1. Nazwa przedmiotu - EKONOMIKA LEKU 2. Formuła przedmiotu

advertisement
1. Nazwa przedmiotu - EKONOMIKA LEKU
2. Formuła przedmiotu - ćwiczenia
3. Liczba godzin w tygodniu - 2
4. Liczba godzin w semestrze - 15
5. Wykładowca – mgr farm. Michał Woźniak
6. Cel nauczania:
Przygotowanie do oceny ekonomicznej procedur leczniczych. Wskazanie metod oceny
technologii medycznych i praktycznego zastosowania oceny ekonomicznej w medycynie i
farmacji.
Umiejętność analizowania rynku farmaceutycznego, pod względem wielkości obrotu i
asortymentu.
7. Program nauczania
1. Cele, zadania i podstawowe definicje z zakresu ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki.
2. Polski i światowy rynek leków. Rynek leków oryginalnych i generycznych. Prawo patentowe.
3. Farmakoepidemiologia. Analiza rynku i konsumpcji produktów leczniczych.
4. Klasyfikator anatomiczno-terapeutyczno-chemiczny (ATC) leków.
5. Ekonomiczne aspekty obrotu i stosowania leków. Racjonalizacja ekonomiczna farmakoterapii –
receptariusze
6. Kroki analizy farmakoekonomicznej.
7. Metody oceny ekonomicznej procedur terapeutycznych: rodzaje kosztów i ich ocena, typy analiz
farmakoekonomicznych, algorytmy kosztów choroby.
8. cena jakości życia: kwestionariusze ogólne i szczegółowe, profile zdrowotne.
9. Analizy decyzyjne: analiza Markowa i drzewko decyzyjne, wykorzystanie analiz decyzyjnych na
różnych poziomach finansowania opieki zdrowotnej.
10. Zasady finansowania opieki zdrowotnej i wykorzystanie analiz farmakoekonomicznych w
praktyce.
11. Krytyczna ocena publikacji z zakresu farmakoekonomiki.
8. Zalecane lektury i materiały pomocnicze:
Fedorowski J., Niżankowski R.: Ekonomika medycyny, PZWL, 2002.
Getzen T.: Ekonomika zdrowia, PWN, 2000
Gold M i in.: Cost-effectiveness in health and medicine, Oxford University Press, 1996.
McDowell I., Newell C.: Measuring health. A guide to rating scales and questionnaires, Oxford
University Press, 1996.
Czech M.: Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów zdrowotnych, oficyna
wydawnicza PW, 2004.
Orlewska E., Nowakowska E.: Farmakoekonomika, Wydawnictwo AM w Poznaniu, 2004.
Drummond MF. I in.: Metody badan ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via medica,
2003.
M. Czech – Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce
E. Orlewska, M. Czech – Słownik Farmakoekonomiczny
www.aotm.gov.pl
Download