koszty-w-controllingu

advertisement
4
SPOSOBY UJĘCIA KOSZTÓW W CONTROLLINGU OPERACYJNYM Klasyczne rachunki
kosztów wykorzystywane w controllingu. W systemie informacyjnym controllingu bezwzględna jest
konieczność korzystania z takich układów rachunku kosztów, które z jednej strony umożliwiają
wyznaczenie zadań centrom odpowiedzialności, z drugiej zaś ocenę stopnia ich realizacji. Rachunek
taki powinien również zapewniać pełną informację o transformacji przepływu kosztów przez
poszczególne stadia operacyjne. 1. Rachunek kosztów pełnych (absorption costing) - polega na tym,
że wszystkie koszty produkcyjne, jakie poniesiono w firmie, obciążają wytworzony produkt. Z
uwagi na możliwość przypisania kosztów określonym wyrobom w rachunku kosztów pełnych
oddzielnie grupuje się koszty: bezpośrednie (koszty jednoznacznie i bezpośrednio z dokumentów
źródłowych przyporządkowane produktom, na wytwarzanie których są ponoszone), pośrednie
wytworzenia (koszty produkcyjne, których indywidualne wyodrębnienie według produktów jest
niemożliwe lub nieopłacalne, koszty te rozlicza się na produkty umownie za pomocą kluczy
rozliczeniowych) pośrednie ogólnozakładowe (koszty ogólnej administracji i zarządzania jednostką
gospodarczą; koszty te nie są rozliczane na produkty, lecz stanowią koszty okresu, w którym je
poniesiono).
Niestety rachunek kosztów pełnych przestaje obecnie należycie spełniać swe funkcje informacyjne i
nie jest wystarczający dla potrzeb podejmowania decyzji operacyjnych. Staje się przez to coraz
mniej przydatny w zarządzaniu firmą i nie nadaje się do wykorzystania w controllingu. 2. Rachunek
kosztów zmiennych. W rachunku tym koszty całkowite przedsiębiorstwa dzielone są na:
koszty zmienne, które zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcj
koszty stałe, tj. koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, natomiast związane z określonym
przedziałem czasu; koszty te obejmują koszty stałe wytworzenia, ogólnozakładowe i sprzedaży.
3. Podmiotowy rachunek kosztów - grupuje koszty według miejsc ich powstawania. Uzyskuje się
odpowiedź na pytanie: „gdzie powstały koszty i w jakiej wysokości?” Liczba miejsc powstawania
kosztów w firmie zależna jest głównie od wielkości podmiotu gospodarczego, specyfiki danej
branży, programu produkcji, dokładności ewidencji kosztów oraz możliwości ich kontroli.
Wyodrębnieniu powinny podlegać te miejsca powstawania kosztów, które w istotny sposób
wpływają na wynik firmy. Klasyfikacja miejsc powstawania kosztów ze względów funkcjonalnych:
stanowiska kosztowe:
materiałowe, obejmujące ich zakup, przyjęcie, kontrolę, magazynowanie i wydawanie,
produkcyjne, związane z właściwym procesem produkcyjnym, stanowiska uczestniczące w procesie
wytwarzania produktów; mogą uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w procesie produkcyjnym,
(…)
… produktu (Life-Cycle-Costing), zarządzanie jakością (Total Quality Management), zarządzanie
czasem (Time Management), ciągłe usprawnianie (Kaizen), reeingineering, zarządzanie kosztami,
Lean-production, rachunek kosztów procesów, benchmarking, Lean-administration, zarządzanie
kompleksowe, simultaneus eingineering, Lean-management czy outsourcing. Metoda ABC polega
na określeniu kosztów produktów, usług…
Współczesne modele rachunku kosztów
Rachunek kosztów docelowych (target costing)
Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów
Rachunek kosztów - komplet wykładów
Charakterystyka modeli rachunku kosztów
Rachunkowość zarządcza- wykład 1, MWSe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download