umowa - Radio Taxi Barbakan

advertisement
UMOWA
W sprawie świadczenia usług transportowych w granicach administracyjnych miasta
Krakowa.
Zawarta w dniu ................................................................... w Krakowie pomiędzy:
Przewoźnikiem, Przedsiębiorstwem Usług Transportowych Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o. z
siedzibą 31-352 Kraków, ul. Truszkowskiego 52, NIP 677-16-92-424, KRS 0000126567
reprezentowanym przez Zarząd Spółki:
Prezes – Andrzej Bobusia
Wiceprezes - Stanisław Grzybowski, a
Zleceniodawcą przesyłki
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.
Zleceniodawca powierza Przewoźnikowi wykonywanie stałych usług transportowych.
2.
Umówione przewozy towarów dokonywane będą na następujących warunkach :
a) Na podstawie niniejszej umowy Przewoźnik podstawi samochód do dyspozycji
Zleceniodawcy na ustaloną godzinę,
b) Towar do przewozu zabezpiecza Zleceniodawca,
c) Przewożony towar nie stwarza szczególnego niebezpieczeństwa w transporcie,
d) Za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu bez winy Przewoźnika,
odpowiada Zleceniodawca.
3.
Z tytułu wykonanego kursu stałego, Przewoźnik obciążał będzie Zleceniodawcę
zryczałtowaną kwotą 20,33 zł
+ 23% VAT. W przypadku chwilowego braku
specjalistycznego taboru, Przewoźnik na wyraźne życzenie Zleceniodawcy może wykonać
usługę taksówką osobową, gdzie rozliczenie następuje wg wskazania taksometru. Faktura
VAT za świadczone usługi wystawiana będzie zbiorczo przez Przewoźnika każdorazowo za
dany miesiąc do 7 dnia następnego miesiąca. Faktura VAT płatna będzie przelewem przez
Zleceniodawcę w terminie do 7 dni od doręczenia.
Dane osobowe, e-mail i nr telefonu do osoby odpowiedzialnej w Firmie za rozliczenia
bezgotówkowe z Radiem Taxi Barbakan: ...................................................................................
...........................................................................................................................................
4.
Umowę zawiera się od....................... na czas nieokreślony począwszy od dnia .......................
i może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
5.
Według niniejszej umowy upoważnia się Przewoźnika do wystawiania faktur bez podpisu
Zleceniodawcy.
6.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
Wysyłającego i Przewoźnika.
.......................................................
Zleceniodawca
......................................................
Przewoźnik
Download