inro. o rachunku bankowym

advertisement
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja o rachunku bankowym
I. Dane ucznia:
………………………………………………………………………….........................................................................
imię i nazwisko ucznia
odbywający praktykę/ staż* w zawodzie ………………………………………………………………………………..
z Zespołu Szkół …………………………………………………………………..…………………………………………………..
II. Dane właściciela rachunku bankowego:
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego
Numer rachunku bankowego
Prowadzony przez Bank ………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji
o rachunku bankowym w celu wypłaty stypendium stażowego.
.................................
data
* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………..
podpis właściciela rachunku bankowego
Download