komunikacja-korzyści

advertisement
GRUPA
PRODUKTÓW
KOMUNIKAT
KORZYŚCI
www
ulotka
listy do klientów
prezenter


ochrona życia i zdrowia
produkt pozwalający na wypracowanie
dodatkowych zysków z inwestycji
(zabezpieczenie finansowe na przyszłość)

pomoc w realizacji ważnych życiowych
celów( edukacja dzieci, wyższa
emerytura, wcześniejsza spłata kredytu,
realizacja marzeń)



„Stwarzamy możliwości”:
realizacja planów, marzeń.
ochrona na całym świecie przez
24 h



realizacja planów, marzeń,
szybsza spłata kredytu,
zabezpieczenie przyszłości dzieci,
wyższa emerytura


niska minimalna wpłata (200zł/mies.)
dodatkowe dochody - efekty
inwestycyjne,
minimalizacja ryzyka w czasie

zmniejszone ryzyko inwestycyjne (długi
okres czasu + regularne wpłaty)
możliwość wpłacania składek
dodatkowych

regularne wpłaty składek
zapewnią nieprzerwaną ochronę
ubezpieczeniową
regularne oszczędzanie zwiększa
świadczenia przyszłej emerytury

łatwy dostęp do zgromadzonych
oszczędności,
wybór dogodnej częstotliwości
dokonywanych wpłat miesięcznie,
(kwartalnie, półrocznie lub rocznie)
dostosowywanie rodzaju dokonywanych
inwestycji, do indywidualnych preferencji
klienta i jego poziomu akceptacji ryzyka
inwestycyjnego.
możliwość inwestowania nadpłat,
lokowania ich na rachunku dodatkowym
zawieszenie opłacania składki po 2 latach
możliwość podziału środków pomiędzy
różne fundusze
wykup środków możliwy juz po 30 dniach
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
umowa zawarta na czas nieokreślony indywidualna decyzja o jej zakończeniu
bark podatku przy zmianach funduszy
bark opłat przy wpłacie środków i aż 12
transferach w ciągu roku
możliwość dokonania 12 bezpłatnych
zmian w podziale składki pomiędzy
fundusze w ciągu jednego roku
ubezpieczeniowego
w przypadku opłaty likwidacyjnej za
realizację środków, bądź wykupu tylko
części środków pochodzących z rachunku

szybszy wzrost kapitału w
perspektywie długoczasowejmechanizm procentu składanego
uśrednione ceny zakupu jednostki
(regularne wpłaty) zwiększają
bezpieczeństwo inwestycji
szerokie możliwości
dywersyfikacyjne inwestycji:
fundusze polskie i zagraniczne
dostosowanie do potrzeb
indywidualnych (przedstawione 3
portfele inwestycyjne- tzw.
fundusze funduszy pozwalające
określić zyskowność oraz stopień
ekspozycji względem ryzyka
inwestycyjnego wg budowy 3
portfeli), 9 portfeli modelowych (3,
6, 10 lat/konserwatywne,
neutralne, agresywne)
UL Regular
ochrona
ubezpieczeniowa i
zabezpieczenie
finansowe
regularne
oszczędzanie




elastyczne
warunki
inwestowania







niskie koszty
zarządzania
/korzyści
podatkowe















możliwość dokonywania zmian: zmiana

funduszy, częstotliwości opłacania
składek, osoby uposażone
Indywidualny system wpłat-wybór

spośród dostępnych wariantów
oszczędzania
możliwość zawieszenia wpłacania
składek po 5 latach trwania umowy, na
maksymalnie 12 miesięcy lub przejścia na
umowę bezskładkową
szybki dostęp do środków
zgromadzonych na rachunku klienta
możliwość zawieszenia składki regularnej
po roku od zawarcia umowy
ubezpieczenia
zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe
możliwa po 5 latach
możliwość przejścia na

ubezpieczenie bezskładkowe w
trakcie trwania umowy
możliwość zawieszenia wpłacania 
składek bądź zmiany
częstotliwości realizowania wpłat
bark opłat w momencie wykupu środków 
z rachunku dodatkowego
brak podatku od spadków i darowizn
brak opłat wstępnych i manipulacyjnych
przy wypłacaniu środków
bark opłat za zmiany w podziale składki
między fundusze
bark opłat za transfery dokonywane
online
bezpłatne zarządzanie
rachunkiem dzięki usłudze
serwisu online dla klientów




kompensacja zysków i strat
odroczenie podatku od zysków
kapitałowych
bark podatku od spadków i
darowizn- szybkie przekazanie
środków osobom uposażonym
wyłączenie z egzekucji
sądowej(75% środków z polisy)




korzystne i pewne
inwestowanie



bezpieczeństwo
inwestycji
wysokie standardy
obsługi

ułatwione
zarządzanie
kontem
dodatkowego nie pobiera się żadnej
opłaty
brak opłat manipulacyjnych przy wpłacie
środków
bark podatku od spadków i darowizn
75% Śródków z polisy wyłączonych z
egzekucji sądowej
doświadczenie najlepszych
zarządzających funduszami na świecie:
Nordea, HSBC Investment, Schroders,
ING TFI S.A., BZ WBK, AIB TFI S.A., Legg
Mason
Nordea liderem pod względem
osiągniętych zysków z inwestycji

brak opłat od wypłaty z rachunku
dodatkowego

Grupa Nordea - największa grupa
finansowa w Europie Północnej
(szczegółowe dane na temat wyników
grupy i Nordea Life)
Struktura Grupy gwarantem stabilności
gwarancja bezpieczeństwa inwestycji dla
klientów
Nordea jako wiodący oferent UFK na
polskim rynku
9 portfeli modelowych zarządzanych
przez ekspertów od efektywnego
inwestowania

Strona internetowa poświęcona
funduszom, OWU





pomoc ekspertów Nordea w
dokonywaniu właściwych inwestycji, lub
samodzielne inwestowanie, umowa
zawierana na czas nieokreślony





możliwość uzyskania bieżących
informacji pod numerem Infolinii
adresowanej do klientów
strona www
e-mail

„Jesteśmy częścią największej
skandynawskiej instytucji
finansowej”
Nordea Life - jedna z najszybciej
rozwijających się firm sektora
finansowego w Polsce.
najbardziej zyskowne UFK na
rynku
gwarancja szybkiej i sprawnej
obsługi wypłat świadczeń.
Fundusze Nordea od 3 lat górują
w rankingu "Rzeczpospolita".
Ubezpieczenia Nordea- laureat
niezależnego rankingu „Gazety
Bankowej” w kategorii Najlepszy
Ubezpieczyciel – Ubezpieczenia
na życie, pod względem, jakości
obsługi klienta
uruchomienie serwisu
internetowego - szybki dostęp do
informacji o produktach, zlecanie
transakcji, zmiana danych
osobowych, bieżący monitoring
polisy


produkt stanowi element
zastąpienia dla II oraz III filara
emerytalnego. Daje możliwość
osiągnięcia zysków, które
powiększą wysokość przyszłego
świadczenia emerytalnego
Eliminacja tzw. „ luki emerytalnej”

Istnienie portfeli modelowych
dostosowanych swoją budową do
indywidualnych potrzeb i
preferencji oraz możliwości
inwestycyjnych klienta
UL Single

dodatkowe
dochody


koszty
zarządzania/korzy
ści podatkowe

fundusze o najwyższych notowaniach w
rankingach
składka jednorazowa może być
uzupełniana dodatkowymi, w dowolnym
momencie trwania umowy, wpłacanymi
na ten sam rachunek
odroczenie zapłaty podatku
dochodowego od zysku z inwestycji - 19%
podatek, płatny dopiero w momencie
wypłat środków
opłaty za prowadzenie rachunku
korzystniejsze w raz ze wzrostem


100% alokacji składki ubezpieczeniowej
efektywne inwestowanie oszczędności
(zwrot wyższy niż przy powszechnej
lokacie bankowej)

jednorazowa wpłata, "2w1"- Polisa
ubezpieczeniowa + produkt
inwestycyjny


12 bezpłatnych zmian w podziale składki
brak podatku przy zmianach między
funduszami
koszty zarządzania zależne od wysokości
pierwszej składki
barak podatku od zmian funduszu

brak podatku od spadków i
darowizn przy wypłacie
świadczenia
ochrona przed egzekucja sądowa
75% środków z polisy
odroczenie płatności podatku od













wielkości zainwestowanych środków
bark podatku przy zmianach funduszy
do12 bezpłatnych zmian w podziale
składki w ciągu roku
brak opłat przy wpłacie środków
brak podatku od spadków i darowizn
brak opłat od wypłacanych z polisy
świadczeń
bezpłatne zmiany alokacji składki oraz
transfery dokonywane online
najlepsi eksperci w inwestowaniu
do 9 portfeli modelowych
składka jednorazowa inwestowana w
100%





korzystne i pewne
inwestowanie,


elastyczne
warunki umowy


zarządzanie
kontem
stały dostęp do zgromadzonych środków
możliwość dywersyfikacji inwestycji pod
względem geograficznym, branżowym,
surowcowym, stopnia narażenia na
ryzyko inwestycyjne
umowa zawarta na czas nieokreślony

zmiany alokacji składki oraz transfery
dokonywanie bezpłatnie dzięki usłudze
serwisu online dla klientów




świadczenie z polisy wole od podatku od
spadku i darowizn
malejące opłaty likwidacyjne do 0% po
5/6 latach
bark opłat za wypłaty środków
dane Nordea Grupa (przedstawione
korzystne wyniki Grupy i osobno dla
Nordea Life)
korzystanie z doświadczenia najlepszych
zarządzających funduszami na świecie, w
tym: Nordea, HSBC investment,
Schroders, ING, Union Investment,
SKARBIEC, PKO, BZ WBK AIB i Legg
Mason
maksymalnie
wysoka ochrona


ochrona dla ciebie i partnera- polisa : „na 
dwa życia"
ochrona przez całą dobę na terenie kraju 
i poza jego granicami
ochrona spłaty kredytu wskutek nnw




„Jesteśmy częścią największej
skandynawskiej instytucji
finansowej”
Nordea Life - jedna z najszybciej
rozwijających się firm sektora
finansowego w Polsce.
najbardziej zyskowne UFK na
rynku
łatwy dostęp do zgromadzonych środków 
poprzez serwisie internetowym " Twoja
Polisa"
bezpłatne sprawdzenie salda oraz
dokonywanie zmian alokacji i transferów
wysoka ochrona ubezpieczeniowa dla
Ciebie i bliskich
zakres ubezpieczenia (zgon, nnw,
świadczenia na leczenie)
maksymalna ochrona ubezpieczeniowa z
minimalną składką





9 portfeli modelowych zarządzanych
przez ekspertów Nordea
możliwość podziału środków pomiędzy
różne fundusze
umowa zawierana na czas nieokreślony
PRODUKTY
OCHRONNE




uruchomienie serwisu
internetowego - szybki dostęp do
informacji o produktach, zlecanie
transakcji, zmiana danych
osobowych, bieżący monitoring
polisy


zysków kapitałowych
brak opłat manipulacyjnych za
zmiany alokacji składki poprzez
rachunek online
dywersyfikacja ryzyka
inwestycyjnego poprzez dostęp do
różnych rynków i branż
jeden rachunek z dostępem do
wielu funduszy
dowolność i swoboda w
zarządzaniu środkami
bardzo dobre wyniki inwestycyjne
poparte doświadczeniem
ekspertów
wypłata świadczenia dowolnie
wskazanym osobom
9 portfeli modelowych(6, 10, 20
lat/konserwatywny, neutralny,
agresywny)
3 portfele inwestycyjne – fundusze
funduszy, pozwalające na
zróżnicowane pod względem
stopnia ryzyka oraz zyskowności
inwestowanie(akcji,
zrównoważony, stabilnego
wzrostu)
dostęp do informacji na temat
inwestycji poprzez stronę
internetową
możliwość zarządzania środkami
oraz składania zleceń online

ochrona prywatna
i w biznesie
dodatkowe opcje
polisy
gwarancja dla
banku







elastyczność

profesjonalna
obsługa
zabezpieczenie dla Ciebie i wspólnika w
biznesie

wybór spośród możliwych opcji
dodatkowych do podstawowego
ubezpieczenia, indywidualnie do potrzeb
ubezpieczenie może stanowić
zabezpieczenie dla banku w momencie
zaciągania kredytu
polisa może być zawarta według życzenia
klienta na czas określony bądź
nieokreślony
możliwość zamiany zakresu
ubezpieczenia już w trakcie trwania
umowy
możliwość zamian częstotliwość
opłacania składek, zawarcia lub
rezygnacji z umów dodatkowych
proste, jasne procedury i najnowsze
rozwiązania technologiczne

produkty pozwalające uzyskać zysk w
wyniku wzrostu indeksu(spółki, surowce
waluty)
Produkty tworzone na bazie
przeprowadzanych analiz rynku i bieżącej
sytuacji gospodarczej w odniesieniu do
instrumentu bazowego
zarobki znacznie wyższe niż na
tradycyjnych lokatach bankowych
gwarancja zwrotu określonej części
zainwestowanego kapitału
wyższe bezpieczeństwo inwestycji
(produkty oparte o inwestycje na bazie
obligacji oraz opcji) w stosunku do
tradycyjnych form oszczędzania np.
lokaty
gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału
podział środków w fundusze o
zróżnicowanym stopniu ryzykagwarancja zysku ( zwrot 100% lub z góry
określonej części wpłaconego kapitału)






rekompensata utraconych dochodów
gwarancja spłaty zaciągniętego przez
osobę ubezpieczona kredytu
zabezpieczenie przyszłości dzieci
możliwość zawarcia dodatkowych umów.
np.: ochrony na skutek trwałej utraty
zdrowia
gwarancja spłaty kredytu przez
Ubezpieczyciela
polisa zawierana na czas określony bądź
nieokreślony
możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia
w trakcie trwania umowy
wybór spośród 6 pakietów
ubezpieczeniowych ( dostosowanie
zakresu, wysokości składki oraz
częstotliwości wpłat do indywidualnych
potrzeb klienta)
Nordea wiodącym oferentem UFK w
Polsce
STRUKTURY

ponadprzeciętne
zyski



atrakcyjne
warunki
inwestycjiminimalizacja
ryzyka
zabezpieczenie
inwestowanego
kapitału







uzyskanie zysków z inwestycji w
jednostkę bez jej fizycznego zakupu
zyski wyższe niż na tradycyjnej lokacie
bankowej

wyższe bezpieczeństwo inwestycji
(obligacja + opcja) w stosunku do
tradycyjnych form oszczędzania np.
lokaty
brak opłat wstępnych oraz opłat za
zarządzanie rachunkiem

korzystna konstrukcja produktów
strukturyzowanych Nordea
(połączenie bezpiecznych obligacji z
wypracowującymi zysk opcjami)
gwarancja zwrotu zainwestowanego
kapitału do 100% jego wartości
początkowej

minimalizacja ryzyka – gwarancja
zwrotu do 100% wpłaconego
kapitału

większy potencjał zysku niż przy
tradycyjnym zakupie
surowca/waluty - partycypacja
przynajmniej 150%
zyski wyższe niż przy tradycyjnych
formach oszczędzania, np. lokaty
bankowe


korzyści

podatkowe/niskie
koszty zarządzania
pełny/ częściowy, określony w umowie
zwrot środków z inwestycji po
zakończeniu umowy ubezpieczenia (
Gwarant- Nordea LIFE, nawet w
momencie notowanych,
nieoczekiwanych spadków notowań
indeksów)

brak podatku od zysków kapitałowych
oraz spadków i darowizn
klienci zwolnieni od opłaty podatku od
zysków kapitałowych oraz podatku
spadkowego



obniżenie ryzyka inwestycyjnego
( inwestycja gwarancją zwrotu
wpłaconego kapitału)
forma ubezpieczenia na życie i dożycie
zapewnia eliminacje kosztów związanych
z podatkiem od zysków kapitałowych
brak podatku od spadków i darowizn
(swobodne wyznaczenie osoby
uposażonej)
brak opłat manipulacyjnych(wstępnych i
za zarządzanie rachunkiem)



bark podatku od spadków i
darowizn
bark postępowania spadkowegosamodzielne wskazanie przez
Ubezpieczonego osób uposażonych
brak podatku od zysków
kapitałowych
Download