Finanse przedsiębiorstw i controlling

advertisement
Finanse przedsiębiorstw i controlling - pytania na egzamin magisterski
1. Instrumenty finansowania działalności a cykl życia przedsiębiorstwa.
2. Instrumenty wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
3. Możliwości kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.
4. Znaczenie etyki i społecznej odpowiedzialności w strategii przedsiębiorstwa.
5. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
6. Instrumenty controllingu operacyjnego.
7. Instrumenty controllingu strategicznego.
8. Rynki finansowe i ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa.
9. Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych.
10. Rada nadzorcza – cele, struktura, uprawnienia, odpowiedzialność.
11. Raport roczny przedsiębiorstwa – cele i struktura.
12. Koszty agencji i możliwości ich ograniczania w przedsiębiorstwie.
13. Pomiar efektywności kapitału ludzkiego.
14. Ryzyko i jego wpływ na decyzje interesariuszy.
15. Sprawozdawczość zintegrowana i jej cele.
16. Czynniki produkcji i ich ocena.
17. Obowiązki emitentów na rynku kapitałowym.
18. Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa.
19. Audyt wewnętrzny a rewizja finansowa – podobieństwa i różnice.
20. Wartość przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące.
21. Nadzór korporacyjny - geneza i cele.
22. Polityka dywidendy w przedsiębiorstwie.
23. Zależność pomiędzy strukturą aktywów a ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa.
24. Zależność pomiędzy strukturą pasywów a ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa.
25. Przestępstwa korporacyjne i sposoby im zapobiegania.
26. Controlling finansowy – cele i funkcje.
27. Instrumenty controllingu finansowego.
28. Cele i funkcje controllingu strategicznego.
29. Cele i funkcje controllingu operacyjnego.
30. Charakterystyka najważniejszych modeli nadzoru korporacyjnego.
Download