Zakres problemów obowiązujących na egzaminie z przedmiotu:

advertisement
Zakres problemów obowiązujących na egzaminie z
przedmiotu:
EKONOMIKA TRANSPORTU
w sem. letnim roku akademickiego 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Istota i rodzaje transportu.
Rodzaje przewozów pośrednich.
Czynniki produkcji w transporcie.
Infrastruktura transportu.
Środki pracy w transporcie.
Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu
Transport a środowisko – wpływ i metody zapobiegania
Komplementarność i substytucyjność usług transportu.
Transportochłonność gospodarki narodowej.
Wpływy z transportu do budżetu państwa.
Eksport i import usług transportowych.
Transport a bilans płatniczy państwa.
Wpływ transportu na lokalizację działalności gospodarczej
Wpływ transportu na kształtowanie się sieci osadnictwa
Źródła potrzeb transportowych
Przyczyny i skutki wahań popytu (czasowych i przestrzennych)
Cechy usług transportowych.
Proces przewozowy a proces transportowy.
Spedycja – pojęcie, zakres działalności, korzyści dla użytkowników
Pojęcie i podział rynków transportowych.
Podmioty i struktury rynkowe w transporcie
Istota liberalizacji i deregulacji rynków transportowych.
Ingerencja państwa na rynkach transportowych
Ilościowa i jakościowa regulacja wielkości podaży na rynkach transportowych
Kryteria podziału i rodzaje konkurencji na rynku transportowym
Rodzaje struktur rynkowych (modeli konkurencji) na różnych rynkach cząstkowych w
transporcie
Pojęcie i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych (wewnętrzne i
zewnętrzne).
Transport a globalizacja
Koszty własne a koszty społeczne w transporcie.
Koszty w układzie rodzajowym
Koszty w układzie kalkulacyjnym.
Koszty krańcowe – istota, zastosowanie w skali mikro- (w przedsiębiorstwach) i
makroekonomicznej.
Koszty zaspokajania potrzeb transportowych (efektywne i pochodne).
Rodzaje cen w transporcie – ceny umowne a ceny taryfowe.
Metody kalkulacji cen umownych
Rodzaje stawek taryfowych (proporcjonalne, degresywne i progresywne)
Różnicowanie taryf w transporcie (różniczki: pionowa i poziome)
Wady i zalety taryfowego systemu ustalania cen w transporcie.
Istota i specyfika rachunku ekonomicznego w transporcie.
Rachunek ekonomiczny w działalności bieżącej przedsiębiorstw (rachunek zysków i strat,
bilans, analiza przepływów finansowych)
41. Rachunek ekonomiczny w ocenie inwestycji infrastrukturalnych i suprastrukturalnych
42. Wskaźniki oceny finansowej inwestycji w transporcie.
Pojęcia do wyjaśnienia: gestia transportowa, PPP, popyt potencjalny, popyt efektywny,
postulaty przewozowe (obowiązują wszystkie omówione na wykładzie), elastyczność
dochodowa, cenowa i krzyżowa popytu, podaż usług transportowych, kabotaż, cross-trade,
tranzyt, rynek transportowy, koszt krańcowy, koszty społeczne, koszty zewnętrzne, taryfa
widełkowa, taryfa referencyjna, degresja stawek taryfowych, wartościowy system taryfowy,
naturalny system taryfowy, różniczka pionowa, różniczka pozioma, deregulacja transportu,
liberalizacja rynków transportowych, NPV, IRR
Download