduszy.eu
[email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards