zakres-zastosowania-prawa-przewozowego

advertisement
Zakres zastosowania prawa przewozowego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu
Przepisy regulujące umowę przewozu znajdują się w Kodeksie cywilnym w art. 774-793 kc oraz w
odrębnej ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ).
W związku z regulowaniem jednej kategorii stosunków zobowiązaniowych przez dwa akty prawne
powstaje pytanie jaki jest zakres przedmiotowy obu regulacji. A więc kiedy stosujemy przepisy
kodeksu cywilnego, a kiedy przepisy ustawy Prawo przewozowe? Odpowiedzi na tak postawione
pytanie udziela art. 775 kc oraz art. 1 ustawy Prawo przewozowe. Zgodnie z pierwszym z w/w
artykułów przepisy kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie do przewozu w zakresie
poszczególnych rodzajów transportu, tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest regulowany odrębnymi
przepisami. Tak więc w pierwszym rzędzie należy stosować przepisy szczególne odnoszące się do
poszczególnych rodzajów transportu. Natomiast przepisy art. 774- 793 kc znajdują zastosowanie
pomocniczo, w zakresie nie uregulowanym przez przepisy szczególne. W praktyce przepisy kc
znajdą w całości zastosowanie wyłącznie do przewozu konnego. Regulacją szczególną w stosunku
do kodeksu cywilnego jest ustawa Prawo przewozowe. Zgodnie z art. 1 niniejszego aktu reguluje on
przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego
przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. Transport morski reguluje
ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. (Dz.U z 2001r. Nr 138, poz. 1545). Natomiast
transport lotniczy ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 Nr. 130, poz. 1112 ).
Przepisy ustawy Prawo przewozowe znajdują zastosowanie wprost również do przewozów
międzynarodowych, chyba że Umowa międzynarodowa stanowi inaczej. Prawo przewozowe stosuje
się również w odniesieniu do przewozu nieodpłatnego. Jednak przewóz musi być wykonywany
przez przewoźnika. W takim wypadku przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, co oznacza iż
niektóre przepisy mogą znaleźć zastosowanie wprost, inne z uwzględnieniem odpowiednich zmian,
jeszcze inne nie znajdą zastosowania wcale. Przepisy ustawy nie znajdą zastosowania np. do
przewozów osób wykonywanych z grzeczności(tzw. autostop), jeśli przewóz nie jest wykonywany
przez przewoźnika.
Wzór pisma-Umowa przewozu
Umowa przewozu - omówienie (II sem)
Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy
Prawo przewozowe - zakres przedmiotowy
Znaczenie listu przewozowego - omówienie
Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download