Załącznik do OWU Aegon Plan na Przyszłość z Premią

advertisement
Numer wniosku
Imię i nazwisko / Nazwa Ubezpieczającego
Załącznik do Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość TUR-OWU-0916
TUR-ZAL-0217-2P
Ustala się, że do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość o oznaczeniu TUR-OWU-0916 (OWU), stosuje się następujące zasady i parametry
obowiązujące od dnia 1 marca 2017 r.:
1. Nazwa marketingowa Umowy: Aegon Plan na Przyszłość z Premią.
2. Okres Ubezpieczenia wynosi 15, 20, 25 lub 30 lat.
3. W razie dożycia przez Ubezpieczonego końca Okresu Ubezpieczenia, oprócz Wartości Rachunku, wypłacimy premię w kwocie równej:
a) 2000 zł - dla umów ubezpieczenia zawieranych ze Składką Regularną w wysokości 150 zł miesięcznie lub 1800 zł rocznie,
albo
b)100% Składki Regularnej bądź sumy Składek Regularnych należnych za pierwszy Rok Polisowy - dla umów ubezpieczenia
zawieranych ze Składką Regularną w wysokości powyżej 150 zł miesięcznie lub powyżej 1800 zł rocznie.
4. Poziom Minimalnej oraz Maksymalnej Składki Regularnej jest zgodny z poniższą tabelą:
Okres Ubezpieczenia
Wysokość Minimalnej
Składki Regularnej
dla miesięcznej
dla rocznej
częstotliwości
częstotliwości
opłacania
opłacania
15, 20, 25 oraz 30 Lat Polisowych
150 zł
Wysokość Maksymalnej
Składki Regularnej
dla miesięcznej
dla rocznej
częstotliwości
częstotliwości
opłacania
opłacania
1800 zł
4000 zł
48 000 zł
5.W ramach umowy ubezpieczenia oferujemy 3 opcje do wyboru, różniące się poziomami wysokości Sumy Ubezpieczenia, wyliczanymi
zgodnie z poniższą tabelą:
6.
7.
8.
9.
Opcje
Wysokość Sumy Ubezpieczenia
1. Opcja inwestycyjna
10,1 × suma Składek Regularnych należnych w pierwszym Roku Polisowym
2. Opcja optymalna
15 × suma Składek Regularnych należnych w pierwszym Roku Polisowym
3. Opcja ochronna
20 × suma Składek Regularnych należnych w pierwszym Roku Polisowym
Minimalna Suma Ubezpieczenia wynosi 18 180 zł.
Maksymalna Suma Ubezpieczenia wynosi 960 000 zł.
Wypłata Częściowa jest możliwa od 4. Rocznicy Polisy.
Wysokość Wartości Wykupu:
Rok Polisowy
Wartość Wykupu
1.
96% Wartości Rachunku, ale nie mniej niż Wartość Rachunku pomniejszona o kwotę 540 zł
2.
97% Wartości Rachunku, ale nie mniej niż Wartość Rachunku pomniejszona o kwotę 540 zł
3.
98% Wartości Rachunku,ale nie mniej niż Wartość Rachunku pomniejszona o kwotę 540 zł
4.
99% Wartości Rachunku, ale nie mniej niż Wartość Rachunku pomniejszona o kwotę 540 zł
5. i kolejne
100% Wartości Rachunku
Niniejsze zasady i parametry zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 17 lutego 2017 r.
Michał Biedzki
Prezes Zarządu
Anna Sadkowska
Członek Zarządu
strona 1 z 2
Oświadczenie Ubezpieczającego:
Potwierdzam, że otrzymałem/am:
1) niniejszy załącznik o oznaczeniu TUR-ZAL-0217-2P do OWU o oznaczeniu TUR-OWU-0916;
2) OWU, o których mowa w punkcie 1);
3) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o oznaczeniu TUR-RF-0916;
4) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Portfelowych o oznaczeniu TUR-RFP-0916;
zapoznałem/am się z treścią wskazanych powyżej dokumentów i akceptuję ich postanowienia.
Data (dd–mm–rrrr)
Podpis Ubezpieczającego
(zgodny z podpisem wzorcowym)
strona 2 z 2
Download