Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach

advertisement
Plan adaptacji do zmian klimatu
W wyniku zmian klimatycznych w Polsce w najbliższych dziesięcioleciach
możemy spodziewać się następujących zjawisk:
•
mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie dłuższe
okresy wegetacji roślin;
•
większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25oC, czyli silniejszych
tzw. fal upałów;
•
większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co
za tym idzie częstszych podtopień lokalnych;
•
większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy
huraganów;
•
dłuższych i silniejszych susz;
•
dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji
brzegów morskich.
Konieczne jest zatem podjęcie działań dostosowawczych, które powinny
być realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów
cieplarnianych (m.in. opracowanie i realizacja planów gospodarki
niskoemisyjnej).
Adaptacja do nowych szybko zmieniających się warunków klimatycznych będzie
powodowała zmiany w wielu obszarach.
•
•
•
•
•
•
Dzisiejsze normy budowlane będą musiały zostać rozszerzone o normy zabezpieczające
obiekty (kominy, wieże, mosty) w sytuacjach rosnącej siły huraganów.
Ze względu na wzrost intensywności i częstotliwości opadów, przepustowość istniejących
systemów kanalizacyjnych w miastach odprowadzających wody deszczowe może okazać
się niewystarczająca i będą one wymagać przebudowania.
Z uwagi na silniejsze i częstsze powodzie (zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym)
wzrośnie również rola zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Upalne lata mogą spowodować poważne trudności w zaopatrzeniu miast w wodę, a
dodatkowo wzrastać będzie zagrożenie pożarowe.
Fale ciepła oraz pojawianie się nowych chorób spowoduje konieczność przygotowania
służby zdrowia w taki sposób aby mogła sprostać tym zagrożeniom
Zasadniczych zmian, szkoleń, wzmocnienia kadrowego i sprzętowego wymagać będą
wszelkie służby ratownicze.
W odpowiedzi na potrzebę podjęcie działań dostosowawczych Ministerstwo
Środowiska opracowało projekt Strategicznego planu adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r. z
perspektywą do roku 2030 (SPA2020).
Dokument wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć
w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach. Celem nadrzędnym
dokumentu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w obliczu ryzyk, jakie niosą ze
sobą zmiany klimatu.
Strategiczny plan adaptacji ma istotne znaczenie w procesie ustanawiania ram
dla działań, które mogą być finansowane w ramach celu tematycznego nr 5
nowej perspektywy finansowej Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
Plan będzie również punktem wyjścia do programowania szczegółowych
działań w poszczególnych sektorach na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym.
Nasze Miasto zgłosiło swój udział w realizowanym przez Ministerstwo
Środowiska projekcie Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach, którego
głównym celem jest określenie podatności największych miast polskich na
zmiany klimatu, zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym oraz
podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie.
Efektami projektu będą Miejskie Palny Adaptacji (MPA) przygotowane
indywidualnie dla każdego miasta oraz we współpracy z urzędami tych miast,
które zadeklarowały swój udział w projekcie. MPA będą opracowywane z
uwzględnieniem specyficznych lokalnych uwarunkowań geograficznych,
społecznych i gospodarczych.
Niezwykle istotnym założeniem projektu jest fakt, iż Ministerstwo Środowiska
będzie koordynować to przedsięwzięcie, biorąc na siebie ciężar finansowy i
główne zadania organizacyjne.
Oznacza to, że MŚ będzie występowało jako beneficjent do POIiŚ oraz wyłoni w
postępowaniu przetargowym wykonawcę, który we współpracy z miastami
będzie odpowiedzialny za opracowanie MPA.
W związku z tym Miasto nie poniesie żadnych kosztów opracowania MPA.
Dodatkowo korzyścią wynikającą z przystąpienia do projektu będzie
możliwość uzyskania dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych
zagospodarowania wód opadowych, których wsparcie zostało przewidziane w
POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (85%).
W ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach również
przewiduje się możliwość dofinansowania projektów związanych z zarządzaniem
wodami opadowymi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, jednak w
ograniczonym zakresie (25%).
24 kwietnia 2015 r. zostały przesłane do Ministerstwa Środowiska fiszki
projektowe zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania wód
opadowych, które pozwolą Ministerstwu na oszacowanie potrzeb inwestycyjnych
w tym obszarze.
W ramach projektowanego działania 2.1 w zakresie zagospodarowania wód
opadowych, w tym odprowadzania wód, zatrzymania/retencji oraz wykorzystania
wód opadowych Miasto zgłosiło 27 zadań inwestycyjnych o całkowitej wartości
199 336 238 zł (w tym 85% dofinansowania POIiŚ i 15% wkład własny).
W ramach projektowanego działania 2.3 w zakresie infrastruktury wodnościekowej, w tym inteligentnych systemów zarządzania siecią wodnokanalizacyjną Miasto zgłosiło 18 zadań o całkowitej wartości 82 632 500 zł (w
tym 25% dofinansowania POIiŚ).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards