Slide 1 - European Commission

advertisement
Zmiany klimatu
EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009
Dowody naukowe są
jednoznaczne
• Klimat to długookresowe warunki atmosferyczne, natomiast
pogoda zmienia się nieustannie
• Zmiany klimatu są naturalne: np. po ostatniej epoce
lodowcowej (11500 lat temu) temperatury na świecie były o
5 °C niższe niż obecnie
• JEDNAK w dzisiejszych czasach wzrosty temperatury
nabrały niespotykanej szybkości
• Naukowcy są przekonani, że zjawisko to jest wynikiem
działalności człowieka
Fakty na temat zmian klimatu
• Od 1850 r. temperatury w Europie wzrosły o 1 °C
• Wzrost o kolejne 1,2 °C może spowodować nieodwracalne
i potencjalnie katastrofalne zmiany środowiska w skali
globalnej
Fakty na temat zmian klimatu
• Ekstremalne zjawiska pogodowe – sztormy, powodzie,
susze i fale upałów – są coraz częstsze i coraz dotkliwsze
• 90 % klęsk żywiołowych w Europie od 1980 r.
spowodowanych było przez pogodę i klimat
Fakty na temat zmian klimatu
• Od 1850 r. europejskie lodowce straciły dwie trzecie swojej
masy – a zjawisko to nasila się
• Polarna pokrywa lodowa topi się, a poziomy mórz podnoszą
się dwukrotnie szybciej niż 50 lat temu
• Miliony ludzi na całym świecie są zagrożone niedostatkiem
wody, głodem i ubóstwem
Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal
Source: http://maps.grida.no/go/graphic/satellite-observations-in-arctic-sea-ice-1979-and-2003
Co jest przyczyną?
• Ludzie wprowadzają do atmosfery więcej gazów
cieplarnianych
• Atmosfera działa jak szklane ściany szklarni
• Naturalne gazy cieplarniane pomagają zatrzymać ciepło –
bez nich temperatura byłaby niższa o 30 °C
• Emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka
wzrosła od 1970 r. o 70 %, co oznacza zatrzymanie większej
ilości ciepła
Gazy cieplarniane
dwutlenek węgla (CO2)
– spalanie węgla, ropy i gazu
przy wytwarzaniu energii
i ogrzewania oraz
w transporcie
tlenek azotu (N2O)
– składowiska odpadów,
rolnictwo i hodowla bydła
metan (CH4)
wodorofluorowęglowodory
(HFC)
perfluorowęglowodory (PFC)
sześciofluorek siarki (SF6)
– stosowane w lodówkach,
klimatyzacji, a nawet w butach
Gdzie są dowody?
Wybitnym autorytetem naukowym w kwestii zmian klimatu jest
Międzyrządowy Panel ONZ ds. Zmian Klimatycznych (IPCC).
– Koordynuje odkrycia 2500 ekspertów na całym świecie
– 4. Raport (AR4) opublikowany w listopadzie 2007 r.
– AR4 obejmuje 6 lat badań i analiz
– Ostrożne i rygorystyczne podejście naukowe do
wniosków
– Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 r.
Odkrycia zawarte w Czwartym
Raporcie (AR4)
• Jednoznaczne dowody na to, że globalne ocieplenie wynika
z działalności człowieka
• Jeżeli temperatura wzrośnie o ponad 2 °C, skutki będą
nagłe i nieodwracalne
• Nadal mamy czas na spowolnienie zmian klimatu lub
dostosowanie się do nich
• Istnienie wiele użytecznych technologii, a ich zastosowanie
ma uzasadnienie ekonomiczne
• … lecz pilne działania trzeba podjąć już teraz!
Co robią rządy?
• Rządy współpracują w ramach konwencji ramowej ONZ
w sprawie zmian klimatu
• Bieżące porozumienie, Protokół z Kioto, ustanawia wiążące
cele emisji dla krajów rozwiniętych
• Prowadzone są negocjacje w sprawie przyszłych
zobowiązań – ich ustalenie ma nastąpić w grudniu 2009 r.
w Kopenhadze
Unia Europejska jest pionierem
w walce ze zmianami klimatu
Państwa UE mają ustalone cele na 2020 r. Obejmują one:
– Ograniczenie emisji o 20 % (lub 30 %, jeżeli wartość ta
uzyska globalną aprobatę)
– Zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %
– Wytwarzanie 20 % energii ze źródeł odnawialnych
Unia Europejska naciska na zawarcie nowego, ambitnego
paktu globalnego w sprawie redukcji emisji
Co możesz zrobić?
W walce ze zmianami klimatu wielką rolę odgrywają proste,
codzienne czynności
Zatem…
– Utylizuj
– Oszczędzaj ciepłą wodę, biorąc prysznic zamiast kąpieli
(cztery razy mniej energii)
– Zasadź drzewo w szkole, w swoim ogrodzie lub
w sąsiedztwie
Co możesz zrobić?
• Korzystaj z transportu publicznego, roweru lub własnych nóg
• Nie zostawiaj urządzeń w trybie oczekiwania – używaj
funkcji wł./wył.
• Nie zostawiaj ładowarki telefonu w gniazdku, jeżeli nie
ładujesz telefonu
www.climatechange.eu.com
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards