Etyka biznesu- sylabus

advertisement
Etyka biznesu – Sylabus
V rok Wydziału Gospodarki Narodowej – studia dzienne
Warunki wstępne: wiedza o zdarzeniach gospodarczych, zawierających dylematy etyczne, tj. informacje o
takich zdarzeniach oraz znajomość ich opisu i analizy w świetle odpowiednich dyscyplin naukowych: ekonomii,
zarządzania, marketingu, finansów i stosunków międzynarodowych.
Cel kształcenia: Etyka biznesu jest etyką stosowaną, tj. działem etyki zajmującym się zastosowaniem ogólnych
norm i systemów etycznych do konkretnych sytuacji. Zastosowanie etyki do działalności gospodarczej wymaga:
 znajomości ogólnych norm i systemów etycznych,
 umiejętności wykorzystania ich do oceny etycznej konkretnych zdarzeń gospodarczych
Tematy podstawowe:
1. Etyka biznesu – przedmiot, cele i metody badawcze
2. Rozwój moralny człowieka
3. Systemy etyczne: przesłanki i sposoby uzasadniania wyborów i ocen moralnych
4. Utylitaryzm: korupcja, praktyki monopolistyczne
5. Etyka Kanta: dylemat więźnia
6. Etyka uprawnień i obowiązków (personalizm katolicki a liberalna koncepcja praw człowieka): uprawnienia
osoby gospodarującej, obowiązki wynikające z uprawnień
7. Etyka odpowiedzialności: odpowiedzialność agencyjna, odpowiedzialność moralna firmy, lojalność a
odpowiedzialność
Literatura:
B.Klimczak, Etyka gospodarcza, wyd. AE we Wrocławiu 1999 r., rozdział 2, 3, 4, 5.1 – 5.3. Case studies
Tematy uzupełniające:
Kierunek finanse i bankowość
1. Odpowiedzialność powiernicza banków
2. Etyczne problemy rynku kapitałowego
3. Obowiązki pośredników rynku kapitałowego
4. Etyczne inwestowanie
Literatura:
B.Klimczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, wyd. AE Wrocław 1997, rozdz. 3, 5, 7
Kierunek zarządzanie i marketing
1. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie konfliktami moralnymi w przedsiębiorstwie
3. Kodeksy przedsiębiorstw
4. Konkurencja i marketing
Literatura:
B.Klimczak, Etyka gospodarcza, wyd. AE we Wrocławiu 1999 r., rozdz. 4 i 5
Kierunek stosunki międzynarodowe
1. Pluralizm moralny
2. Prawa człowieka w międzynarodowej działalności gospodarczej
3. Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie
4. Globalizacja gospodarcza z perspektywy religijnej
Literatura:
B.Klimczak, Etyka gospodarcza, wyd. AE we Wrocławiu, 1999, rozdz. 2.3, 3.3
B.Klimczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, wyd. AE we Wrocławiu 1997, rozdz. 3.1.
Etyka w biznesie, red. P.M.Minus, PWN, Warszawa 1995, rozdz. 8, 9 i 10
Download