Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KATEDRA ZARZĄDZANIA

advertisement
Zarządzanie środowiskiem
i przestrzenią
KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ
ŚRODOWISKA
Atuty specjalności
Zgodnie z wizją długofalowego rozwoju Polski
i Unii Europejskiej istnieje pilna potrzeba
kształcenia
na
wysokim
poziomie
i
zatrudniania ekonomistów specjalizujących
się w zarządzaniu
środowiskiem oraz
przestrzenią, przygotowanych do działalności
we
współczesnej
globalnej
gospodarce
ukierunkowanej na zrównoważony rozwój,
ekoinnowacje i społeczną odpowiedzialność
biznesu.
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I
PRZESTRZENIĄ
Przedmioty specjalnościowe II stopień
Przedmioty do wyboru II stopień
Finansowanie ochrony środowiska
Podstawy międzynarodowego
zarządzania środowiskiem
Rachunek ekonomiczny w ochronie
środowiska
Restrukturyzacja terenów
poprzemysłowych
Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem
Perspektywy zatrudnienia
 biznes o profilu prośrodowiskowej i
prospołecznej działalności
 firmy konsultingowe zajmujące się
analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen
oddziaływania na środowisko, audytami i
przeglądami ekologicznymi
 korporacje, holdingi wykorzystujące
zrównoważone technologie, systemy
zarządzania środowiskiem ISO, EMAS itp.
Perspektywy zatrudnienia
 wydziały ochrony środowiska na różnych
poziomach administracji publicznej
 fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
 podmioty gospodarki komunalnej
 instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
 organizacje pozarządowe
 ośrodki badawcze
Profil Absolwenta
 specjalista ds. zarządzania środowiskiem
 menedżer projektów proekologicznych w
interdyscyplinarnych zespołach
projektowych w podmiotach
gospodarczych
 menadżer publiczny w instytucjach
samorządowych i agendach publicznych
 lider zespołu w organizacjach
pozarządowych o profilu ekologicznym
Profil Absolwenta
 audytor systemów zarządzania
środowiskiem
 organizator „zielonych” przedsięwzięć
(imprez/eventów) w biznesie lub sektorze
publicznym
 podmiot prowadzący własną działalność
gospodarczą
 ekspert strategii ekoinnowacyjnych
 lider interdyscyplinarnych zespołów ds.
rewitalizacji
Umiejętności Absolwenta
 rozwiązywanie problemów ekonomicznych i
środowiskowych w praktyce gospodarczej
 stosowanie nowoczesnych metod i technik
zarządzania i audytu w organizacjach
prośrodowiskowych i prospołecznych
 zarządzanie środowiskiem na poziomie
lokalnym i regionalnym
 pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia
proekologiczne
 badanie marketingowe rynku dóbr i usług
środowiskowych
 zarządzanie rozwojem zrównoważonym
Kompetencje Absolwenta
 formułowanie zasad i celów polityki
przestrzennej, zrównoważonego rozwoju
oraz ich racjonalnego wdrażania
 opracowywanie strategii i planu rozwoju
organizacji, miast, regionów i innych
 planowanie i organizowanie zadań
 rozpoznawanie potrzeb organizacji
 wycena i szacowanie kosztów
przygotowania i wdrożenia innowacji
 opracowywanie budżetów działów i
projektów
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards