Reklama Powiązane zagadnienia

advertisement
59
A Arystoteles 384-322 r p.n.e. Prezentował zupełnie inną formację umysłową aniżeli jego mistrz
Platon, którego ostro atakował.
Nie miał a Atenach praw politycznych. Ukończył platońską akademię, założył własną szkołę Liceum.
Z dorobku pisarskiego Arystotelesa zachowały się dwa dzieła: „Etyka Nikomachejska” i „Polityka”
.
Wierzył w poznanie rozumem, poprzedzone doświadczeniami.
Według Arystotelesa twierdzenie generalne musi mieć pokrycie w zgromadzonych faktach,
uporządkowanych i przeanalizowanych. Analiza musi poprzedzać wnioskowanie.
Wg Arystotelesa świat jest dualistyczny: istnieje forma i materia. Ważniejsza jest forma
(wyobrażenie). Wg niego na początku musiała istnieć czysta forma, która wszystko zapoczątkowała.
Punktem wyjścia Arystotelesowej nauki o państwie jest stwierdzenie, ze państwo należy do tworów
natury (…) człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie
przypadku żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą. Państwo to synteza
mniejszych wspólnot, rodzinnych i wiejskich; jest ono od nich jednak doskonalsze bo
samowystarczalne. Celem państwa jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju materialnych i
duchowych potrzeb człowieka. Arystoteles ostro krytykował współczesnych sobie cyników za ich
pogardę dla dóbr materialnych; poddawał też w wątpliwość pochodzącą od sofistów wersję państwa
jako płodu ludzkich konwencji.
Dokonał klasyfikacji ustrojów (podzielił je wg tego kto rządzi i tego czy są to ustroje dobre czy złe):
Komu Państwo służy Kto sprawuje władzę .
Wszystkim DOBRE Jednostce ZŁE Jednostka Monarchia M Tyrania T Grupa Arystokracja A
Oligarchia O Ogół Politea P - klasa średnia
Demokracja D Alighieri Dante (1265-1321) Zdecydowanie występował jako obrońca autonomii
filozofii w stosunku do teologii, co niewątpliwie wywarło wpływ na kształt jego wywodów o
stosunku państwa i jego władcy do kościoła i papieża. Obraz koncepcji politycznej Dantego ukazują
liczne jego dzieła; podstawowe propozycje zawiera jego traktat De monarchia (O mona rchii),
napisany ok. 1310 r.; ocena stanu politycznego świata najgłębsza jest w Boskiej Komedii. Dante z
dużą dozą pesymizmu oceniał współczesną sobie rzeczywistość. Światem rządzą głupi, gnuśni i
występni. Włochy przypominają statek bez sternika podczas wielkiej burzy, ojczysta Florencja to
nowy Babilon. Wielką nierządnicą jest kuria papieska; nie lepsi są lokalni książęta i monarchowie.
Celem uniwersalnego państwa miała być doczesna szczęśliwość rodzaju ludzkiego
Hobbes - założenia
Locke - omówienie
Doktryny- zagadnienie Puffendorf
Hobbes - omówienie
Szkoły prawa natury
Dwie koncepcje umów społecznych Locka i Rousseau
Reklama
Powiązane zagadnienia

Kodeks Hammurabiego




Legitymizm
Rerum novarum
Nihil novi
Dyktatura proletariatu































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download