Tezy do egzaminu licencjackiego z filozofii: 2009 – 2012

advertisement
Tezy do egzaminu licencjackiego z filozofii
ETYKA
1. Eudajmonizm perfekcjonistyczny Arystotelesa
2. Hierarchia wartości u M. Schelera i adekwatna odpowiedź na nie według D.
von Hildebranda
3. Karola Wojtyły krytyka utylitaryzmu idealnego J. Benthama
Literatura: ad 1: Vernon, I. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białas, Toruń 1994, 2533; K. Leśniak, Arystoteles ,Warszawa 1975, 74-81; ad 2: A. Węgrzecki, Scheler
Warszawa 1975, 45-55; J. Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków
1997, 259-274; ad 3: K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, 21-40; J.
Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawa, tłum. B. Nawroczyński,
Kraków 1958, 17-45.
METAFIZYKA
1. Neopozytywistyczny projekt wyrugowania metafizyki z kultury i jego
niepowodzenie
2. Istnienie w tomizmie, filozofii analitycznej i egzystencjalizmie
3. Koncepcje „powszechnika” w filozofii współczesnej
Literatura: S. Wszołek, Elementy metafizyki. Część I, OBI/Biblos, Tarnów 2008.
Dodatkowe wskazówki bibliograficzne w w/w podręczniku.
FILOZOFIA PRZYRODY
1. Porównanie dynamiki u Arystotelesa i Newtona
2. Porównanie koncepcji czasu i przestrzeni u Newtona i Leibniza
3. Darwinowska teoria ewolucji: mechanizmy i rola przypadku
Literatura: M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny , Wyd.
Znak, Kraków 2004, rozdz. III i rozdz. VI; M. Heller, Fizyka ruchu i
czasoprzestrzeni, WN PWN, Warszawa 1993, 25 -28; 77-83; M. Heller, T.
Pabian, Elementy filozofii przyrody, Biblos/OBI, Tarnów 2007. Dodatkowe
wskazówki bibliograficzne w w/w pozycji na s. 28-34 (teza 2) oraz 201-221 (teza 3).
Download