Informacja o projekcie: Tytuł Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i

advertisement
Informacja o projekcie:
Tytuł
Autor
Projekt z dnia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
22.05.2015r.
Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP
Organizacja samorządowa Związek Województw RP
Anna Wachucik
Marta Bocianowska
Osoba do kontaktu
[email protected]
[email protected]
e-mail
(58) 326 86 96
(58) 326 86 92
Tel.
Uwagi:
Lp. Część dokumentu, do
Treść uwagi (propozycja zmian)
Uzasadnienie uwagi
Proponuje się:
-doprecyzowanie brzmienia § 7 z uwzględnieniem
literalnych
zapisów
poszczególnych
wyłączeń
przedmiotowych oraz wyłączeń w odniesieniu do
rodzajów pomocy oraz środków pomocy państwa a
niekwalifikowania pomocy dla prasy i magazynów tak,
by regulacja była czytelna i użyteczna dla
potencjalnych beneficjentów pomocy, a także:
W treści projektu rozporządzenia w § 7 wyłączenia/
warunki
udzielenia
pomocy
określono
enigmatycznie, wprost odnosząc się do zapisów
rozporządzenia 651/2014. Tym samym pojawiają się
wątpliwości co do wypełnienia celu wydanej regulacji
zgodnie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej co do
określenia warunków udzielania pomocy, ze względu
na fakt, że przytoczone zapisy art. 1 ust. 4 lit. c i ust.
5 rozporządzenia nr 651/2014, wbrew zapisom
uzasadnienia, nie odnoszą się do tzw. wyłączeń
przedmiotowych – tj. nie dotyczą sektorów oraz
rodzajów działalności gospodarczej, które są
wyłączone z zakresu stosowania niniejszego
rozporządzenia.
Przytoczone zapisy wskazują , że rozporządzenie
651/2015 nie ma zastosowania także dla pewnych
której odnosi się uwaga
(np. art., nr.str., rozdział)
Uwagi merytoryczne:
1.
Rozdz.ł 1 §7
-zmianę uzasadnienia do § 7 i uwzględnienie intencji
zapisów art. 1 ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr
651/2014, tj. wyłączeń w odniesieniu do rodzajów
pomocy oraz środków pomocy państwa.

rodzajów pomocy określonych w ust 4, a więc
w przypadku pkt c. pomocy dla
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy
Stanowisko
resortu
Odniesienie do stanowiska
resortu

mających na celu naprawienie szkód
spowodowanych
niektórymi
klęskami
żywiołowymi oraz
środków pomocy państwa wymienionych w
ust 5, które same w sobie — ze względu na
warunki lub metody finansowania —
nierozerwalnie wiążą się z naruszeniem prawa
Unii, w szczególności do:
a) środków pomocy, w przypadku których
przyznanie pomocy uwarunkowane jest
obowiązkiem posiadania przez beneficjenta
siedziby w danym państwie członkowskim lub
prowadzeniem przez niego działalności w
przeważającej mierze w danym państwie
członkowskim. Dozwolony jest jednak wymóg
posiadania w momencie wypłaty pomocy
zakładu
lub
oddziału
w
państwie
członkowskim przyznającym pomoc;
b) środków pomocy, w przypadku których
przyznanie pomocy uwarunkowane jest
obowiązkiem korzystania przez beneficjenta z
towarów produkcji krajowej lub usług
krajowych;
2.
Rozdz.1 §8
3.
Rozdz. 6 §30
Sugeruje się:
-dodanie w §8 projektu rozporządzenia Pomoc
publiczna i pomoc de minimis nie może zostać
udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym
ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej (…), lub,
alternatywnie, uzupełnienie zapisów uzasadnienia do
§8, analogicznie jak w uzasadnieniu do §9, poprzez
dodanie frazy Uregulowanie nie dotyczy pomocy de
minimis.
Proponuje się następujący zapis:
§30. Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP
uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej jest udzielane na pokrycie
kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art.20
ust.2. a-c rozporządzenia nr 651/2014 o ile zostaną
c)
środków
pomocy
ograniczających
możliwości beneficjentów w zakresie
wykorzystania
wyników
działalności
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w
innych państwach członkowskich.
W §8 projektu rozporządzenia, w celu ograniczenia
ryzyka nieprawidłowej interpretacji zapisów projektu
regulacji, należy jednoznacznie wskazać, czy
ograniczenie w udzielaniu pomocy podmiotowi na
którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej
stosuje się wyłącznie przy udzielaniu pomocy
publicznej czy także przy udzielaniu pomocy de
minimis.
Uzupełnienia wymaga brzmienie §30 projektu
rozporządzenia i, konsekwentnie, uzasadnianie do
wskazanego paragrafu.
Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy na koszty
współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w
projektach w ramach Europejskiej Współpracy
spełnione warunki z art. 20 ust.3.
4
Rozdz. 8 §37
w uzasadnieniu do §30:
(…) koszty usług doradczych i usług wsparcia
związanych ze współpracą i wykonaną przez
zewnętrznych konsultantów i usługodawców pod
warunkiem, że usługi te nie mają charakteru ciągłego
ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne
usługi prawnicze lub zwyczajowa reklama.
Proponuje się:
-zmianę uzasadniania do §37, a także dodanie
paragrafów dotyczących warunków udzielenia pomocy
z ust. 2 i ust.3.
Proponuje się następujące zapisy dodanych
paragrafów:
-§(..). Przed terminem rozpoczęcia realizacji
wspieranego projektu w internecie publikowane są
informacje zgodnie z art. 30 ust. 3 a-d
-§(..).Projekt spełnia warunki z art. 30 ust.2
Terytorialnej, zgodnie z art.20 ust.3 rozporządzenia
nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych mogą
zostać zaliczone koszty usług doradczych i usług
wsparcia związane ze współpracą i wykonane przez
zewnętrznych konsultantów i usługodawców, które
nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są
też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi
doradztwa
podatkowego,
regularne
usługi
prawnicze lub zwyczajowa reklama.
W części dotyczącej pomocy na działalność
badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i
akwakultury zapisy uzasadnienia nie korespondują z
rzeczywistą
treścią
projektu
regulacji
(prawdopodobnie usunięto 2 paragrafy, zmiana w
numeracji paragrafów stosowanych w uzasadnieniu)
- pominięto warunki udzielenia pomocy wskazane w
art. 30 ust. 2-3.
I zmianę uzasadnienia §37:
W §37 wskazano, że wyniki projektu objętego pomocą
są dostępne w internecie począwszy od daty
zakończenia takiego projektu lub od daty podania
wszelkich informacji dotyczących takich wyników
członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej. Wyniki są dostępne w
internecie przez okres co najmniej 5 lat od daty
zakończenia projektu objętego pomocą, a także
dodanie stosownych uzasadnień opartych o art.30 ust
2 i 3.
5
Rozdz. 9 (całość)
Należy pamiętać, że aby pomoc została poprawnie
udzielona na podstawie danego wyłączenia muszą być
spełnione wszystkie warunki dotyczące danego
przeznaczenia pomocy.
Proponuje się:
-uzupełnienie projektu regulacji o obowiązek
wprowadzenia
przez
państwo
członkowskie
mechanizmu monitorowania i wycofania, aby
zapewnić, że w wyniku zwiększenia udziału działalności
gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w
momencie przyznania pomocy nie przekroczono
W części dotyczącej warunków udzielania pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą pominięto
warunek wynikający z art. 26 ust.7.
6
Rozdz. 11 §58
7
Rozdz. 14 (całość)
8
Rozdz. 17 § 82
9
Rozdz. 1 §11, §13
obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy - w
sytuacji w której infrastruktura naukowo-badawcza
otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na
działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą.
Proponuje się:
-uzupełnienie projektu regulacji o możliwość warunek
kwalifikacji pomocy dla dużych przedsiębiorstw
(skuteczna współpraca z MŚP w zakresie działalności
objętej pomocą, współpracujące MŚP ponoszą
przynajmniej
30
%
całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych. Pominięcie tego warunku zawęża
możliwość zastosowania wyłączenia wyłącznie do MŚP.
Niekonsekwentnie,
projekt
uzasadnienia,
w
uzasadnieniu do §58, omawia ten warunek udzielenia
pomocy.
W odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych należy
zastrzec w treści rozporządzenia, że do objęcia pomocą
nie kwalifikuje się zgodnie z art. 53 ust.9 pomoc dla
prasy i magazynów, niezależnie od tego, czy są one
publikowane w wersji papierowej czy elektronicznej.
Uściślenia także i przywołania art. 53 ust.10 wymaga
szacowanie maksymalnej kwoty pomocy w przypadku
publikowania muzyki i literatury- maksymalna kwota
pomocy nie przekracza ani różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi i zdyskontowanymi przychodami
projektu ani 70 % kosztów kwalifikowalnych. Przychody
odlicza się od kosztów kwalifikowalnych na zasadzie ex
ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Kosztami
kwalifikowalnymi są koszty publikacji muzyki i
literatury, w tym wynagrodzenie autorów (koszty praw
autorskich), tłumaczy, wydawców, inne koszty
redakcyjne (korekta tekstu, rewizja), koszty związane z
opracowaniem układu tekstu i przygotowaniem do
druku oraz koszty drukowania lub publikacji on-line.
Tryb udzielenia pomocy de minimis i pomocy publicznej
(rozdziale 17), w §82 ust.2 słusznie wskazano katalog
informacji zawartych we wniosku składanego do
podmiotu udzielającego pomocy. Zwracamy jednak
uwagę, że wymóg określenia wnioskowanej kwoty
pomocy (w pkt.8) w przypadku wnioskowania o pomoc
na infrastrukturę sportową oraz pomoc inwestycyjną
na infrastrukturę lokalną, gdzie szacowanie wartości
pomocy jest skomplikowane należy przenieść na
podmiot udzielający pomocy.
W uzasadnieniu do §11 i § 13 projektu niniejszego
W części dotyczącej warunków udzielania pomocy na
innowacje procesowe i organizacyjne pominięto
warunek wynikający z art. 29 ust.2.
W części dotyczącej warunków udzielania pomocy na
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
pominięto warunek wynikający z art. 53 ust 9 i 10.
10
Rozdz. 3 §17
11
Rozdz. 4 §24
rozporządzenia
warto
zaznaczyć,
że
poza
przywołanymi zasadami obliczania ekwiwalentu
dotacji brutto na gruncie regulacji unijnych
(odpowiednio rozporządzenia nr 651/2014 i
rozporządzenia nr 1407/2013) mają zastosowanie
także krajowe regulacje wydane na podstawie Ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w
różnych formach.
Proponuje się w uzasadnieniu do §17, w miejsce
obecnych zapisów dotyczących informacji, że rpi
udzielana jest na inwestycje początkową i początkową
na rzecz nowej działalności gospodarczej (niezgodnie z
brzemieniem §17), wstawić:
W §17 wskazano, że regionalna pomoc inwestycyjna
jest udzielana z zachowaniem warunków określonych
w art. 14 rozporządzenia nr 651/2014.
W §24 określono, że kosztami kwalifikowalnymi są
koszty usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych z zastrzeżeniem, że usługi takie nie mają
charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze
lub reklama.
W §17 zapisy uzasadnienia nie korespondują z
rzeczywistą treścią projektu regulacji.
Uzupełnienia, zgodnie z intencją zapisu §24 i
przywołanymi warunkami z art. 18 ust.4
rozporządzenia nr 651/2014, wymaga uzasadnienie
§24.
Uwagi techniczne:
12
Cały tekst
Warto zadbać o jakość i poprawność językową projektu
rozporządzenia.
13
Od Rozdziału 8 (od §36 do
końca projektu
rozporządzenia/uzasadnienia)
Uporządkowanie i uzgodnienie treści proponowanego
rozporządzenia z uzasadnieniem jest konieczne.
14
Rozdz. 9 § 47
Weryfikacja zapisu całego paragrafu.
15
Rozdz. 3 §20
Przykład: uzasadnienie do §20 powinno brzmieć:
W §20 określono, że pomoc na infrastrukturę badawczą
może być udzielana na podstawie rozporządzenia ,jeżeli
spełni warunki określone w art.14 ust. 11
rozporządzenia
651/2014
wyłącznie,
gdy
W tekście występuje duża ilość błędów językowych,
gramatycznych, w tym właściwe używanie nazw
własnych (np. Europejska Współpraca Terytorialna).
Brak spójności pomiędzy paragrafami a
uzasadnieniem.
W części dotyczącej pomocy dla klastrów
innowacyjnych prawdopodobnie w wyniku pomyłki
edytorskiej w §47 złączone zostały dwie kwestie:
warunku dostępu do pomieszczeń, zaplecza oraz
działań klastra oraz kosztów kwalifikowalnych.
Oczekuje się, że uzasadnienie co najmniej
odpowiadać będzie brzmieniu poszczególnych
artykułów i ustępów rozporządzenia 651/2014 przyjęta praktyka powielania w uzasadnieniu tych
samych zapisów co w treści projektu regulacji nie
zagwarantowane
zostanie
przedmiotowej infrastruktury na
niedyskryminacyjnych warunkach.
udostępnienie
przejrzystych i
pozwala na zrozumienie intencji wprowadzenia
zapisów (patrz: §18, §20, etc.)
Download