ulotka nr 6 ACE checklist

advertisement
CHECKLIST
Międzynarodowe Programy Ubezpieczeniowe
KROK 1:
CZY W OGÓLE POTRZEBUJESZ POLISY LOKALNEJ?
Czy w danym kraju możliwe jest uzyskanie lepszej lub
szerszej ochrony ubezpieczeniowej?
Gdzie jest zlokalizowane ryzyko?
Ze względu na praktyki i zwyczaje rynkowe w danym państwie,
podmiot ubezpieczony lokalnie może nierzadko uzyskać szerszy
zakres ubezpieczenia niż w przypadku ochrony zapewnianej polisą
master na zasadach non-admitted. Na przykład, niektóre państwa
oferują poole lub programy ubezpieczeniowe dotyczące katastrof
naturalnych czy ryzyk ataków terrorystycznych, które są wspierane
lokalnie przez państwo i/lub lokalnych ubezpieczycieli i które są
dostępne jedynie na rynku lokalnym poprzez polisę lokalną.
Ważne jest zacząć od dokładnej analizy miejsc, gdzie ryzyka Klienta
są umiejscowione. Co istotne, w niektórych państwach należy wziąć
pod uwagę dokładne miejsce występowania ryzyka, jako że zasady
odpowiedzialności mogą różnić się np. pomiędzy poszczególnymi
jednostkami administracyjnymi/terytorialnymi danego kraju
(np. pomiędzy stanami w Kanadzie).
Czy dozwolone jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej
wyłącznie polisą master z kraju rodzimego w innych krajach?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie „tak” lub „nie”,
a odpowiedzią często będzie „raczej tak” lub „prawdopodobnie nie”.
Zależeć to będzie m.in. od rodzaju ubezpieczenia, które brane jest
pod uwagę, jako że w niektórych państwach obowiązują różne
zasady w zależności od ryzyka o jakim mówimy (np. czy będzie to
ubezpieczenie cargo, kredytu kupieckiego czy D&O).
Czy dane ubezpieczenie jest obowiązkowe na rynku lokalnym?
Zwykle jeśli dane ubezpieczenie jest obowiązkowe w danym kraju,
posiadanie polisy lokalnej spełniającej lokalne wymagania będzie
niezbędne.
Czy Klientowi zależy na zapewnieniu ochrony
ubezpieczonym lokalnie?
W niektórych sytuacjach, nawet gdy polisa lokalna nie jest prawnie
wymagana, może pojawić się sytuacja, w której podmiot lokalny
będzie zainteresowany polisą lokalną z kilku powodów, np. chce
mieć pewność, że ochrona odpowiada lokalnej specyfice działalności
i ryzyka, zależy mu na polisie w lokalnym języku lub chce mieć
pewność likwidacji szkód lokalnie w lokalnym języku i zgodnie
z lokalnymi standardami.
Jakie są preferencje Klienta względem likwidacji i wypłaty
szkód?
Czy Klient preferuje, aby likwidacji szkód dokonywał ubezpieczyciel
lokalnie na rzecz lokalnego podmiotu/ubezpieczonego, czy też,
aby wypłata odszkodowania dokonywana była centralnie do spółki
macierzystej, która następnie zdecyduje, w jaki sposób przekazać
równowartość odszkodowania ubezpieczonemu lokalnie podmiotowi?
Czy lokalnie wymagane są certyfikaty potwierdzające
zawarcie ubezpieczenia?
Czy podmiot lokalny musi przedstawiać certyfikat potwierdzający
zawarcie ubezpieczenia oraz jego zakres ochrony? Czy certyfikaty
wydane przez ubezpieczyciela non-admitted zostaną zaakceptowane
czy też wymagane są certyfikaty od lokalnego towarzystwa
ubezpieczeniowego?
KROK 2:
DOTYCZY PAŃSTW, W KTÓRYCH PODMIOTY LOKALNE
MOGĄ BYĆ OBJĘTE OCHRONĄ POLISY MASTER NA
ZASADACH NON-ADMITTED
W przypadku gdy kraj, w którym zarejestrowany jest podmiot
lokalny, dopuszcza do zapewniania ochrony ubezpieczeniowej
przez ubezpieczycieli non-admitted, należy dokładnie sprawdzić,
czy istnieją jakieś szczególne wymagania, które ubezpieczyciel
nieposiadający lokalnej licencji musi spełniać, aby prowadzić
działalność ubezpieczeniową w danym państwie. Na przykład,
niektóre państwa mogą zezwalać ubezpieczycielom non-admitted
(nieposiadającym krajowej licencji) na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej i zapewnianie ochrony, ale nie zezwalają na
rzeczywiste reklamowanie się czy akwirowanie lub pozyskiwanie
klientów.
Czy lokalne regulacje narzucają obowiązki wobec brokera?
Jakie obowiązki ma lokalny lub międzynarodowy broker w danym
państwie w przypadku ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej jego
Klientowi przez ubezpieczyciela non-admitted (nieposiadającego
lokalnej licencji)?
Czy ma zastosowanie refakturowanie kosztów oraz składka
ubezpieczeniowa jest opodatkowana?
Czy składka za ryzyko w danym państwie podlega opodatkowaniu
lub innym opłatom? Jeśli tak, który podmiot (ubezpieczyciel, broker
czy ubezpieczony) jest odpowiedzialny za wyliczanie, pobieranie
i przekazywanie ich lokalnym władzom?
W jaki sposób rozstrzygane będą wszelkie kwestie prawne
lub finansowe?
Czy odpowiedni doradcy z zakresu prawa, finansów, księgowości
i podatków są zaangażowani? Biorąc pod uwagę stale zwiększającą
się złożoność oraz skomplikowanie systemów regulacyjnych niezwykle
istotną kwestią stało się, aby risk managerowie, podczas współtworzenia
międzynarodowych programów ubezpieczeniowych, byli wspierani przez
specjalistów z w/w dziedzin, tak aby konsekwencje i skutki wybranego
rozwiązania były zbadane z każdej strony.
Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane?
Czy umowy z podmiotami powiązanymi (takie jak umowy o cenach
transferów), regulujące kwestie możliwego podatku dochodowego lub
inne ewentualne kwestie fiskalne, zostały uzgodnione i sporządzone
przed zawarciem ubezpieczenia?
KROK 3:
DOTYCZY PAŃSTW, W KTÓRYCH PODMIOTY LOKALNE
MUSZĄ BYĆ OBJĘTE OCHRONĄ PRZEZ UBEZPIECZYCIELI
ZAREJESTROWANYCH W DANYM KRAJU (ADMITTED) NA
PODSTAWIE POLISY WYSTAWIONEJ LOKALNIE
Czy zakres oraz suma ubezpieczenia zapewniana przez
polisę lokalną są odpowiednie?
W przypadku jeśli zakres ochrony ubezpieczeniowej nie jest
odpowiedni i wystarczający, czy możliwe jest poprawienie go do
poziomu wyższego niż good local standard i jeśli tak, czy jest to
kosztowo opłacalne? Alternatywnie: czy możliwe jest poprawienie
zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowanie klauzul DIC/
DIL w polisie master na bazie klauzuli interesu finansowego (inna
nazwa: „klauzula rozwiązań dla programów międzynarodowych”)?
Czy niezbędne jest podniesienie lokalnej sumy ubezpieczenia? Jeśli
tak, warto rozważyć potencjalne konsekwencje takiego podniesienia
lokalnych limitów, takie jak: dodatkowe koszty lub ryzyko kumulacji
limitów.
Czy zastosowanie ma zasada „cash before cover”?
Czy składka musi być opłacona przed początkiem okresu
ubezpieczenia? W państwach, w których obowiązuje zasada „cash
before cover”, należy upewnić się, że kwestia dotycząca instrukcji
zapłaty składek oraz samej zapłaty jest zaaranżowana z należytym
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Brak
zapłaty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia może w tym
przypadku skutkować brakiem ochrony.
Czy istnieją wytyczne dotyczące obligatoryjnej retencji
ryzyka lokalnie?
Czy istnieje lokalny obowiązek retencji ryzyka lub istnieje
minimalny poziom retencji ustalony przez lokalnego państwowego
ubezpieczyciela? Jeśli tak, będzie to związane z większym
zaangażowaniem lokalnego ubezpieczyciela, który w takim przypadku
nie tylko będzie wystawiał polisę lokalną (fronting), ale również brał na
siebie część ryzyka oraz uczestniczył w procesie oceny ryzyka
i tworzenia oferty.
Czy istnieją specjalne wytyczne dotyczące języka lub waluty polisy?
Nie zawsze możliwe jest posiadanie lokalnej polisy w języku
angielskim – ze względu na lokalne przepisy i uwarunkowania, albo
dlatego, że akceptowany lokalnie wzór polisy jest dostępny wyłącznie
w miejscowym języku. Dodatkowo, jeśli obowiązkowa jest lokalna
waluta, należy wziąć pod uwagę potencjalne wahania kursu względem
waluty polisy master i uzgodnić metody działania w tym zakresie.
Czy Twój ubezpieczyciel posiada globalny zasięg
działalności?
Należy sprawdzić, którzy ubezpieczyciele posiadają swoje
przedstawicielstwa w państwach, w których potrzebne jest uzyskanie
polis lokalnych, Czy obsługa zapewniana jest na wymaganym
poziomie? Czy proces wystawiania polis lokalnych przebiega szybko
i skutecznie? Czy towarzystwo ubezpieczeniowe posiada lokalnych
specjalistów d/s likwidacji szkód oraz niezbędne zasoby?
Czy konieczne jest zastosowanie powszechnie stosowanych
lokalnie wzorów umów ubezpieczenia lub stawek?
Czy zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewniany lokalnie musi zostać
zaakceptowany i zatwierdzony przez lokalny organ regulacyjny? Jeśli
tak, prawdopodobnie będzie trzeba opierać się na zatwierdzonych i
stosowanych powszechnie wzorcach, gdzie możliwość wprowadzania
zmian jest niewielka. Ta sama sytuacja dotyczy stawki – jeśli jest
odgórnie regulowana, możliwości jej zmiany mogą być ograniczone.
ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, Sąd Rejonowy dla
m.st W-wy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080001001, REGON 140121695, KRS
0000233686 notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, działający na podstawie zezwolenia udzielonego przez
Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA Wielka Brytania, który to organ sprawuje również
nadzór nad jego działalnością. Wysokość kapitału zakładowego ACE European Group Limited: 544 741 144 GBP.
AMS2329 V1 Published 04/2015
Download