ekonomika transportu - Wydział Ekonomiczny

advertisement
PROGRAM PRZEDMIOTU "EKONOMIKA TRANSPORTU"
Wydział Ekonomiczny
gr 20, 21 II SSL (wtorek – s. C209)
I. Transport jako przedmiot badań ekonomicznych – 14.02
Pojęcie i rodzaje transportu,
Miejsce badań transportowych w naukach ekonomicznych,
Specyfika praw ekonomicznych w transporcie,
Zakres i metoda ekonomiki transportu
 zakres przedmiotowy ekonomiki transportu
 zakres podmiotowy ekonomiki transportu
 zakres problemowy ekonomiki transportu
 metoda ekonomiki transportu
5) Podział badań transportowych między dziedziny nauki
1)
2)
3)
4)
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 1.
II. Czynniki produkcji w transporcie – 21.02 i 28.02
1) Czynniki produkcji w transporcie,
2) Infrastruktura transportu, jej elementy i cechy,
3) Charakterystyka infrastruktury transportowej w Polsce
4) Finansowanie infrastruktury transportu.
5) Suprastruktura w transporcie
6) Ocena zagospodarowania transportowego obszarów
7) Zatrudnienie w transporcie,
8) Energochłonność transportu
9) Ekologiczne aspekty transportu
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 2.
REFERATY (28.02.2017) :
1. Wpływ transportu na środowisko naturalne i sposoby przeciwdziałania.
2. Energochłonność transportu i kierunki zmian w zakresie zużycia surowców energetycznych
III. Transport jako dział gospodarki narodowej - 07.03 i 14.03
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Znaczenie i funkcje transportu,
Substytucyjność i komplementarność transportu,
Kapitałochłonność transportu na tle gospodarki,
Transportochłonność gospodarki narodowej
Transport a rozwój społeczno-gospodarczy; wpływ transportu na produkt krajowy brutto (PKB)
Transport, a budżet państwa – wpływy i wydatki
Transport a bilans płatniczy
8) Transport jako element gospodarki przestrzennej – czynniki lokalizacji produkcji
9) Transport, a rozmieszczenie osadnictwa
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 3.
IV. Popyt na usługi transportowe – 21.03
1)
2)
3)
4)
5)
Istota i źródła potrzeb transportowych,
Systematyzacja potrzeb przewozowych
Metody badania potrzeb przewozowych,
Postulaty przewozowe
Popyt potencjalny i efektywny
6)
7)
8)
9)
Czynniki determinujące popyt,
Wahania popytu,
Elastyczność popytu na transport,
Warunki rozwoju motoryzacji indywidualnej
LITERATURA
A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 4.
REFERAT: Czynniki rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce; Motoryzacja w Polsce na tle UE
V. Podaż usług transportowych - 28.03
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Cechy usług transportowych,
Mierniki produkcji transportowej,
Zdolność i potencjał przewozowy transportu
Proces transportowy i jego elementy
Spedycja
Koncepcja logistyczna w podaży usług transportowych.
Marketing usług transportowych.
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 5.
REFERAT: Czym jest logistyka i co ma wspólnego z transportem
Uzupełniająca – dla zainteresowanych
2. D. Rucińska: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wyd. UG, Gdańsk 2001.
3. Transport. Praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król. Rozdz.3.
VI. Rynki transportowe - 04.04
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Istota rynku transportowego,
Funkcje rynku transportowego
Podział rynku transportowego wg różnych kryteriów,
Podmioty i struktury rynkowe,
Ingerencja państwa na rynkach transportowych,
Regulowanie dostępu do zawodu przewoźnika i do rynków
Deregulacja i liberalizacja rynków transportowych
Rynki transportowe a globalizacja
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 7.
REFERAT: Deregulacja i liberalizacja gałęziowych rynków transportowych
Uzupełniająca – dla zainteresowanych
2. A. Koźlak: Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie. Wyd. UG Gdańsk 2002 rozdz. 3.1
VII. Konkurencja w transporcie - 11.04
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pojęcie i rodzaje konkurencji,
Narzędzia walki konkurencyjnej
Czynniki natężenia konkurencji w sektorze
Skutki konkurencji w transporcie
Regulacja warunków konkurencji
Konkurencja a konkurencyjność
Czynniki konkurencyjności
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 8.
VIII. Koszty w transporcie - 25.04
1) Zakres analizy kosztów w transporcie i podstawowe pojęcia rachunku kosztów,
2) Koszty w układzie rodzajowym,
Koszty w układzie kalkulacyjnym,
Koszty jednostkowe przeciętne,
Koszty krańcowe w analizie produkcji transportowej.
Koszty świadczenia usługi transportowej i koszty zaspokajania potrzeb transportowych- koszty
efektywne i alternatywne,
7) Koszty społeczne działalności transportowej
3)
4)
5)
6)
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 9.
IX. Ceny w transporcie - 09.05
Pojęcie ceny,
Rodzaje cen w transporcie - taryfowe i umowne,
Zasady i warunki negocjowania cen w transporcie,
Pojęcie taryfy i rodzaje taryf,
Kryteria i sposoby różnicowania stawek taryfowych,
Specyfika taryf w układzie gałęziowym,
Taryfy w transporcie międzynarodowym,
8) Kierunki ewolucji systemów taryfowych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 10.
REFERAT: Specyfika cen w różnych gałęziach transportu
Uzupełniająco – dla zainteresowanych (i do referatu)
2. E. Mendyk:Ekonomika i organizacja transportu. WSL Poznań 2002 rozdz. 11
3. J. Hawlena: Wpływ globalizacji i liberalizacji rynku usług transportowych na kształtowanie cen. Przegląd
Komunikacyjny 1/2005
4. L. Mindur: Cena i jej funkcje w marketingu usług transportowych. Przegląd Komunikacyjny 9/96
X. Rachunek ekonomiczny w transporcie - 16.05
1) Definicja, podstawy i rodzaje rachunku ekonomicznego,
2) Specyfika rachunku ekonomicznego w transporcie,
3) Rachunek ekonomiczny działalności bieżącej przedsiębiorstwa: rachunek wyników, bilans, rachunek
przepływów pieniężnych,
4) Rodzaje inwestycji w transporcie
5) Badanie opłacalności projektów inwestycji transportowych - ocena finansowa, ekonomiczna i społeczna
projektów inwestycyjnych,
6) Przykłady przeprowadzania rachunku ekonomicznego.
LITERATURA
1. A.Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. UG, Gdańsk 2007. Rozdz. 11.
XI. KOLOKWIUM 23.05
XII. Konferencja TranSopot 2016, sala C301 (29.05-31.05)
XIII. Poprawa kolokwium 06.06
Egzamin I termin (dla tych, którzy zaliczyli kolokwium) – na ostatnim wykładzie w dniu 05.06
Download