instrumenty-ekonomiczne

advertisement
6
WYKŁAD 11 17/05/2010
Pośredniego oddziaływania:
Instrumenty ekonomiczne
Dobrowolnego stosowania
Inne elementy społecznego oddziaływania
INSTRUMENTY EKONOMICZNE
oddziałują za pośrednictwem rynku, wykorzystują one kategorię prawa i mechanizmy ekonomiczne,
nakłaniają użytkowników środowiska do przyjaznych dla niego zachowań.
a)opłaty za korzystanie ze środowiska:
Opłaty za szczególne korzystanie z wód (pobór wody i odprowadzanie ścieków)
Opłaty produktowe (akcyzy), mają duże znaczenie. Objęte są nimi wszelkie produkty szkodliwe dla
środowiska np. paliwa, papierosy, nawozy sztuczne
Opłaty depozytowe, są zawarte w cenie produktu, który po zużyciu może zagrażać w poważnym
stopniu środowisku ( akumulatory samochodowe)
Potrzebna jest waloryzacja opłat w związku z inflacją, odpowiednie zróżnicowanie w zależności od
warunków istniejących w środowisku na danym obszarze co powinno mieć korzystny wpływ na
przestrzenne zagospodarowanie kraju. Nie wolno nikogo zwalniać z tych opłat (np. opłaty za wodę
powodują oszczędzanie tej wody!)
b) Subwencje (które powinny być kierowane tam gdzie występują niezawinione klęski żywiołowe:
Dotacje celowe - najczęściej stosowane, dokonywane przede wszystkim z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne fundusze np. wojewódzkie
Kredyty prewencyjne - kredyty BOŚ wymagają wydatkowania także własnych funduszy
c) kary za działalność szkodliwą i nagrody za działalność pożyteczną dla środowiska
KARY nie mogą być wliczane w ciężar kosztów podmiotu naruszającego prawo ekologiczne, ale
uderzać w jego zyski; wysokość wymierzanych kar i nagród powinna być odpowiednia do inflacji
waloryzowanej i ekonomicznie uzasadniona.
d) oddziaływanie poprzez system podatkowy
oznacza stosowanie odpowiednich ulg za działania proekologiczne najczęściej o charakterze
inwestycyjnym do podmiotów racjonalnie gospodarujących odpadami
ulgi podatkowe spełniają tę samą rolę co dotacje celowe - mniejsze wpływy do budżetu, np.
wydłużenie wakacji podatkowych, obniżenie podatku
oddziaływanie poprzez podatki bezpośrednie np. akcyzy
e) operowanie wysokością ceł przywozowo-wywozowych i stosowanie embargo (zakaz) na
produkty i odpady szkodzące środowisku - można stosować politykę celną, która zmierza do
ochrony własnego terytorium przed substancjami obcymi, można również zwalniać z cła w ramach
importu te towary, które pomagają środowisku.
f) handel uprawnieniami w zakresie określonego korzystania ze środowiska (…)
… świadomości proekologicznej ludzi; główną rolę odgrywają edukacja ekonomiczna, dostęp do
informacji o środowisku (warunek samokształcenia ekologicznego, społecznego, sprawnego
zarządzania środowiskiem), lobbing proekologiczny w organach prawodawczych (polega na
wspomaganiu decydentów przez dostarczanie im dokumentów badań, które służą środowisku),
stosowanie instrumentów nacisku społecznego (petycje, manifestacje, demonstracje, zbieranie
podpisów popierających rozwiązania proekologiczne)
edukacja ekologiczna - od przedszkola do szkoleń zawodowych, aby człowiek zrozumiał zależności
pomiędzy działalnością gospodarczą człowieka a środowiskiem, kształtuje to poziom świadomości i
odpowiedzialności za środowisko, umiejętność współdziałania ludzi i sprawne zarządzanie
środowiskiem.
Zadaniem instrumentów…
… i celów podrzędnych oraz zintegrowania ich w celu nadrzędnym.
Rachunek efektywności może być prowadzony ex post (po zdarzeniu) lub ex ante (przed
zdarzeniem)w drugim przypadku obarczony jest niepewnością i powinien być prowadzony
wariantowo przez przyjęcie pesymistycznego i optymistycznego przebiegu zdarzeń.
Jeżeli będący celem działalności efekt może być wyrażony tylko w jednostkach naturalnych…
… i DYSKONTOWANIE kapitału.
Zadanie
Przesunięcie nakładów w czasie (przy założeniu że brak inflacji)
Jeśli efektem działania jest przyjęcie rozwiązania przy którym mamy ustalony efekt, przujmujemy
rozwiązanie o najmniejszych nakładach.
R1 =1000zł
r=10%
R2=1100zł
R3=1210zł
R4=1331zł
R1 R2 R3 R4
Kapitał końcowy
(oprocentowanie):
(procent składany):
(zadania z prawa budowlanego zw z dyskontowaniem na dany rok…
instrumenty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania w zarządzaniu środowiskiem - omówienie
Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1
Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - komplet wykładów
Rozwinięta formuła rachunku ekonomicznej efektywności - definicja
Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika
Koszty zewnętrzne w transporcie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards