Polisa aktywna – wezwanie do potwierdzenia

advertisement
____________________, dnia _________________ 2016 r.
miejscowość
data
______________________________________
imię i nazwisko konsumenta
______________________________________
adres konsumenta: ulica, nr domu, nr mieszkania,
_________________________________________
kod, miejscowość
Do _________________________________________
nazwa ubezpieczyciela
____________________________________________
adres ubezpieczyciela: ulica, nr budynku, kod, miejscowość
dotyczy: umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
potwierdzonej polisą nr ___________________________________ („Umowa ubezpieczenia”);
wpisać numer polisy
WEZWANIE DO POTWIERDZENIA
Ja niżej podpisany / podpisana _____________________________________ , wzywam Państwa do:
potwierdzenia, że nie będą Państwo wykorzystywali wobec mnie niedozwolonego postanowienia
Umowy ubezpieczenia, potwierdzonej polisą o ww. numerze, dotyczącego wysokości pobieranych
przez Państwa środków w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia oraz do potwierdzenia, że w
przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia wypłacą mi Państwo kwotę równą wartości wszystkich
środków zapisanych na moim rachunku polisy.
Na Państwa potwierdzenie oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
Brak pisemnego potwierdzenia w powyższym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Jestem konsumentem, który zawarł z Państwem jako ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, potwierdzoną polisą o ww. numerze („Umowa
ubezpieczenia”). Umowę ubezpieczenia zawarłem w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia
(„OWU”) - wzorzec umowny opracowany i stosowany przez Państwa. Umowa ubezpieczenia nie
została rozwiązana i nadal obowiązuje.
W OWU zamiesili Państwo klauzulę niedozwoloną, na mocy której w razie rozwiązania przeze mnie z
Umowy ubezpieczenia przed upływem okresu wskazanego w OWU, jesteście Państwo uprawnieni do
pobrania całości lub znacznej części środków zgromadzonych na moim rachunku polisy. A zatem
gdybym rozwiązał Umowę ubezpieczenia, wypłaciliby mi Państwo jedynie część środków
zgromadzonych na moim rachunku polisy lub nie wypłaciliby Państwo nic. Postanowienie to
1
kształtuje moje prawa i obowiązki jako konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
rażąco naruszając moje interesy i stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art.
3851 § 1 k.c.
Niedozwolony charakter postanowień, które umożliwiają pobieranie przez ubezpieczycieli od
konsumentów świadczeń pieniężnych, opłat w wysokości od 100% do 10% wartości rachunku polisy,
w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, został potwierdzony wyrokami SOKiK. Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wpisał powyższe postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerami:
1749, 3834, 4632, 4633, 2161. Dodatkowo Prezes UOKiK w efekcie przedstawionych zarzutów 16
ubezpieczycielom i zawartych z nimi porozumień w ramach wydanych decyzji administracyjnych,
orzekł, że zostało uprawdopodobnione stosowanie przez 16 ubezpieczycieli praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, polegających na zastrzeganiu we wzorcach umów ubezpieczeń na
życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi opłat bądź ukrytych opłat, pobieranych w
przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy ze środków zgromadzonych na
rachunku polisy.
Mając na uwadze powyższe, kwestionowane postanowienie Umowy ubezpieczenia jest – z uwagi na
swój abuzywny charakter – bezskuteczne, czyli zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. nie wiąże mnie jako
konsumenta. A zatem, w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, nie stanowi podstawy do
pobrania przez Państwa jakichkolwiek środków z mojego rachunku polisy.
W związku z abuzywnym zapisem OWU, znajduję się w stanie niepewności co do tego, czy w
przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, wypłacą mi Państwo całość środków zgromadzonych
na moim rachunku polisy, czy też pobiorą Państwo z tych środków jakieś kwoty.
Wobec powyższego, w celu usunięcia powyższego stanu niepewności oraz uniknięcia ewentualnych
sporów na przyszłość w przypadku, gdyby Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu, wzywam
Państwa do potwierdzenia, jak w petitum niniejszego pisma.
_______________________________
podpis konsumenta
2
Download