INFORMACJA O BADANIACH NAD ZAGADNIENIAMI POWIETRZA I

advertisement
INFORMACJA O BADANIACH NAD ZAGADNIENIAMI POWIETRZA I
KLIMATU
Nazwa instytucji, Wydziału, Zakładu,
Pracowni, itp.
Adres
Stopień naukowy, imię i nazwisko
osoby do kontaktu z podsiecią
Telefon/fax
e-mail
Strona www:
Liczba pracowników naukowych
jednostki, zgłaszana do sieci
Tematyka badawcza jednostki
Dziedziny nauki
Tematyka bada i zainteresowań naukowych:

Tytuły aktualnie prowadzonych projektów badawczych z zagadnień powietrza /klimatu,
czas ich trwania, region Polski/Europy, kierownik projektu:

Projekty międzynarodowe ( w tym w 5 PR):
Download