Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego

advertisement
Wzór Nr 1-PG
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Limanowej
Data wpływu
(Wypełnia Wnioskodawca)
Nr
(Nazwa Posiadacza rachunku, adres firmy)
Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego bieŜącego, pomocniczego,
w złotych i w walucie wymienialnej *)
- bieŜący,*)1
1. Rodzaj rachunku rozliczeniowego:
- pomocniczy,*)
2. Rodzaj waluty w jakiej rachunek rozliczeniowy ma być prowadzony :
- PLN*)
- EUR*)
- USD*)
- GBP*)
3. Cel i zasady funkcjonowania rachunku rozliczeniowego :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3a. Przewidywane miesięczne obroty
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3b. Sposób zasilania rachunku rozliczeniowego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3c. Ilość zatrudnionych pracowników na podstawie stosunku pracy łącznie z właścicielem i ich
współwłaścicielami podmiotu (jeŜeli w podmiocie pracują) oraz pomagającymi członkami ich rodzin
4. Prosimy o udzielanie informacji o stanie salda na rachunku rozliczeniowym telefonicznie na hasło:
Tak*)
Nie *)
5. Oświadczenie o posiadanych rachunkach bankowych:
- posiadamy rachunek rozliczeniowy w*)
- inne rachunki bankowe*)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
(nazwa i adres banku)
Nr ............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(nazwa i adres banku)
Nr ........................................................................................................
- nie posiadamy rachunku bankowego w innym banku*)
Jednocześnie zobowiązujemy się do bieŜącego i terminowego aktualizowania powyŜszego wykazu
1
w przypadku posiadania przez Klienta rachunku rozliczeniowego bieŜącego w Banku Spółdzielczym w Limanowej Klient moŜe wystąpić z wnioskiem
tylko o otwarcie rachunku rozliczeniowego pomocniczego.
6. Inne warunki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………
7. Załączona dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
4. Karta wzorów podpisów
Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zawartych w niniejszym Wniosku.
......................................................................
......................................................................
(pieczęć firmowa i podpis/y Wnioskodawcy/ów)
.................................................................
(podpis i stempel memoriałowy pracownika
Banku przyjmującego Wniosek)
Decyzja Banku w sprawie otwarcia/ odmowy otwarcia rachunku:
pozytywna
negatywna, z powodu
data, pieczęć Banku i podpisy osób upowaŜnionych
*) właściwe zaznaczyć
Download