Document

advertisement
ZAGADNIENIA TESTOWE Z FILOZOFII PRZYRODY
1. Wymień dziedziny tworzące przedmiot filozofii.
2. Czym różni się metafizyka od ontologii?
3. Epistemologia zajmuje się:
4. Zasada dialektyki Heraklita mówi:
5. Przedstawiciele „szkoły jońskiej” wyjaśniając charakter przyrody podkreślali które jej
cechy: zmienność, stałość, cykliczność, periodyczność, ruch, różnorodność, złożoność,
jedność.
6. Co znaczy pojęcie logosu w filozofii Heraklita?
7. Czego dotyczyły cztery aporie Zenona?
8. Na czym polegał paradoks „dychotomii” Zenona?
9. Zasada Parmenidesa orzeka że:
10. Kto wprowadził pojęcie liczby jako zasady ontologicznej?
11. Jak określił byt Demokryt?
12. Co oznaczał „determinizm” w poglądach Demokryta?
13. Co oznacza alegoria jaskini w filozofii Platona?
14. Co to znaczy, że idee ze światem przyrody łączy relacja ontologiczna?
15. Kto wyznaczył dla myśli europejskiej matematykę jako model „wiedzy pewnej”?
16. Do kogo nawiązał Platon w swojej ontologii?
17. Jaką funkcję pełniła matematyka w procesie powstawania świata według Platona?
18. Jaka wartość była nadrzędną w świecie idei Platona?
19. Jakie elementy tworzyły byt jednostkowy w filozofii Arystotelesa?
20. Logika formalna Arystotelesa opierała się na dwóch wartościach:
21. Co wyjaśnia teoria hylemorfizmu Arystotelesa?
22. Czym zajmowała się metafizyka Arystotelesa?
23. Jakie są kosmologiczne dowody na istnienie Boga według Arystotelesa?
24. Jaki charakter miał Bóg w poglądach Arystotelesa i jak nazywa się to stanowisko?
25. Czego dotyczył argument z „ruchu” w filozofii Arystotelesa?
26. Jakie są założenia Arystotelesa dotyczące ruchu i przyczynowości?
27. Co oznacza pojęcie „creatio ex nihilo”?
28. Co stworzył Bóg stwarzając świat według Św. Augustyna?
29. Jakie elementy tworzyły wszechświat w wyobrażeniach średniowiecznych filozofów?
30. Na czym polega „dowód ontologiczny” Św. Anzelma z Cantenbury?
31 . Syntezą czego była koncepcja filozoficzna Św. Tomasza z Akwinu?
32. Co wypracowały uniwersytety powstałe w średniowieczu?
33. Wymień 2 paradygmaty nowożytnej nauki.
34. Na czym polegała „metoda naukowa” wprowadzona w XVII W.?
35. Na czym opierała się metoda Kartezjusza?
36. Wymień 4 prawidła kartezjańskiej metody.
37. Jakie cechy nauki były konsekwencją dualizmu Kartezjusza?
38. Empiryzm nowożytny nawiązywał do:
39. Na czym polegała metoda indukcji i kto ją propagował w okresie oświecenia?
40. Co to jest solipsyzm?
41. Na czym polegał substancjalizm fizyki Newtona?
42. Jakie są założenia filozoficzne w systemie fizyki Newtona?
43. Newton utożsamił atomy z ciała i przypisał mu następujące cechy:
44. Co to jest racjonalizm genetyczny?
45. Co było przedmiotem badań w filozofii Kanta?
46. Na czym polega aprioryczność warunków doświadczenia i rozumowania?
47. Idea jedności przyrody i świadomości znajduje swoją jedność w:
48. Na czym polegał „przewrót kopernikański” Kanta?
49. Jakie dwa rodzaje bytów tworzą rzeczywistość w poglądach Kanta?
50. Świadomość w filozofii Regla miała charakter:
51. Przyroda była innobytem (czego) u Regla?
52. Co było przedmiotem krytyki w twórczości A. Whiteheada?
53. Na czym polega bifurkacja przyrody według Whiteheada?
54. Jaką funkcję pełni Bóg w metafizyce Whiteheada?
55. T. de Chardin rozszerza teorię ewolucji o wymiar
56. Jakie kategorie wprowadzone przez T. dc Chardin określają proces ewolucji?
57. Ostateczny punkt ewolucji według T. de Chardin nazywa się i jest tożsamy z osobą
58. Na czym polega panteizm? Podaj przykład.
Download