program przedmiotu "ekonomika transportu"

advertisement
PROGRAM WYKŁADU "EKONOMIKA TRANSPORTU"
Wydział Ekonomiczny
III NSL
I. Pojęcie transportu i czynniki produkcji w transporcie – 05.03
1) Pojęcie transportu i komunikacji
2) Rodzaje transportu
3) Czynniki produkcji w transporcie
4) Infrastruktura transportu, jej elementy i cechy
5) Finansowanie infrastruktury transportu.
6) Suprastruktura w transporcie
7) Ocena zagospodarowania transportowego obszarów
8) Zatrudnienie w transporcie
9) Energochłonność transportu
10) Wpływ transportu na środowisko
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 1.1-1.2 i 2.
II. Popyt na usługi transportowe - 05.03
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Istota i źródła potrzeb transportowych,
Systematyzacja potrzeb przewozowych
Metody badania potrzeb przewozowych,
Postulaty przewozowe
Popyt potencjalny i efektywny
Czynniki determinujące popyt,
Wahania popytu,
Elastyczność popytu na transport,
Warunki rozwoju motoryzacji indywidualnej
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 4.
III. Podaż usług transportowych - 01.04
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cechy usług transportowych,
Mierniki produkcji transportowej,
Zdolność i potencjał przewozowy transportu
Proces transportowy i jego elementy
Spedycja
Koncepcja logistyczna w podaży usług transportowych.
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 5.
IV. Rynki transportowe i konkurencja - 01.04
1) Istota rynku transportowego,
2) Podział rynku transportowego wg różnych kryteriów,
3) Podmioty i struktury rynkowe,
4) Ingerencja państwa na rynkach transportowych,
5) Zasady regulacji dostępu do zawodu przewoźnika i do rynków
6) Deregulacja i liberalizacja rynków transportowych
7) Rynki transportowe a globalizacja
8) Pojęcie i rodzaje konkurencji,
9) Skutki konkurencji w transporcie
10) Narzędzia walki konkurencyjnej
1
11) Regulacja warunków konkurencji
12) Pojęcie i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 7 i 8.
V. Koszty w transporcie – 23.04
Zakres analizy kosztów w transporcie i podstawowe pojęcia rachunku kosztów,
Koszty w układzie rodzajowym,
Koszty w układzie kalkulacyjnym,
Koszty jednostkowe przeciętne,
Koszty krańcowe w analizie produkcji transportowej.
Koszty świadczenia usługi transportowej i koszty zaspokajania potrzeb transportowych- koszty
efektywne i alternatywne,
7) Koszty społeczne działalności transportowej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 9.
VI. Ceny w transporcie - 23.04
Pojęcie ceny,
Rodzaje cen w transporcie - taryfowe i umowne,
Pojęcie taryfy i rodzaje taryf,
Kryteria i sposoby różnicowania stawek taryfowych,
Specyfika taryf w układzie gałęziowym,
Taryfy w transporcie międzynarodowym,
7) Kierunki ewolucji systemów taryfowych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 10.
2
Download