prezentacja klimat

advertisement
„Globalna zmiana klimatu –
wyzwaniem dla ludzkości”
1. Ziemia w Kosmosie
2. Wyznaczniki klimatu
3. Obserwowane skutki zmian klimatu
4. Potencjalne przyczyny zmian klimatu
5. Co możemy zrobić w zakresie zmian klimatu ?
6. Literatura
mgr inż. Sławomir Matkowski
1. Ziemia w Kosmosie
 Galaktyka spiralna nazywana Drogą Mleczną o średnicy 100 000
lat świetlnych
 Układ Słoneczny w jednym z ramion galaktyki, około 30 000 lat
świetlnych
 Trzecia planeta od Słońca, po Merkurym, Wenus w odległości 147
mln km
 Ziemia obiega Słońce wraz z Księżycem oddalonym od niej
384 000 km
2.Wyznaczniki klimatu
 Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity rzutuje na zmiany oświetlenia w
ciągu roku, energia słoneczna docierająca do Ziemi – 1370 𝑊/𝑚2
 Szerokość geograficzna, obecność gazowej powłoki – Atmosfery
 Zróżnicowanie powierzchni Ziemi: lądy ( 29 % ) , oceany ( 71 % )
 Rzeźba terenu, wysokość nad poziomem morza, rodzaj podłoża i jego pokrycie
 Pole magnetyczne Ziemi, odległość od mórz i oceanów
 Obecność organizmów żywych / planeta typu bakteryjnego: 90 % biomasy /
3. Obserwowane skutki zmian klimatu









Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze z poziomu 0.028% do 0.039 % w latach
1960-2010
Coroczny wzrost poziomu oceanów o 1,8 mm w latach 1961-2003
W Arktyce zmniejszył się zasięg lodu morskiego o 2,7 % w ciągu ostatnich 10 lat,
natomiast średnia grubość lodu zmniejszyła się z 4,5 m do 2.3 m w ostatnich 20 latach
Wzrost metanu przy wycofywaniu się wiecznej zmarzliny
Lodowce na wszystkich kontynentach zmniejszyły swe zasięgi w ciągu ostatnich 50 lat
oraz masę o 20-30 %
Wzrost częstotliwości gwałtownych huraganów, cyklonów, burz, nawalnych deszczy oraz
długotrwałych gorących susz
Fala upałów latem 2003 r. objęła cała Europę i spowodowała śmierć 35 000 osób, oraz
straty w rolnictwie rzędu 15 mld Euro
Wzrost temperatury wód oceanów sprzyja obumieraniu raf koralowych
Prognozy ONZ mówią, ze do roku 2100 nastąpi gwałtowny wzrost temperatury przy
powierzchni Ziemi o 1,5 – 4.5 stopni C, a poziom mórz wzrośnie o 50 – 80 cm
4. Potencjalne przyczyny zmian klimatu
 Wzrost zaludnienia, ponad 7 mld ludzi generuje popyt na energie w szczególności
elektryczną
 Podaż energii uzyskiwanej ze spalania węgla kamiennego, brunatnego, ropy
naftowej, gazu ziemnego wyzwala dodatkową poza procesami naturalnymi porcje
gazów cieplarnianych, która wędruje do atmosfery
 Rewolucja informatyczna napędza rynek wzmożonej konsumpcji produktów IT
zwiększając zapotrzebowanie na energie elektryczną
 Rynek mediów wymaga odpowiedniego opakowania, a to generuje wycinkę
lasów. Pula biologicznych „łapaczy dwutlenku węgla” zmniejsza się
 Podnoszenie się globalnej temperatury na planecie przegrzewa oceany, gdzie
pojawiają się niekorzystne relacje między organizmami
5. Co możemy zrobić w zakresie zmian klimatu ?
 Działania globalne: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
precyzyjny monitoring klimatyczny uwzględniający współpracę
międzynarodową oraz rozwinięcie programu modelowania pola
magnetycznego Ziemi
 Działania lokalne: wydajne systemy ogrzewania gospodarstw
domowych, rozwój transportu publicznego,
…?
6. Literatura

Hans Hackel: Pogoda i klimat, Multico Oficyna Wydawnicza, 2009 r.

Antony Giddens: Klimatyczna katastrofa, Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o. o.,
2000

Agnieszka Łękawa: Repetytorium maturzysty-geografia, Wydawnictwo „Greg”. 2014

Anna Kukuła: Repetytorium maturzysty – fizyka , Wydawnictwo „Greg”, 2014

Teresa Madeyska, Leszek Marks: Komitet Planeta Ziemia PAN, Warszawa 2008

Profesor Maciej Nowicki i wsp. : Strategia adaptacji Polski do zmian klimatu,
Europejskie Centrum Klimatu i Środowiska / ECCE /

Stanisław Bac, Marian Rojek: Meteorologia i Klimatologia, PWN, Warszawa, 1981 r.
Download