MSZ-KIIP-ulotka-B6-Przedsiębiorcy, inwestorzy-20-04-15

advertisement
tysiące miejsc - jeden adres
emapa.katowice.eu
tysiące miejsc – jeden adres
Tysiące miejsc – jeden adres. To możliwe.
Wdrażamy „Miejski System Zarządzania
– Katowicka Infrastruktura Informacji
Przestrzennej” (MSZ-KIIP). Zgromadziliśmy
i przetworzyliśmy tysiące danych.
Dzięki temu użytkownicy Systemu uzyskają
wygodny dostęp do zintegrowanej geoinformacji, która niezbędna jest w wielu
dziedzinach życia. MSZ-KIIP umożliwia
spojrzenie na miejsce i otoczenie funkcjonowania
instytucji, organizacji, przedsiębiorstw poprzez
pryzmat przestrzenny.
Jest to ciekawa propozycja m.in. dla przedsiębiorców oraz inwestorów.
Stosując geoportale, przedsiębiorcy oraz inwestorzy wykorzystają dane przestrzenne i tzw.
metadane:
podejmując decyzje nt. planowanych inwestycji, sposobów funkcjonowania
i kierunków rozwoju firm,
współpracując z samorządem
w kształtowaniu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.
Miejski System Zarządzania - Katowicka
Infrastruktura Informacji Przestrzennej to projekt
zgłoszony przez Miasto Katowice do procedur
konkursowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 - 2013. Uzyskał współfinansowanie kosztów
jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne.
Wartość projektu wynosi 13 998 483,50 zł.
W 2010 roku została podpisana umowa
o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych
projektu ze środków unijnych, pozostała kwota
stanowi wkład własny Miasta Katowice.
Ważne pojęcia
Geoportal to rodzaj aplikacji zapewniającej
użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych
oraz funkcji (usług) związanych z tymi danymi.
Umożliwia prezentację i wyszukiwanie
określonych danych, ich analizę oraz interpretację,
a w efekcie lepsze ich zrozumienie i wykorzystanie.
Dane przestrzenne to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia
lub obszaru geograficznego.
Metadane to informacje, które opisują zbiory
danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych i umożliwiają odnalezienie,
inwentaryzację oraz używanie tych danych oraz
usług.
Dostęp do danych przestrzennych na
www.emapa.katowice.eu
Download