Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

advertisement
www.mos.gov.pl
18-07-2017
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko
Informujemy, że treść strony jest uzupełniana. Wszystkie
niezbędne informacje można znaleźć w archiwum.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to
krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska,
przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo
energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to
największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii
Europejskiej.
Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu
skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował
założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki
efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności
terytorialnej i społecznej.
Link do strony programu POIiŚ 2007-2013
Beneficjenci Programu
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W
zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z
niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania
się o wsparcie:





małe i średnie przedsiębiorstwa,
duże przedsiębiorstwa,
administracja publiczna,
przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
służby publiczne inne niż administracja,



instytucje ochrony zdrowia,
organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
instytucje nauki i edukacji.
Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej
działalności. Szczegółowe informacje na ten temat określone są w Szczegółowym Opisie
Priorytetów i dokume
ntacji konkursów o dofinansowanie.
Budżet Programu
Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo
przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna
wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro.
Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary
wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):






energetyka – 2 800,2 mln euro,
środowisko - 3 508,2 mln euro,
transport - 19 811,6 mln euro,
kultura - 467,3 mln euro,
zdrowie - 468,3 mln euro,
pomoc techniczna - 330,0 mln euro.
W ramach programu realizowanych będzie X osi
priorytetowych:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
IV. Infrastruktura drogowa dla miast,
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
X. Pomoc techniczna.
Główne obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do
realizacji w ramach priorytetu II. Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu:




rozwój infrastruktury środowiskowej,
dostosowanie do zmian klimatu,
ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,
poprawa jakości środowiska miejskiego.
Download