Przesłanki i scenariusze zmian klimatu

advertisement
Zbigniew W. Kundzewicz
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
Przesłanki i scenariusze zmian klimatu
Wyniki analiz szeregów czasowych wartości temperatury powietrza obserwowanych
w różnych skalach dowodzą niezbicie ocieplania klimatu. Rok 2015 okazał się globalnie
najcieplejszy w historii pomiarów, o temperaturze przewyższającej poprzedni rekord średniej
rocznej temperatury globalnej z roku 2014 aż o 0,13°C. Jest to wyraźna kontynuacja
długofalowego trendu ocieplenia: 15 z 16 najcieplejszych lat w historii obserwacji wystąpiło
po roku 2001. Także w Polsce, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów, padło
w roku 2015 wiele rekordów temperatury w różnych przedziałach czasowych (najcieplejszy
rok, najcieplejsze poszczególne miesiące).
Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za obecne zmiany klimatu są działania
człowieka, a w szczególności zmiana składu ziemskiej atmosfery wywołana znacznym i
ciągle rosnącym spalaniem węgla, ropy i gazu, a także wylesieniami, zwłaszcza w tropikach.
Obecne stężenia gazów cieplarnianych, z których najważniejsze to: dwutlenek węgla (CO2),
metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), znacznie przekraczają zakres stężeń „zapisany” w
naturalnych archiwach rdzeni lodowych w ostatnich 800 000 lat. Mechanizm obecnego
ocieplenia jest bez precedensu – wszystkie poprzednie zmiany klimatu wywołane były
czynnikami naturalnymi (np. zmianami aktywności Słońca, erupcjami wulkanów). Obecnie
jednak człowiek ma tak wielką moc kształtowania klimatu, że era, w której żyjemy, często
nazywana jest antropocenem. Istnieją modelowe projekcje zmian klimatu w przyszłości dla
skali globalnej, kontynentalnej, krajowej i regionalnej. W referacie przedstawione zostaną
scenariusze rozwoju sytuacji i projekcje klimatyczne w różnych skalach, w szczególności
dotyczące Polski.. Dalsze ocieplenie (a także towarzyszące efekty – kurczenie się kriosfery i
wzrost poziomu mórz) jest bezdyskusyjne, a jego rozmiar zależy od skuteczności globalnych
działań ograniczających emisje gazów cieplarnianych i zwiększających sekwestrację
dwutlenku węgla przez roślinność. Szczegółowe projekcje, zwłaszcza niektórych zmiennych
klimatycznych, takich jak np. opad, obarczone są jednak znaczną niepewnością. O ile modele
zgadzają się, że północna część Europy będzie bardziej wilgotna, a południowa część Europy
– bardziej sucha, projekcje opadu w Polsce, również w kontekście sezonowości, zależą od
modelu. Modele klimatu pozwalają na uzyskanie orientacyjnych projekcji dla dużych
obszarów, ale wnioskowanie o klimacie regionalnym czy lokalnym jest znacznie bardziej
niepewne. Nauka o zmianach klimatu jest przykładem tzw. nauki post-normalnej,
charakteryzującej się wysoką niepewnością, wielkimi stawkami oraz pilnością potrzeby
podjęcia decyzji. Przedstawiona zostanie także percepcja zmian klimatu i polityki
klimatycznej w kontekście dyplomatycznego sukcesu COP 21 (Konferencja Stron Ramowej
Konwencji Klimatycznej ONZ) oraz polska perspektywa. Konsekwencje zmian klimatu w
Polsce nie będą tak dotkliwe, jak w wielu innych krajach, np. na południu Europy, gdzie
będzie jeszcze cieplej i jeszcze bardziej sucho. Można jednak przyjąć tezę, że prawda o
zmianach klimatu, ich konsekwencjach i polityce klimatycznej jest w Polsce daleko bardziej
niewygodna niż w większości innych krajów, mniej zależnych od węgla.
1
Download