Zarządzanie Systemami Transportowymi

advertisement
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Studia Uzupełniające Magisterskie
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI
Wybrane przedmioty podstawowe, kierunkowe i wybieralne w czasie trwania studiów II – stopnia
(uzupełniających magisterskich):
Koncepcje zarządzania
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne
Etyka w zarządzaniu
Rachunkowość zarządcza
Marketing międzynarodowy
Systemy i procesy transportowe i ich modelowanie
Europejska polityka transportowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka
Marketing usług transportowych
Diagnozowanie obiektów i systemów transportowych
Ochrona środowiska w transporcie lądowym
Gospodarowanie energią w systemach transportowych
Telematyka w transporcie
Sylwetka absolwenta
Studia na specjalności „Zarządzanie Systemami Transportowymi” są przeznaczone dla
absolwentów studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Stanowią pogłębienie i kontynuację nauczania
w ramach takich studiów. Zakłada się, że kandydaci na studia zostali wyposażeni w podstawową wiedzę
ekonomiczną, menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno – menedżerską,
prawną i informatyczną. Posiadają również wiedzę ogólną i podstawową. Wiedza ta powinna odpowiadać
obowiązującym standardom nauczania dla kierunku „Zarządzanie” w ramach studiów I stopnia.
Dodatkowy wymiar godzinowy w ramach przedmiotów, które już wystąpiły w programach studiów I
stopnia (identycznie również nazwanych) wynika z konieczności uwzględnienia dla tych przedmiotów
zgodnie z minimami programowymi (standardami) dla studiów II stopnia – większej liczby godzin.
Stanowią one jednak kontynuację i uzupełnienie wiedzy analogicznych przedmiotów ze studiów I stopnia.
W tej sytuacji celem kształcenia w ramach proponowanych studiów II stopnia jest głównie
poszerzenie wiedzy, zdobytej w toku dotychczasowych studiów, o wiedzę bardziej szczegółową związaną
z poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi działalności przedsiębiorstwa. Chodzi o nabycie
umiejętności rozwiązywania osobliwych problemów menedżerskich w procesie podejmowania decyzji z
jednoczesną znajomością zagadnień temu służących. Nie licząc umiejętności nabytych w toku kształcenia
na studiach I stopnia na kierunku „Zarządzanie”, związanych z kształceniem ogólnym, podstawowym i
kierunkowym (wspólnych dla wszystkich specjalności na tym kierunku), a także pogłębienia umiejętności
wyniesionych z tych studiów, umiejętności nabyte przez studenta prezentowanej specjalności powinny
dotyczyć przede wszystkim:
-
dokonywania analizy rynku,
-
prognozowania zmian zachodzących w otoczeniu i samym przedsiębiorstwie,
-
stosowania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów menedżerskich,
-
modelowania symulacyjnego procesów gospodarczych i szacowania ryzyka w procesie
podejmowania decyzji,
-
rozwiązywania charakterystycznych problemów związanych z systemami i procesami
transportowymi oraz zasadami ich modelowania,
-
określenia zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie wymogami ochrony
środowiska w transporcie lądowym,
-
zrozumienia zasad funkcjonowania europejskiej polityki transportowej,
-
określenia potrzeb i przepływów informacyjnych w procesie zarządzania,
-
komunikatywnego przekazywania informacji,
-
stosowania technik diagnozowania i systemów transportowych,
-
racjonalnego gospodarowania energią w systemach transportowych,
-
stosowania rozwiązań marketingu usług transportowych,
-
rozwiązywania specyficznych problemów zarządzania bezpieczeństwem i analiza tego ryzyka,
-
zrozumienia znaczenia telematyki w transporcie.
Całość zamykają kursy dyplomowania. Program zapewnia również pogłębienie umiejętności
posługiwania się językiem obcym.
Studia są dwuletnie (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Po studiach
znajdzie zatrudnienie w handlu, przemyśle, systemie bankowym oraz w firmach transportowych, a także
sektorze publicznym. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności będzie mógł wnieść istotny wkład w
rozwiązywanie problemów rynkowych firm na różnych szczeblach zarządzenia organizacją. Studia
przygotują go również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia na tej
podstawie właściwych programów rozwoju.
Download