taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w

advertisement
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy Duszniki
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
W WALUTACH WYMIENIALNYCH
SZAMOTUŁY, MARZEC 2015
1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
2.
Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca
lub w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Klientami a Bankiem Spółdzielczym Duszniki.
3.
W przypadku rachunku, za prowadzenie którego opłata pobierana jest cyklicznie ostatniego dnia miesiąca, otwartego
w danym miesiącu opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu, w którym rachunek został otwarty.
4.
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy
średnie NBP z dnia transakcji.
5.
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy Duszniki pobiera prowizje i koszty pobrane przez
banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia klienta.
2
SPIS TREŚCI:
DZIAŁ I
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne – obowiązująca klientów SGB-Banku S.A.
obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy Duszniki
ROZDZIAŁ I.
Skup i sprzedaż wartości dewizowych
ROZDZIAŁ II. Inkaso
ROZDZIAŁ III. Akredytywa dokumentowa
ROZDZIAŁ IV. Zlecenia różne
DZIAŁ II
Skup i sprzedaż walut obcych, Rachunki walutowe
ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż walut obcych
ROZDZIAŁ II. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych
ROZDZIAŁ III. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych
3
DZIAŁ I Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne – obowiązująca klientów SGB-Banku S.A. obsługiwanych
przez Bank Spółdzielczy Duszniki
ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
L.P.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Podstawowa
1
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów ) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych
2
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty*
Uwaga! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z
tytułu określonego w Rozdziale 4 ust.2
3
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb normalny (TOMNEXT)*:
1) przekazy do 5.000,00 euro
2) przekazy przekraczające 5.000 euro
UWAGA: nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego
Eurotransfer*- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
-bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
-bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta,
- określona opcja kosztów SHA
UWAGA! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym
(OVERNIGHT)*- dodatkowa opłata do ust. 4 i 5
UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGBBank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro
4
5
8
Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju*
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*:
1) przekazy do równowartości 2.500,00 eur
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500,00 euro
UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu.
Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)*
9
Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie*
6
7
Minimalna
Bez prowizji
-
-
100,00
-
-
40,00
75,00
-
-
-
-
10,00
110,00
45,00 – plus koszty banków pośredniczących
30,00
60,00
-
40,00
70,00
*Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków należących do grupy SGB
4
Maksymalna
-
ROZDZIAŁ II. Inkaso
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
L.P.
Podstawowa
Minimalna
Maksymalna
1
Inkaso z dokumentów, czeków oraz weksli
0,2%
50,00
150,00
2
Akcept traty
50,00
-
-
3
Zmiana warunków inkasa
50,00
-
-
4
Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie
50,00
-
-
5
Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych
50,00
-
-
6
Protest weksla lub traty
150,00 plus opłata notarialna
7
Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku
UWAGA: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się
jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00zł
5
50,00 plus koszty telekomunikacyjne
ROZDZIAŁ III. Akredytywa dokumentowa
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
L.P.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Podstawowa
Minimalna
Maksymalna
1
Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny)
0,15%
150,00
-
2
Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia
250,00
-
-
3
Potwierdzenie akredytywy ( za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny)
0,15%
150,00
-
4
Podwyższenie kwoty akredytywy- od kwoty podwyższenia
0,15%
150,00
-
5
0,15%
150,00
-
6
Przedłużenie terminu ważności akredytywy
UWAGA: Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od momentu
ustanowienia poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy
Inna zmiana warunków akredytywy
100,00
7
Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów)
0,15%
150,00
-
8
Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy
150,00
-
-
9
Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc odroczenia)
200,00
-
-
10
Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie)
100,00
-
-
11
Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy
100,00
-
-
6
ROZDZIAŁ IV. Zlecenia różne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
L.P.
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta
1
Skargi i zażalenia
2
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnienia wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji
płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych
nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy
telekomunikacyjnych
3
4
Bez prowizji
Inne: kurier na życzenie klienta
100,00
10,00
Zgodnie z fakturą
7
DZIAŁ II Skup i sprzedaż walut obcych, Rachunki walutowe
ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż walut obcych
L.P.
1
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Skup i sprzedaż walut obcych (EUIR, USD, GBP)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,00
8
ROZDZIAŁ II. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
L.P
1
2
6
7
8
Otwarcie rachunku dla:
1) osoby fizycznej,
2) klienta instytucjonalnego
Prowadzenie rachunku (miesięcznie):
1) osoby fizycznej,
2) klienta instytucjonalnego
Wypłata gotówkowa z rachunku
OBOWIĄZUJĄCA STAWKA
0,00 zł
15,00 zł
1,50zł
10,00zł
0,00 zł
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku:
1)
w przypadku podjęcia gotówki,
2)
w przypadku nie podjęcia gotówki
Wpłata gotówkowa na rachunek
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
15
Za sporządzenie wyciągu bankowego:
1)
sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku lub przekazanie wyciągu drogą pocztową
(raz w miesiącu),
2)
sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową (częściej niż raz w miesiącu)
Za sporządzenie:
1)
odpisu wyciągu z rachunku bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku,
2)
odpisu każdego załącznika do wyciągu z rachunku bankowego,
3)
odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji,
b) Klient nie określi daty dokonania operacji
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 100% stawki bazowej
Za wydanie klientom ( na ich wniosek):
1)
zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda,
2)
opinii bankowej
Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
1)
oszczędnościowym płatnym na każde żądanie,
2)
rozliczeniowym
Za zamknięcie rachunku:
1)
na żądanie klienta w terminie 90 dni od daty jego otwarcia,
2)
w dowolnym terminie
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu:
1)
jednorazowa realizacja tytułu egzekucyjnego
2)
egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu
Za dokonanie blokady/ustanowienie pełnomocnictwa na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu
16
Realizacja spadku - wypłata środków na rzecz spadkobierców (opłata pobierana od każdego spadkobiercy)
10,00 zł
17
18
19
Złożenie przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
10,00 zł
Za wydanie odpisu umowy rachunku na żądanie klienta
10,00 zł
9
10
11
12
13
14
Zmiana adresu zamieszkania, danych osobowych
0,00 zł
3,00 zł*
*za każdy wysłany wyciąg
0,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
15,00zł
5,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
9
ROZDZIAŁ III. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
L.P.
OBOWIĄZUJĄCA STAWKA
1
Otwarcie rachunku lokaty terminowej
0,00 zł
2
Wpłaty i wypłaty na rachunki lokat terminowych
0,00 zł
3
Założenie lokaty terminowej
0,00 zł
4
Zerwanie lokaty terminowej
0,00 zł
5
Zmiana adresu zamieszkania , siedziby firmy, danych osobowych Posiadacza lokaty terminowej
0,00 zł
6
Za wysłanie wyciągu z rachunku lokaty terminowej drogą pocztową
3,00 zł
8
Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu lokaty terminowej , jej wysokości, kwocie dopisanych odsetek
itp.
9
Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej:
1) klienta indywidualny
2) klient instytucjonalny
Za dokonanie blokady/ustanowienie pełnomocnictwa na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności
innego podmiotu
10
15,00 zł
3,00 zł
15,00zł
50,00 zł
13
Likwidacja lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu
5,00 zł
14
Złożenie przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
10,00 zł
15
Realizacja spadku - wypłata środków na rzecz spadkobierców (opłata pobierana od każdego spadkobiercy)
10,00 zł
10
Download