Umowa - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

advertisement
Umowa nr ……/UT/PTZ/2012
zawarta w dniu ………….2012 r. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska w imieniu, której
działa Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostka budżetowa z siedzibą
przy ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
reprezentowany przez
1. Mieczysława Kotłowskiego
- Dyrektora
2. Macieja Radowicza
- Zastępcę Dyrektora
zwany dalej Zarządem
a
…………………………………… działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………,
Regon
………..,
NIP
…………………..
reprezentowany przez:
1. ……………………….
2. ……………………….
zwany dalej Przewoźnikiem
Umowę zawarto w związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 r. Ustawy z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr
5 poz. 13) na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których
właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów
i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób oraz na podstawie
Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/297/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia
stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych.
§1
1. Przedmiotem umowy jest korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych
w celu zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa
postoju (z wyjątkiem przystanków postojowych na stacjach końcowych), których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska, przez Przewoźnika,
uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na
podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
2. Niniejszą Umową objęte są niżej wymienione przystanki autobusowe, na których następuje
zatrzymanie środków transportu wszystkich linii komunikacyjnych Przewoźnika:
………..
………..
(albo)
Niniejszą Umową, której przedmiot określony jest w §1 objęte są wszystkie przystanki
autobusowe, na których następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich linii
komunikacyjnych Przewoźnika (wykaz przystanków autobusowych stanowi załącznik nr 1 do
umowy).
§2
Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony – tj. od ………... 2012 r. do 31.12.2016 r.
§3
1. Stawka za 1 (jedno) zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym wynosi
0,05 zł (słownie: pięć groszy).
2. Stawka opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym
uwzględniająca niedyskryminujące zasady dla wszystkich operatorów i przewoźników
-2-
3.
4.
5.
6.
wykonujących publiczny transport zbiorowy ustalona została na podstawie
przeprowadzonej przez Zarząd kalkulacji. Kalkulację sporządzono w oparciu o koszty
utrzymania bieżącego infrastruktury przystanków autobusowych. Stawka nie przekracza
górnej granicy wysokości stawki określonej w Ustawie o publicznym transporcie
zbiorowym.
Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega zmianie o planowany średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony w ustawie budżetowej na dany
rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
została ogłoszona ustawa budżetowa.
Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu
w ciągu miesiąca i wysokości stawki określonej w ust. 1.
Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez Przewoźnika podlega
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23 % obowiązującym
w dniu zawarcia umowy.
W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącego przedmiotu
umowy Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości opłat za korzystanie
z przystanków odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę stawki. Zmiana wysokości
stawki podatku VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
§4
1. Przewoźnik zobowiązany jest przekazać Zarządowi do dnia 10-go każdego miesiąca
pisemną informację o ilości zatrzymań środków transportu w miesiącu poprzedzającym
tę informację.
2. Informacja sporządzona będzie w formie Oświadczenia potwierdzonego przez Organizatora
publicznego transportu zbiorowego tj. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
3. Fakturę VAT obejmującą należną Zarządowi miesięczną opłatę ustaloną zgodnie z § 3 ust.4
umowy Zarząd będzie wystawiał Przewoźnikowi do 20-go każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
4. Termin płatności faktury, o której mowa w ust.3 wynosić będzie 14 dni od daty otrzymania
przez Przewoźnika faktury VAT od Zarządu.
5. Zarząd naliczy ustawowe odsetki za zwłokę w realizacji faktur VAT przez Przewoźnika
po terminie określonym w ust. 4.
6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu.
§5
1. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody w mieniu
i zdrowiu osób przewożonych przez
Przewoźnika powstałe podczas przewozu,
a ewentualne roszczenia przewozowe z tego tytułu zaspokajać będzie Przewoźnik.
2. Zarząd
zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na
przystankach autobusowych wynikłe z działalności Przewoźnika.
3. Zarząd zobowiązany
jest do utrzymania czystości i porządku na przystankach
autobusowych
4. Organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia informację pasażerską zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
5. Zarząd zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach
autobusowych, szczególnie w infrastrukturze przystankowej, wynikłe z działalności
Przewoźnika a nie związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach.
§6
1. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy z dniem wygaśnięcia ważności
potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w § 1 umowy.
-3-
2. W przypadku braku zapłaty należności za dany miesiąc płatności Zarząd wezwie pisemnie
Przewoźnika do uiszczenia powstałych zaległości.
3. Zarząd zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
bez dodatkowych wezwań oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Przewoźnik
zalega z zapłatą za trzy pełne miesiące płatności.
§7
1. Korespondencja między stronami powinna być doręczona w formie pisemnej
za potwierdzeniem odbioru.
2. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu polubowne
rozwiązanie sporu. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie
Sąd Powszechny w Gdańsku właściwy dla siedziby Zarządu.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5 poz. 13)
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
6. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 o tytule Wykaz przystanków autobusowych.
Przewoźnik
Zarząd
Download