i-ty-masz-wplyw-ed - Europe Direct

advertisement
I Ty masz wpływ na zmiany
klimatyczne.
Europe Direct Katowice
Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
Tel./fax: 0048 032 209 17 01
www.europe-direct.katowice.pl
[email protected]
Czy wiesz, że nasz
klimat ciągle się
zmienia?
Zasoby naturalne
Ziemi
Największymi zasobami Ziemi są
zasoby naturalne.
Są nimi:
gleba, minerały, rośliny, zwierzęta,
woda, powietrze.
Wszystkie są niezbędne
do życia człowieka!
minerały
woda
gleba
Zasoby
naturalne
Ziemi
rośliny
wiatr
zwierzęta
ZASOBY
ZIEMI
WYCZEPYWAL
NE
ODNAWIALNE:
WODA, LAS, GLEBA,
ROŚLINY, ZWIERZĘTA
NIEODNAWIALNE:
SUROWCE MINERALNE,
SUROWCE KOPALNIANE
(węgiel, ropa naftowa, gaz
ziemny)
NIEWYCZERPYWA
LNE
POWIETRZE, WIATR,
ENERGIA SŁONECZNA,
PRĄDY MORSKIE
Co to jest zmiana
klimatu?
W ciągu ostatnich 100 lat średnia
temperatura na Ziemi wzrosła o 0,3ºC 0,6ºC i według naukowców będzie rosnąć
nadal. Takie zjawisko nazywane jest
globalnym ociepleniem.
Eksperci uważają, że globalne ocieplenie
wpłynie na nasz klimat i doprowadzi do
katastrofalnych skutków.
Dlatego powstrzymanie tych zmian jest
jednym z głównych celów Unii Europejskiej.
Na czym polega efekt
cieplarniany?
W SZKLARNI ZWANEJ ZIEMIĄ….
Promienie słoneczne przedostają się do atmosfery i docierają do Ziemi.
Niewidoczne promieniowanie podczerwone odbija się w przestrzeń kosmiczną.
Niektóre gazy znajdujące się w atmosferze, zwane gazami cieplarnianymi,
zatrzymują promieniowanie, w ten sposób Ziemia zatrzymuje ciepło.
Gdyby to zjawisko nie występowało, temperatura na Ziemi byłaby zbyt niska.
Byłoby chłodniej o około 33°C: temperatura wyniosłaby około -18°C. Wody
na planecie zamarzłyby, a życie na Ziemi byłoby niemożliwe.
Przykład ten pozwala nam zrozumieć, jak ważne są gazy cieplarniane.
Dlaczego efekt
cieplarniany budzi
strach wśród
naukowców?
Około wieku temu nie było elektryczności, a jedynym
środkiem transportu były konie, a więc ilość emitowanego
dwutlenku węgla była mniej więcej taka, jak wchłanianego
dwutlenku węgla( czyli średnio pozostawała na tym samym
poziomie).
Obecnie produkujemy więcej dwutlenku węgla i posiadamy
mniej elementów, które go wchłaniają. Dlatego ogólnie
koncentracja dwutlenku węgla znacznie wzrosła. To
oznacza, że więcej promieni podczerwonych odbija się w
kierunku naszej planety i w konsekwencji temperatura na
Ziemi wzrasta.
SKUTKI
Jeśli nie spowolnimy globalnego ocieplenia,
ludzie staną się bezradni wobec zmian na Ziemi.
SKUTKI GLOBALNEGO
OCIEPLENIA NA KLIMAT
Globalne zmiany klimatu spowodują
wymieranie wielu gatunków, ponieważ:
• Zdolności adaptacyjne organizmów do nowych
warunków życia są ograniczone,
• Nie znamy dokładnie tempa oraz kierunków dalszych
zmian w środowisku.
GLOBALNE OCIEPLENIE
KLIMATU
PRZESUWANIE SIĘ
GRANIC
EKOSYSTEMU
ZMIANA
WARUNKÓW
ŻYCIA
ORGANIZMÓW
•ograniczenie przestrzeni życiowej
• mniejszy dostęp do pokarmu
• niedobór lub nadmiar wody
• nowe choroby
• masowy wysyp szkodników
• wymieranie gatunków
NAJBARDZIEJ
NARAŻONE
EKOSYSTEMY
• morza i oceany
• bagna i mokradła
• strefa przybrzeżna
• sawanny, stepy
• strefa arktyczna
• lasy równikowe
• obszary górskie
Nasze środowisko
potrzebuje pomocy!
Źródła zagrożeń dla
środowiska
GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA
ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ LUDZI
• Przede wszystkim
gospodarcza i przemysłowa
NIEKORZYSTNE
ZJAWISKA FIZYCZNE
Co rozumiesz pod
pojęciem
zanieczyszczenie
środowiska?
Zanieczyszczenie środowiska
to wprowadzenie do środowiska (powietrza, wody, ziemi)
substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w
takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie
wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą,
glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w
tym również kulturowym.
Do najgroźniejszych rodzajów zanieczyszczeń należą:
dwutlenek węgla (C02),
tlenek węgla (CO),
dwutlenek siarki (S02),
dwutlenek azotu (N02),
fosfor (P),
rtęć (Mg),
ołów (Pb),
ropa naftowa,
pestycydy,
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące i
jonizujące
Czy pozostawisz
te sprawy
na łaskę losu?
Unia Europejska
pomaga…
W marcu 2000
roku Komisja
Europejska
uruchomiła
Europejski
Program w
Sprawie Zmian
Klimatu (ECCP).
Kraje członkowskie zobowiązały
się do roku 2020:
• obniżyć emisję gazów
cieplarnianych
przynajmniej do poziomu
20% poniżej wartości z roku
1990
• Zwiększyć o 20% udział
odnawialnych źródeł energii
w europejskich
gospodarkach
• Obniżyć o 20% udział w
gospodarce
dotychczasowych surowców
energetycznych, groźnych
dla środowiska, takich jak,
np. węgiel
W ramach programu nawiązano
współpracę między urzędnikami
Komisji a przedstawicielami
przemysłu, organizacji
ekologicznych i innymi
zainteresowanymi stronami.
Wspólnym celem jest opracowanie
efektywnych ekonomicznie działań,
które doprowadzą do zmniejszenia
poziomu emisji CO2.
Już ponad 30 działań wprowadzono
w życie.
Od stycznia 2005 zaczął funkcjonować Europejski
System Handlu Emisjami.
Rządy krajów Unii Europejskiej wyznaczyły
maksymalny, roczny limit emisji dwutlenku węgla
(CO2) w każdym z państw
Pracami Komisji Europejskiej w dziedzinie zmian
klimatu kieruje Dyrekcja Generalna ds.
Środowiska.
Jej siedziba znajduje się w Brukseli.
Do niej należy opracowywanie nowych przepisów
prawnych i innych inicjatyw unijnych.
CIEKAWOSTKA
Stopa ekologiczna
• Międzynarodowa grupa ekspertów, chcąc
się dowiedzieć, czy Ziemia ma dość
zasobów, aby zabezpieczyć odpowiednie
warunki życia dla każdego jej mieszkańca,
wypracowała metodę, w której
powierzchnia lądów jest wskaźnikiem
poziomu konsumpcji. Wielkości stóp
pokazują jednoznacznie, że kraje bogate
nadmiernie zużywają zasoby naturalne.
Stopa ekologiczna
USA 9,7 ha
NIEMCY 4,7 ha
POLSKA 3,7 ha
MEKSYK 2,6 ha
BHUTAN 0,4 ha
Czy wiesz jak Ty możesz
pomóc środowisku?
Odłączaj od gniazdka zbędne urządzenia
Obniż temperaturę w domu o 1 stopień C
Wyłączaj zbędne światła i lampki
Używaj energooszczędnych żarówek
Dbaj o izolację domu, okien, rur
Nie pozostawiaj sprzętu gospodarstwa domowego
w trybie gotowości
nie śmieć w lesie (drzewa i rośliny produkują tlen)
Korzystaj z transportu publicznego
Używaj akumulatorów zamiast
jednorazowych baterii
Kupuj energooszczędny sprzęt AGD
Wyłącz przycisk stand-by (przycisk tzw.
stanu czuwania)
Zakręć kran, kiedy myjesz zęby; bierz
prysznic zamiast kąpieli
Sortuj śmieci
Przestaw lodówkę z dala od kuchenki i
bojlera; nie wkładaj do niej gorącego
jedzenia
W samochodzie:
Rozpoczynaj jazdę przy
zimnym silniku; używaj
wyższych biegów (te
zabiegi obniżą zużycie
paliwa)
Sprawdź ciśnienie opon
(jeśli jest zbyt niskie,
zużywasz więcej paliwa)
Zdejmij bagażnik
dachowy
Zwolnij (szybka jazda to
większe zużycie paliwa)
Tylko jedna Ziemia –
nie zniszcz jej!
Źródła:
EUROPA – Środowisko naturalne dla młodych
Europejczyków
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_pl.html
Komisja Europejska – Środowisko – Zmiany klimatu
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/ind
ex_pl.htm
Zdjęcia pochodzą z portalu http://pl.wikipedia.org
oraz http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
Dziękujemy za uwagę.
Europe Direct Katowice
Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
Tel./fax: 0048 032 209 17 01
www.europe-direct.katowice.pl
[email protected]
Download