Przykłady ubezpieczeń osobowych ze szczególnym

advertisement
PRZYKŁADY UBEZPIECZEŃ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM UBEZPIECZEŃ
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (POLISY OSZCZĘDNOŚCIOWE,
INWESTYCJE W FUNDUSZE KAPITAŁOWE) I ICH
OPŁACALNOŚĆ NA POLSKIM RYNKU
Agnieszka Pawelec
Marcin Piotrowski
UBEZPIECZENIA OSZCZĘDNOŚCIOWEINFORMACJE OGÓLNE
Mają z reguły bardzo zminimalizowaną ochronę
ubezpieczeniową, ich celem jest gromadzenie
środków finansowych.
 Wypłata zgromadzonych oszczędności zależnie od
warunków zawartej umowy i sytuacji życiowej
może nastąpić w następujących okolicznościach:
 w przypadku śmierci w okresie ważności umowy
ubezpieczenia,
 na koniec okresu ubezpieczenia określonego w
polisie,
 przy rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania.

CHARAKTERYSTYKA POLIS
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (1/2)




Polisy oszczędnościowe(nazywane również : Polisami
unit-linked, Ubezpieczeniami Inwestycyjnymi,
Programami systematycznego oszczędzania) to
produkty wykorzystujące korzyści jakie daje formuła
prawna ubezpieczenia.
Formuła prawna polisy pozwala odroczyć podatek Belki
(19%) oraz umożliwia np.: wypłatę uposażonemu wartość
polisy bez podatku spadkowego.
Składka klienta inwestowana jest w Ubezpieczeniowe
Fundusze Kapitałowe.
Polisy oszczędnościowe służą również jako platformy do
długookresowego oszczędzania w funduszach
inwestycyjnych, polskich i zagranicznych. (dostęp do
ponad 100 funduszy w zależności od produktu)
CHARAKTERYSTYKA POLIS
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (2/2)





okres ubezpieczenia podawany jest w latach lub do
ukończenia określonego wieku,
towarzystwa stosują najczęściej dobrowolną deklarację
wysokości składki ubezpieczenia, narzucają jedynie
obowiązujące minima.
suma ubezpieczenia, jako kwota od której wypłacane są
świadczenia, praktycznie nie istnieje;
na wypadek śmierci w trakcie trwania umowy, osoba
wskazana otrzymuje większą z kwot: aktualną wartość
polisy, z tym że jest ona powiększona o 10 lub 20% lub sumę
wpłaconych składek;
w przypadku zerwania umowy, czy też z jej końcem
otrzymuje się wartość polisy, jednak tak jak w każdej
umowie, także i tutaj stosowane są potrącenia za zerwanie
umowy w trakcie jej trwania, których wysokość ustala
procentowo towarzystwo.
PRZYKŁADY
1. OFERTA POLISY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
PKO:
Polisa
oszczędnościowa
jest
grupowym
ubezpieczeniem na życie i dożycie w PZU SA z
zyskiem w skali roku 3,73% bez tzw. podatku
Belki,
co
odpowiada
zyskowi
z
lokaty
oprocentowanej 4,60% w skali roku (podana
wysokość oprocentowania odpowiada lokacie
bankowej
przed
podatkiem
od
dochodów
kapitałowych w wysokości 19%).
 Możliwe jest łączenie lokaty z polisą, dochód z
polisy nie podlega bowiem opodatkowaniu od
zysków kapitałowych.

2. OFERTA POLISY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
BANKU NORDEA

Dochód z polisy oprocentowanej 4,46%, jest równy
dochodowi z lokaty, której oprocentowanie wynosi
5,50%, ponieważ świadczenie z polisy jest zwolnione z
podatku. Oprocentowanie polisy:
3. OFERTA POLISY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
LUKAS BANKU (ANTIDOTUM PRO)


Produkt ten łączy w sobie cechy rocznej lokaty
oszczędnościowej i polisy ubezpieczeniowej na życie.
Oprocentowanie polisy jest niezależne od warunków
rynkowych i zmian stóp procentowych. Polisa
oszczędnościowa Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na
życie o charakterze lokaty terminowej. Wskaźnik
ubezpieczeniowy wynosi 6,075% i odpowiada lokacie rocznej
o stałym oprocentowaniu 7,5%.
UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE
KAPITAŁOWE

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane z
polisami na życie pozwalają na łączenie ochrony
ubezpieczeniowej z gromadzeniem i
pomnażaniem oszczędności. Swoboda wyboru
funduszy oraz wysokości przekazywanej na nie
składki pozwalają na indywidualne
kształtowanie charakteru inwestycji.
Notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
NOTOWANIA
UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
FUNDUSZU DYNAMICZNY (NAJWIĘKSZE
ZYSKI PO 10 LATACH)



Celem Funduszu Dynamicznego
jest uzyskanie w długim
terminie bardzo wysokich
dochodów, głównie z inwestycji
na rynkach akcji.
Fundusz wykazuje zamienne,
mogące sięgać całości aktywów,
zaangażowanie w akcje spółek
notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Pozostała część aktywów funduszu
inwestowana jest w dłużnych
instrumentach finansowych. W
porównaniu z Funduszem Akcji
stosowana jest bardziej aktywna
strategia zarządzania. Wysokie
ryzyko inwestycyjne, związane z
inwestowaniem na rynku akcji, jest
ograniczane przez staranny dobór
akcji spółek reprezentujących różne
branże oraz wysokie
zdywersyfikowanie portfela akcji.
Fundusz Dynamiczny przeznaczony
jest dla osób akceptujących wysokie
ryzyko inwestycyjne, których celem
jest maksymalizacja dochodów z
inwestycji w długim horyzoncie
FUNDUSZU MIĘDZYNARODOWY
(NAJMNIEJSZE ZYSKI PO 10 LATACH)



Celem Funduszu
Międzynarodowego jest uzyskanie
w długim terminie wysokiego
poziomu dochodów z inwestycji na
krajowym i zagranicznych rynkach
finansowych.
Aktywa funduszu lokowane są w
znacznym stopniu w akcjach
notowanych na rynkach zagranicznych
oraz w tytułach uczestnictwa
emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania z siedzibą za
granicą (których aktywa stanowią
głównie akcje notowane na rynkach
zagranicznych). Pozostałe aktywa
funduszu lokowane są w akcjach
notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz w
dłużnych instrumentach finansowych.
Na zmienność wartości jednostki
funduszu w istotny sposób mogą
wpływać zmiany kursów walutowych.
Fundusz Międzynarodowy przeznaczony
jest dla osób oczekujących w długim
terminie wzrostu oszczędności głównie z
inwestycji na rynkach zagranicznych.
OGÓLNE KORZYŚCI






Zyskowność - potencjalnie znacznie wyższa niż lokaty
bankowej i o mniejszym ryzyku niż samodzielne
inwestowanie w papiery wartościowe,
Korzyści podatkowe,
Komfort wyboru – duża różnorodność,
Dostępność środków - możliwość dokonywania częściowych
wykupów w dowolnym momencie trwania umowy,
Ochrona ubezpieczeniowa - zapewniona przez cały okres
trwania umowy,
Ochrona prawna aktywów - wyłączenie części aktywów z
egzekucji sądowej (do 75%), w razie wystąpienia
niekorzystnej sytuacji losowej.
FUNDUSZ INWESTYCYJNY, A UFK (1/2)
Cechy:
Podstawa
prawna:
Fundusz
Ustawa o
inwestycyjny funduszach
:
inwestycyjnych
UFK:
Ustawa o
działalności
ubezpieczeniowej
Zawarcie
umowy:
Ochrona
ubezpieczeniowa:
Równoznaczne z wpłatą
środków
Brak
Tak
FUNDUSZ INWESTYCYJNY, A UFK (2/2)
Przechowywa Udziały
nie aktywów: klienta:
Wycena:
Sprawozdania
:
Bank min. 100
mln zł
funduszy
własnych
Brak
uregulowań
Min raz w
tygodniu (w
praktyce
codziennie)
Co najmniej
raz w
miesiącu
Roczne i
półroczne
Jednostka
uczestnictwa
Jednostka
uczestnictwa
UFK
W ramach
badania TU
ŹRÓDŁA DANYCH:







http://www.money.pl/ubezpieczenia/zycie/oszczednosciowe/
http://uwagafinanse.pl/nowe-produkty-oszczednosciowe-wofercie-pko-banku-polskiego-01613
http://www.nordea.pl/klienci-indywidualni/produktyoszczednosciowe/nordea-profit-plus/nordea-profit-pluspozwol-swoim-pieniadzom-pracowac-tylko-dla-ciebie.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Lukas-Bank-oferujepolise-oszczednosciowa-Antidotum-PRO-1916866.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Fundusze-inwestycyjnea-ubezpieczeniowe-fundusze-kapitalowe-1642237.html
http://www.inwestycje.pl/ubezpieczenia/fundusz_inwestycyj
ny_a_ubezpieczeniowy_fundusz_kapitalowy_;10000;0.html
http://fundusze.onet.pl/0,1347862,analizy.html
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Download