pobierz pobierz plik PDF: Preferowane formy zabezpieczenia

advertisement
Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawskopomorskiego” Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich w sprawie Zabezpieczenia
prawidłowego wykorzystania przyznanych środków.
I.
Preferowanymi formami zabezpieczenia zwrotu przez Uczestnika Projektu otrzymanych
środków na wsparcie finansowe są:
I.I. Wystawiony przez Wnioskodawcę weksel z poręczeniem wekslowym (aval), co najmniej
dwóch osób wraz ze zgodą współmałżonka złożoną w obecności upoważnionego pracownika
Urzędu,
1. Poręczycielem może być:
a. osoba, która jest zatrudniona u pracodawcy nie będącego w stanie upadłości lub likwidacji na czas nie określony lub określony obejmujący okres co najmniej 2 lat, liczony od dnia
złożenia przez Bezrobotnego wniosku o przyznanie środków (zaświadczenie o dochodzie
winno być wystawione na formularzu wg wzoru PUP),
b. osoba, która prowadzi działalność gospodarczą - u której można ustalić dochód na podstawie
zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, z wyłączeniem osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą – rozliczających się z podatku dochodowego w formie
karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
c. osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne - u której można ustalić dochód na podstawie
zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wielkości hektarów przeliczeniowych,
d. emeryt w wieku do 70 lat, (przedstawia ostatnią decyzję ustalającą wysokość emerytury
oraz dokumenty poświadczające dochód za ostatnie 3 miesiące np. wyciąg bankowy
lub zaświadczenie o wysokości emerytury za ostatnie 3 miesiące wystawione przez podmiot
do tego uprawniony),
e. rencista w wieku do 70 lat, posiadający prawo do renty przyznanej co najmniej na okres 2 lat,
liczony od dnia złożenia przez bezrobotnego wniosku o przyznanie środków (wymagana jest
ostatnia decyzja właściwego organu o przyznaniu renty oraz dokumenty poświadczające
dochód za ostatnie 3 miesiące np. wyciąg bankowy lub zaświadczenie o wysokości renty
za ostatnie 3 miesiące wystawione przez podmiot do tego uprawniony), ponadto wymagany
jest dokument potwierdzający okres przyznania stałego lub czasowego świadczenia).
2. Nie dopuszcza się możliwości udzielenia poręczenia przez małżonków, których łączy
wspólność ustawowa,
3. Suma średnich wynagrodzeń miesięcznych brutto z trzech ostatnich miesięcy wszystkich
poręczycieli musi wynieść odpowiednio:
Suma średnich wynagrodzeń
miesięcznych brutto (obliczona z
Wysokość dotacji
trzech ostatnich miesięcy) wszystkich
poręczycieli w przeliczeniu na 1
miesiąc*
do 15.000 zł
3 500,00 zł
od 15.000,01 zł do 20.000 zł
4500,00 zł
powyżej 20.000,01 zł
4900,00 zł
* poręczyciele muszą osiągać średnie wynagrodzenie miesięczne lub dochód miesięczny
na poziomie, co najmniej 105 % najniższego wynagrodzenia określonego w odrębnych
przepisach.
I.II
Blokada środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:
1. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego dofinansowania w drodze blokady środków
zgromadzonych na rachunku bankowym może być ustanowione przez wnioskodawcę
oraz przez osoby trzecie na rzecz wnioskodawcy, na podstawie pisemnego zlecenia
wnioskodawcy (posiadacza rachunku) lub uprawnionych do tego osób,
z uwzględnieniem art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jedn.: z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.).
2. W przypadku blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym osoby
trzeciej dla zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania przez wnioskodawcę,
dodatkowo z osobą trzecią zawiera się umowę poręczenia. Wyrażenie zgody
na blokadę środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest uzależnione
od złożenia przez posiadacza rachunku oświadczenia, że nie posiada zaległości
publicznoprawnych i cywilnoprawnych.
3. Czynności związane z ustanowieniem blokady środków zgromadzonych na rachunku
bankowym następują w obecności umocowanego przez Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Grudziądzu pracownika tutejszego Urzędu.
4. Umowa blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym określa zakres
i zasady blokady rachunków bankowych, z tym, że musi uwzględniać, iż posiadacz
ustanawia nieodwołalną blokadę określonej kwoty pieniężnej i upoważnia wierzyciela
do pobrania tejże kwoty w sytuacji nie wywiązania się przez Bezrobotnego
ze zobowiązania, dla którego blokada została ustanowiona jako zabezpieczenie.
II.
Do zawarcia umowy o dofinansowanie konieczna jest również zgoda współmałżonka
Bezrobotnego wyrażona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu, gdy
łączy małżonków wspólność ustawowa.
III.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Bezrobotny.
IV.
Dokumenty potwierdzające dochody poręczycieli powinny być dostarczone w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i dostarczone przed podpisaniem
umowy.
V.
Zaświadczenia o dochodach poręczycieli zachowują ważność, jeśli zostało wystawione
nie wcześniej niż jeden miesiąc przed podpisaniem umowy.
Download