Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach stopień/tytuł naukowy

advertisement
Imię i nazwisko pracownika UE w
Katowicach stopień/tytuł naukowy
Katedra
Wydział
Liczba doktorantów, których
chciałby przyjąć w roku
akademickim 2015/2016
Specjalność naukowa/obszary
badań realizowanych przez
pracownika
Planowane kierunki prac
naukowo-badawczych
Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat
Preferowana forma kontaktu
Prof. UE dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski
Transportu
Ekonomii
Studia stacjonarne
2
Studia niestacjonarne
2
Ekonomika i organizacja transportu, transport miejski,
telematyka transportu, integracja transportu, logistyka,
informatyka w transporcie i logistyce, funkcjonowanie
sektora publicznego
Funkcjonowanie transportu zbiorowego, systemy
informatyczne w sektorze publicznym, w tym w
szczególności w transporcie
Aktualny wykaz publikacji znajduje się w bazie
uczelni Dorobek Pracowników:
http://bg.ue.katowice.pl/dorobek-pracownikow-ue
lub w witrynie Katedry Transportu
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/kated
ra-transportu/dorobek-pracownikow-katedry-wybranepublikacje.html
Poczta e-mail: [email protected]
Download