Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, pod red. P

advertisement
Literatura:
1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, pod. red. Cz.
Skowronka, Wyd. UMCS, Lublin 2004
2. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. M. Jerzemowskiej, Wyd.
II, PWE, Warszawa 2006
3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Warszawa 2007
4. Brigham, E.F. Houston J F., Podstawy zarządzania finansami, Wyd. PWE, Warszawa 2005
5. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005
6. Gołębiowski G., Tłoczała A., Analiza finansowa: w teorii i w praktyce, Wyd. Difin, Warszawa
2009
7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd.
PWN, Warszawa 2005
8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, pod red. P. Karpusia, Wyd. UMCS, Lublin 2006
9. Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora, praca zbiorowa pod red. M. Panfil,
A. Szablewskiego, Wyd. Poltext, Warszawa 2006
ĆWICZENIA 2/3. [1] Rozdz. 1., [5]. Rozdz. 2.
ĆWICZENIA 3/4.
[2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego; [5]. Rozdz.3. Analiza sytuacji majątkowej
przedsiębiorstwa, Rozdz.4. Analiza sytuacji kapitałowej
ĆWICZENIA 5/6.
[2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego
ĆWICZENIA 7.
[5] Rozdz. 10. Analiza sprawności działania, [1] Rozdz. 8.3 Analiza sprawności zarządzania majątkiem
przedsiębiorstwa
ĆWCZENIA 8.
Analiza zadłużenia i obsługi długu
ĆWICZENIA 9.
Analiza płynności finansowej
[2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2
ĆWICZENIA 10/11.
[3] Rozdz. 7; [1] Rozdz. 7.3, 7.4; [7] Rozdz. 3.5.4
1. Analiza rentowności sprzedaży, aktywów, kapitału własnego
2. Analiza progu rentowności, dźwignia finansowa i operacyjna
ĆWICZENIA 11.
[7] Rozdz. 5; [8] rozdz. 4.; Pliki Excel arkusze PV FV, MOPI
Analiza wartości pieniądza w czasie
 Metoda dyskontowania i kapitalizacji
 Wartość bieżąca (PV)
 Wartość przyszła (FV)
ĆWICZENIA 12/13.
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, pod red. P. Karpusia, Wyd. UMCS, Lublin 2006




Projekt inwestycyjny: definicja
Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego
Przepływy pieniężne w cyklu życia projektu
Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych (prosta i księgowa stopa
zwrotu; NPV, NPVR, IRR, MIRR)
ĆWICZENIA 14.
Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością:
Modele jedno i wielowymiarowe. Model Mervina, Weinreicha, Beavera; Altmana, Gajdki i Stosa,
Hołdy, „poznański”
1. Analiza finansowa: w teorii i w praktyce Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. Wyd.
Difin, Warszawa 2009
Modele dyskryminacyjne:
a. Sygnały słabnącej kondycji finansowej: finansowe i zarządzania
b. Model Altmana (pozasektorowy, uniwersalny)
c. Model „poznański”
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne , red . nauk. M. Hamrol, Wyd. AE,
Poznań 2004 Model Hołdy (dyskryminacyjny)
Download