Zmiany klimatyczne

advertisement
Zmiany klimatyczne
Paulina Pionko
Marta Bączkowska
Kl. IId
Co to jest klimat?
„Klimat” to nie to samo, co „pogoda”. „Klimat” to średnia
warunków pogodowych dla jednego regionu w dłuższym przedziale
czasu.
Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie
wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji
różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury,
opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to 30 lat.
Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy
klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz
czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m.
Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na
występowanie i życie organizmów.
Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia.
Naturalne czynniki zmiany klimatu




teoria cykli Milankovitcha
zmiany stałej słonecznej
wpływ erupcji wulkanów
gazy cieplarniane i pyły zawieszone
Antropogeniczne czynniki zmiany
klimatu



Gazy cieplarniane
Chmury i efekty pośrednie
Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone)
Zdjęcie satelitarne zanieczyszczeń spowodowanych pożarami w Chinach
Przykładowe powody zmian klimatu







Hipoteza tęczówki - efekt pary wodnej
Efekt motyla
Hipoteza CLAW
Hipoteza termostatu tropikalnego
Hipoteza gazów cieplarnianych
Hipoteza wpływu aerozoli atmosferycznych
Wpływ temperatury na cyklony tropikalne
Przyczyny


Klimat zmieniał się i nadal będzie się zmieniać z
przyczyn naturalnych. Zaliczamy do nich nieznaczne
zmiany natężenia promieniowania słonecznego czy
wybuchy wulkanów, które mogą wtłoczyć do
atmosfery pył odbijający z powrotem w kosmos
ciepło dostarczane nam przez słońce, a także
normalne fluktuacje klimatyczne.
Jednakże przyczyny naturalne tylko częściowo
tłumaczą obecne ocieplenie. Zdecydowana większość
naukowców uważa, że jego powodem jest rosnące
stężenie wiążących ciepło gazów cieplarnianych w
atmosferze, spowodowane działalnością człowieka.
…



Energia słońca nagrzewa powierzchnię ziemi. W miarę wzrostu
temperatury, ciepło oddawane jest z powrotem do atmosfery w postaci
promieniowania podczerwonego. Część tej energii zostaje pochłonięta w
atmosferze przez tzw. gazy cieplarniane.
Pod tym względem atmosfera jest więc podobna do ścian i dachu szklarni,
ponieważ przepuszcza widzialne światło i pochłania wychodzącą energię w
postaci promieniowania podczerwonego, w ten sposób utrzymując ciepło w
środku. Ten naturalny proces nazywany jest „efektem cieplarnianym”;
umożliwia on życie na naszej planecie w formie, w jakiej znamy je dzisiaj.
Bez niego, średnia temperatura na świecie wynosiłaby -18°C, podczas gdy
obecnie wynosi ona +15°C.
Jednak działalność człowieka powoduje zwiększanie się w atmosferze
ilości gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, metanu i
podtlenku azotu, które wzmacniają efekt cieplarniany, skutkiem czego
wzrasta temperatura na ziemi. To spowodowane przez człowieka
dodatkowe ocieplenie nazywane jest „wzmocnionym” efektem
cieplarnianym.
Skutki
Na ziemi obecnie jest cieplej niż było 1000 lat temu.
Do końca tego wieku, jeśli utrzymają się obecne
trendy, temperatura na ziemi będzie wyższa niż
kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch milionów lat.
Konsekwencje tych drastycznych wzrostów
temperatury, spowodowanych przez spalanie paliw
kopalnych będą katastrofalne: masowe wyginięcie
gatunków roślin i zwierząt, susze, wzrost poziomu
mórz i setki milionów uchodźców z obszarów, które
znajdą się pod wodą.
…



zwiększanie liczby ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak fale upałów, susze, ulewne
deszcze, powodzie czy huragany
topnienie lodowców w górach, rozpadanie się
pokrywy lodowej na biegunach, wzrost poziomu
mórz, wymieranie rafy koralowej, odwilże, zmiany
ekosystemów, śmiertelne fale upałów, powodzie – to
zjawiska, z którymi mamy do czynienia na coraz
większą skalę
Niebezpiecznych skutków zmian klimatu
doświadczamy już teraz, kiedy temperatura podniosła
się “zaledwie” o 0,6 °C
Prawdopodobne efekty
umiarkowanego ocieplenia
Oto prawdopodobne efekty, które mogą wystąpić w
przyszłości, jeśli radykalnie nie ograniczymy emisji gazów
cieplarnianych:





wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców i
podnoszenie się temperatury oceanów
masowe uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych z
topniejących zmarzlin i ginących lasów
duże ryzyko częstszego występowania ekstremalnych zjawisk,
takich jak upały, susze czy powodzie. Częstotliwość występowania
susz podwoiła się w ciągu ostatnich 30 lat
zwiększy się częstotliwość występowania wód z rzek, na terenach
przybrzeżnych zwiększy się ryzyko powodzi, erozji, tereny
podmokłe zaczną zanikać
Wzrost ryzyka wymierania gatunków i zmniejszania
bioróżnorodności
…


Naturalne ekosystemy, włączając w to lodowce, rafy
koralowe, namorzyny, arktyczne ekosystemy, alpejskie
ekosystemy, lasy północne, lasy tropikalne, prerie, środowiska
podmokłe i lokalne użytki zielone będą poważnie zagrożone
Najpoważniejsze skutki będą widoczne w krajach
biedniejszych, które nie będą w stanie bronić się przed
rosnącym poziomem mórz, rozprzestrzenianiem chorób,
zmniejszaniem zasobów wody pitnej i spadkiem produkcji
rolnej. Będą to rozwijające się kraje Afryki, Azji i Pacyfiku,
np. Mozambik, Singapur czy Malediwy na Oceanie Indyjskim.
Małe kraje wyspiarskie odpowiadają za mniej niż 1% emisji
gazów cieplarnianych, ale poniosą najwyższą cenę za zmiany
klimatu. Malediwy mogą znaleźć się pod wodą już za 30 lat
Długoterminowe, katastrofalne skutki
postępującego globalnego ocieplenia:



Pokrywa lodowcowa Grenlandii i Antarktydy zacznie
topnieć. Stopnienie lodów Grenlandii spowoduje wzrost
poziomu mórz o 7 metrów
Golfsztrom, Prąd Zatokowy Atlantyku zacznie słabnąć lub
zmieniać swój tor, przez co przestanie ogrzewać nasz
kontynent, przynosząc dramatyczne skutki w Europie. Wywoła
zaburzenia cyrkulacji oceanów
Zwiększone emisje metanu z oceanów prowadzące do
gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze, czego
konsekwencją będzie dalsze ocieplanie
Metody badań zmian klimatu
Przyczyny zmian klimatu są badane za
pomocą:
 numerycznych modeli ogólnej cyrkulacji
Ziemi (ang. General Circulation Models, w
skrócie GCM)
 badań paleoklimatycznych
 pomiarów bezpośrednich w atmosferze i prac
polowych
 reanalizy istniejących danych
Sposoby ratowania Ziemi






Zaciemnienie Ziemi (najdroższy i najambitniejszy pomysł),
polega na skonstruowaniu gigantycznego szklanego parasola.
Ma on rozwiązać problem globalnego ocieplenia. Parasol miał
się znajdować w punkcie L1.
Zmodyfikowanie chmur, które odbijały fotony. Specjalny
statek zapylał chmury wodą morską (500l wody na sekundę).
Setki rakiet wypełnionych siarką (1mln ton siarki) wysłanych
w stratosferę. Może mieć to również negatywny wpływ na
środowisko (dziura ozonowa).
Nawożenie oceanu mocznikiem, aby zwiększyć liczbę
fitoplanktonu, który przyswaja dwutlenek węgla i uwalnia tlen.
Uwięzienie dwutlenku węgla pod powierzchnią ziemi.
Sztuczne drzewa (1 sztuczne drzewo usuwa 90 tys. ton
dwutlenku węgla).
Szczyt klimatyczny
Od 1 grudnia w Poznaniu trwa „XIV Konferencja
Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” - znana
pod skrótową nazwą jako „COP 14”. To największe
tegoroczne tego typu wydarzenie na świecie i
najbardziej prestiżowe międzynarodowe spotkanie
jakie zorganizowano w III RP. Zjechały się
delegacje rządowe z ponad 190 państw,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
dziennikarze - w sumie ponad 8 tys. osób. Na COP
14, obradującym pod przewodnictwem polskiego
ministra środowiska, muszą powstać zręby nowego
światowego porozumienia o redukcji emisji
dwutlenku węgla, które zastąpi umowę z Kioto.
Oczy świata patrzą na stolicę Wielkopolski.
Godzina dla Ziemi 2009
Setki milionów ludzi na całym
świecie w sobotę wyraziło swoje
poparcie dla walki z globalnym
ociepleniem. Rozmach akcji
przerósł oczekiwania WWF –
organizatora ogólnoświatowego
wydarzenia. Bardzo dziękujemy
wszystkim tym, którzy w Polsce
włączyli się do akcji i wyłączyli na
godzinę światło.
Chociaż w dalszym ciągu zbierane
są dane dotyczące „Godziny dla
Ziemi” WWF, już dziś wiadomo,
że w ubiegłą sobotę o godz. 20.30
czasu lokalnego światła zgasły w
3943 miejscowościach, 88 krajach i
25 strefach czasowych.
Dzień Ziemi


Dzień Ziemi, znany też jako
Światowy Dzień Ziemi, to nazwa akcji
prowadzonych corocznie wiosną, których
celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi
chcą uświadomić politykom i obywatelom jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne instytucje.
Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją
przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do
wykorzystania sprzyjającej aury, która ma
ułatwić zorganizowanie udanych imprez
masowych.
Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT to
hasło Dnia Ziemi, wokół którego
koncentrować się będą wydarzenia
tegorocznego święta: sesje i konferencje
popularnonaukowe, konkursy, wystawy i
finałowy festyn - 26 kwietnia 2009 r. na Polu
Mokotowskim w Warszawie.
Co Ty możesz zrobić?
Nie czekając na posunięcia rządu, Ty również
możesz zadbać o klimat.
Niewielkie zmiany w codziennym zachowaniu
pomagają oszczędzać energię i zmniejszają emisję
gazów cieplarnianych do atmosfery. Korzystając z
transportu publicznego zamiast
samochodu, rezygnując z podróży samolotem na
rzecz kolei, dbając o dobrą izolację domu, kupując
produkty lokalne, zamiast z odległych krajów,
zmieniając oświetlenie na energooszczędne i
korzystając z niego tylko wtedy, kiedy go
potrzebujesz pomagasz chronić klimat.
…
oszczędzaj
wyłączaj
odzyskuj
idź na pieszo
Efekt cieplarniany
Zjawisko podwyższenia
temperatury planety
powodowane
obecnością gazów
cieplarnianych w
atmosferze. Zmiany
powodujące wzrost roli
efektu cieplarnianego
mogą być jedną z
przyczyn globalnego
ocieplenia.
Ciekawostki

Rośliny używają dwutlenku węgla by rosnąć. Czy
większa jego ilość nie sprawiłaby, że rośliny
rosłyby szybciej – mielibyśmy więcej lasów,
większe plony i żadnych zmian klimatycznych?
Niestety nie. Nawożenie węglem może pomóc w pewnym
stopniu, ale na krótką metę. Poza dwutlenkiem węgla są
jeszcze inne czynniki decydujące o tempie wzrostu roślin, np.
sole mineralne czy woda. Natomiast efekt cieplarniany
powoduje, że zasoby wody się kurczą, fale upałów zagrażają
roślinom, a wyższa średnia temperatura powietrza sprzyja
pojawianiu się nowych szkodników, co w konsekwencji
wywoła negatywne skutki dla rolnictwa.
Galeria zdjęć
powodzie
…
topnienie lodowców
…
Symulacja poziomu wód oceanów za 100-150 lat w obliczu narastających
zmian klimatycznych i całkowitego stopnienia lodowców i lądolodów
…
cyklony i huragany
…
Zmniejszenie pokrywy
śnieżnej na
Kilimandżaro
…
susze
…
pożary
Spis treści











Co to jest klimat?
Naturalne czynniki zmiany
klimatu
Antropogeniczne czynniki zmiany
klimatu
Przykładowe powody zmian
klimatu
Przyczyny
…
Skutki
…
Prawdopodobne efekty
umiarkowanego ocieplenia
…
Długoterminowe, katastrofalne
skutki postępującego globalnego
ocieplenia:
















Metody badań zmian klimatu
Sposoby ratowania Ziemi
Szczyt klimatyczny
Godzina dla Ziemi 2009
Dzień Ziemi
Co Ty możesz zrobić?
…
Efekt cieplarniany
Ciekawostki
Galeria zdjęć
…
…
…
…
…
…
Źródła






www.wikipedia.org
www.google.pl
www.greenpeace.org
www.dlaklimatu.pl
www.wiadomosci24.pl
www.ec.europa.eu/environment/climat/campai
gn/index_pl.htm
Download