Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu

advertisement
Jak można im zapobiec?
Co to jest pogoda i klimat?
Pogoda jest to stan atmosfery w danej chwili,
a klimat to parametry pogody (takie jak
temperatura, liczba opadów itd.) uśrednione po
kilkudziesięciu latach obserwacji. Wiedząc, jaki
klimat panuje w danym miejscu, można
odpowiedzieć na pytanie, jakiej oczekujemy
tam pogody w danej porze roku. Na klimat
składają się zatem uśrednione warunki
pogodowe z wielu lat dla danego miejsca,
sekwencje pogodowe, np. zima, wiosna,
lato, jesień, a także przewidywane statystycznie
zjawiska (burze, śnieżyce…).
Obecnie mówi się wiele nie tylko o zmianach
pogody, ale też o zmianach klimatu.
Z czego wynikają zmiany klimatu i dlaczego są
przedmiotem tak wielu dyskusji oraz powodem
niepokoju?
Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany klimatu jest
koncentracja w atmosferze gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla,
metanu, tlenku azotu, freonów (CFC – chlorofluorowęglowodorów) i
pary wodnej.
Węgiel od dawna krążył pomiędzy atmosferą, biosferą,
glebą i oceanami. Do tego kręgu dopływało trochę
dwutlenku węgla z wulkanów, ale podobna ilość węgla
była usuwana przez plankton, procesy mineralizacji
oraz fotosyntezy i asymilacji CO2. Wszystko było w
równowadze do momentu, gdy sięgnęliśmy do
wielkiego, powstałego przed dziesiątkami milionów lat
rezerwuaru paliw kopalnych. Do koncentracji gazów
cieplarnianych w atmosferze przyczynia się więc
bezpośrednio działalność człowieka. Podczas spalania
paliw kopalnych oraz w efekcie rozwoju przemysłu i
rolnictwa emitowane są do atmosfery CO2, CH4, NO
i CFC. Co prowadzi do efektu cieplarnianego.
Zmiany klimatu prowadzą do wielu
zjawisk, które niepokoją naukowców,
polityków i zwykłych obywateli.
Do zjawisk tych możemy zaliczyc:
topnienie lodowców –
znikają lodowce w różnych
częściach
świata:
w
Andach, Himalajach, na
Alasce, w Nowej Zelandii.
W Glacier National Park w
Montanie ze 150 lodowców
(1850
rok)
pozostało
zaledwie 27, a w 2030 roku
prawdopodobnie
nie
będzie ani jednego;
zanik rzek, kryzys wodny – spowodowany jest
zmniejszaniem się powierzchni lodowców,
które pełnią stabilizującą rolę w gospodarce
wodnej. Lodowce gromadzą wodę w porze
wzmożonych
opadów,
a
oddają
ją
intensywniej w porze ciepłej, co sprawia, że
rzeki, mimo braku deszczy, nie wysychają;
rozmarzanie wiecznej zmarzliny – wieczna
zmarzlina pokrywa obszar około 10 milionów
kilometrów kwadratowych, w znacznej części
zamrożony od tysięcy, a nawet milionów lat1. Jej
rozmarzanie powoduje uwolnienie drzemiących w
torfie bakterii, które przez ten czas wyprodukowały
miliardy ton metanu (20 razy mocniejszy gaz
cieplarniany niż CO2) i CO2. Uwolnienie tych gazów
przyczyni się do dalszego ocieplenia klimatu.
wzrost poziomu oceanów –
spowodowany jest przez
topnienie lodowców
(Antarktyda, Grenlandia),
z których woda spływa do
oceanu, oraz przez
termiczne rozszerzanie się
wody wywoływane przez
wzrost jej temperatury;
zmiany w oceanach –
wzrost ilości CO2 w
atmosferze powoduje
rozpuszczanie
się gazu w wodzie.
Tym samym zwiększa
się kwasowość
oceanicznej wody,
Co zagraża wielu
żyjącym w niej
organizmom (zagłada
raf koralowych);
wzrost mocy huraganów;
zmiany w
opadach, susza
i pustynnienie –
przesuwają się
strefy
klimatyczne,
zmieniają się
okresy
deszczowe
i obszary
opadów;
globalne ocieplenie to także: fale upałów,
zmiany prądów oceanicznych, powodzie,
burze, lawiny błotne, pożary, ekspansja
szkodników i chorób, konflikty o zasoby,
zniszczenie infrastruktury, setki milionów
uchodźców, wymieranie całych gatunków.
Co możemy zrobić, aby
zapobiec tym zjawiskom?
Są dwa rozwiązania, które
powinniśmy stosowac
równocześnie.
Pierwsze to przejście na
odnawialne źródła energii.
Drugie rozwiązanie to ograniczenie
zużycia surowców i paliw. Jest to
możliwe dzięki zmianie stylu życia,
niemarnowaniu energii i surowców.
Jak?
Poprzez kupowanie
dobrej jakości
produktów,
które nie trafią za
chwilę
na śmietnik,
kupowanie
tego, co naprawdę jest
nam potrzebne.
korzystanie z roweru,
transportu publicznego.
Może nam sie wydawac,
że takie działania nie
wpłyną znacząco na
nasze środowisko,
pamiętajmy
jednak, że na świecie
mieszkają miliardy
ludzi
jeśli każdy podejmie
działanie, będzie to
odczuwalne.
Bibliografia
http://dzieci.mos.gov.pl/Przyczyny i skutki
globalnego ocieplenia klimatu
http://www.biomasa.org
http://www.zb.itb.pl/informator/potencjalpolski-w-zakresie-redukcji-emisji-gazowcieplarnianych
http://www.ekolog.ovh.org/ocieplenie
http://meteocentrum.org.pl/susze
Prezentację przygotowali
uczniowie klasy II Gimnazjum
Zespołu Placówek
ResocjalizacyjnoSocjoterapeutycznych
w Oławie
Download