Data - Inter Logistic

advertisement
ZLECENIODAWCA :
FIRMA : ............................................................................................................................. ......................................
ADRES :....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
TEL./FAX. :............................................................................................................................ ..................................
OSOBA KONTAKTOWA : ...................................................................................................................................
SPEDYTOR : INTER-LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.
UL. PORTOWA 28
44-100 GLIWICE
TEL. 032 3316730 / 31 FAX. 032 3316790
Z L E C E N I E
S P E D Y C Y J N E
Niniejszym zlecamy Państwu wykonanie usługi spedycyjnej zorganizowania transportu na
poniższych warunkach:
RODZAJ SAMOCHODU : ....................................................................................................................
MIEJSCE ZAŁADUNKU : .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
DATA ZAŁADUNKU : .............................................................GODZINA:..........................................
ŁADUNEK : .............................................................................................................................................
WYMIARY : .........................................................BAZA DOSTAWY :................................................
WAGA : .................................................................WARTOŚĆ PRZESYŁKI :....................................
ODPRAWA CELNA : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
MIEJSCE ROZŁADUNKU : .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
INNE CZYNNOŚCI SPEDYCYJNE ORAZ POLECENIA I INFORMACJE :
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ SPEDYCYJNĄ:
eur netto
W/w cena jest przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP z dnia załadunku. Płatne: przelewem 14 dni od daty otrzymania
dokumentów. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy najnowszego wydania OPWS oraz kodeksu cywilnego.
Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę skompletowania przez firmę Inter-Logistic Polska sp. z o.o. wszystkich
dokumentów związanych z realizacją niniejszego zlecenia. Strony dopuszczają przesłanie kopii dokumentów drogą
elektroniczną, w takim przypadku data wykonania usługi będzie tożsama z datą otrzymania dokumentów w wersji
elektronicznej. Strony zgodnie oświadczają, że pomiędzy nimi zostaje zawarta umowa spedycji. Firma Inter-Logistic Polska
nie jest przewoźnikiem.
Zleceniodawca oświadcza, że przewożony ładunek nie jest towarem strategicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000 r. o
obrocie z zagranicą towarami,
technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315). Obowiązuje prawo polskie.
Sądem właściwym dla niniejszej umowy jest Sąd w Katowicach.
Z poważaniem
Download