Lit: BDF rozdz. 25.5-25.7

advertisement
Skrócony opis przedmiotu (wspólny dla obu wykładów)
Celem wykładów jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej
analizy makroekonomicznej. Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania
i rozwoju gospodarki jako całości, oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na
poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie
podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i
długookresowych. Zasadniczym przedmiotem wykładu będzie jednak analiza krótkookresowa.
Studenci powinni ponadto zapoznać się z głównymi tendencjami rozwoju gospodarki polskiej w
ostatniej dekadzie.
Warunki przyjęcia: brak
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny (zadania liczbowe, wykresy, pytania otwarte). Odpowiedzi
punktowane, łącznie 90 pkt. Do 10 pkt można dodatkowo otrzymać z ćwiczeń. Do uzyskania
zaliczenia wymaga się 60 punktów.
Pełny opis przedmiotu
1. Przedmiot i metoda makroekonomii (2 godz.)
Podstawowe problemy makroekonomiczne: fluktuacje gospodarcze i wzrost gospodarczy, bezrobocie,
inflacja. Sektory gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwo, zagranica. Ruch okrężny
produktów i pieniądza. Agregatowy popyt i agregatowa podaż. Krótkie i długie okresy w
makroekonomii.
Lit.: BDF rozdz. 20.1- 20.3; HT, rozdz. 1
2. Pomiar kategorii makroekonomicznych: bezrobocia, produktu, inflacji i równowagi zewnętrznej (4
godz.).
Zatrudnienie i bezrobocie. Produkt krajowy brutto i netto, dochód narodowy, dochody osobiste do
dyspozycji. Wydatki i oszczędności. Konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe, saldo handlu
zagranicznego. Kurs walutowy. Wielkości nominalne a realne. Bilans płatniczy. Stopa bezrobocia
Lit.: BFD rozdz. 20.4-20.5, 27.1, 29.1-29.2; HT rozdz. 2
3. Klasyczne podejście makroekonomiczne (2 godz.)
Rynek pracy i rynek kapitału. Podaż czynników wytwórczych w gospodarce otwartej i zamkniętej.
Funkcja produkcji Cobba-Douglasa.
Lit.: HT rozdz. 3.1, 3.2; BW rozdz. 12.2; BDF rozdz. 30.2-30.3
4. Dwusektorowy model wydatków w ujęciu keynesowskim (2 godz.)
Założenia modelu. Dochód bieżący a konsumpcja i oszczędności. Inwestycje planowane i
nieplanowane. Mnożnik wydatkowy. Interpretacja algebraiczna i geometryczna równowagi
makroekonomicznej.
Lit.: BDF rozdz. 21
5. Rząd a równowaga makroekonomiczna (2 godz.).
Dochody i wydatki państwa a popyt agregatowy. Saldo budżetu i saldo finansów publicznych a efekty
mnożnikowe. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Automatyczne stabilizatory i dyskrecjonalna
polityka fiskalna. Zadłużenie sektora publicznego.
Lit.: BDF rozdz. 22.1-22.6
6. Handel zagraniczny a produkt w równowadze (2 godz.)
Determinanty eksportu i importu. Funkcja eksportu netto: interpretacja algebraiczna i geometryczna.
Mnożnik wydatkowy w gospodarce otwartej. Saldo obrotów bieżących a saldo przepływu kapitału.
Kurs walutowy i stopa procentowa a bilans płatniczy.
Lit.: BDF rozdz. 22.7 i 29.4-29.8
7. Krzywa równowagi wydatków i dochodów: IS (2 godz.).
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorców. Stopa procentowa a wydatki inwestycyjne. Równowaga na
rynku dóbr a stopa procentowa. Krzywa IS - interpretacja algebraiczna i geometryczna.
Lit.: BDF rozdz. 25.1-25.4 i z rozdz. 25.5 - podpunkt dot. krzywej IS
8. Rynki pieniądza i aktywów finansowych a dochód w równowadze (4 godz.).
Bank centralny i jego funkcje. Kreacja pieniądza. Kontrola podaży pieniądza i jej narzędzia. Alokacja
oszczędności a stopa procentowa. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza i aktywów
finansowych. Krzywa LM - jej interpretacja algebraiczna i geometryczna.
Lit.: BDF rozdz. 23.4-23.6 i 24
9. Model IS-LM (2 godz.)
Równanie jednoczesnej równowagi na rynkach: dóbr, pieniądza i aktywów finansowych. Mechanizmy
transmisyjne polityki fiskalnej i monetarnej w modelu IS-LM. Czynniki i skutki zmian równowagi w
modelu IS-LM
Lit: BDF rozdz. 25.5-25.7
10. Agregatowy popyt (2 godz.)
Agregatowe wydatki a ceny. Krzywa AD, jej nachylenie i zmiany położenia. Szoki popytowe.
Lit: BW rozdz. 13.3
11. Agregatowa podaż i jej uwarunkowania (3 godz.)
Rynek pracy i podaż globalna. Przebieg dostosowań rynku pracy (w krótkim o długim okresie) a
podaż agregatowa (w krótkim i długim okresie)
Lit: BDF rozdz. 26-27
12. Krótkookresowe i długookresowe dostosowania w modelu AD-AS (3 godz.)
Równowaga w krótkim i długim okresie. Szoki popytowe i podażowe: przyczyny, dostosowania,
skutki. Polityka fiskalna i pieniężna w modelach IS-LM i AD-AS: narzędzia i skuteczność.
Lit.: BW rozdz. 13.4, BDF rozdz. 28, 30.6-30.8
Literatura
Literatura obowiązkowa:
- D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia , Warszawa 1994 (lub nowsze), PWE, t. 2
(Makroekonomia) [skrót: BDF]
- R. Hall R., J. Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN [skrót: HT]
- Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J.Wilkin (red.), Warszawa, 2000. LexisNexis
[skrót: BW]
Literatura dodatkowa:
- Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa1985, PWN, rozdz. 6, 18
- Okun A., Ceny i ilości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991
- Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, rozdz. 1-3
Download