Regulator *WRT-41*przeznaczony jest do stosowania w układach

advertisement
o
15...90 C
o
0...95 C
o
1...9 C
o
o
o
o
90 C +/- 3 C wyłącz; 75 C+/- 6 C włącz
o
30...70 C
o
2C
1...99min (co 1min)
0...99s (co 1s)
1...99min (co 1min)
230V/50Hz +/- 10%
<2W
o
o
-10 C...50 C
II
bimetaliczny
2
3 X 0,75 mm
1m (max 5m)
230V/50Hz
3A (obc. rezyst.); 1A (obc. indukc.)
5
10 cykli (1000W)
2m
ABS
wyświetlacz 2 cyfry 0.52”; diody LED
wspornik mocowany 4 wkrętami
190 X 60 X 40
Dane techniczne
Zakres regulacji temp. [Tz]
Zakres wyświetlania temp.
Zakres regulacji histerezy [HISTEREZA]
Temperatura ogranicznika (WRT-41/T)
Zakres regul. temp. włączenia pompy [TEMP. POMPA]
Histereza temp. włączenia pompy
Opóźnienie włączenia blokady [CZAS BLOK.]
Czas "przepalania" [CZAS PRZEP.]
Czas przerwy pomiędzy "przepaleniami" [CZĘST. PRZEP.]
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Zakres temp. pracy
Klasa ochrony
Ogranicznik temperatury (WRT-41T)
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Długość przewodu czujnika
Wyjście
Max. prąd obciążenia
Trwałość łączeniowa przekaźników
Długość przewodów przyłącz.
Obudowa (materiał)
Display
Sposób montażu
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
STEROWNIK TEMPERATURY *WRT-41*
*WRT-41* jest elektronicznym regulatorem temperatury z dwoma obwodami
wyjściowymi, sterującymi silniki wentylatora (podajnika) i pompy obiegu wody.
Temperatura zmierzona czujnikiem wyświetlana jest na 2-cyfrowym wyświetlaczu LED.
Wyłączenie silnika wentylatora lub podajnika, następuje wówczas, gdy temperatura
rzeczywista, zmierzona zewnętrznym czujnikiem, osiągnie wartość temperatury zadanej
[Tz]. Powtórne włączenie nastąpi wówczas, gdy temperatura rzeczywista obniży się o
zadaną wartość histerezy [HISTEREZA]. Sterownik umożliwia skokową regulację
prędkości obrotowej silnika wentylatora (podajnika) w 9 zakresach [OBR. WENTYL.].
Przekaźnik sterujący pompę obiegu wody zostaje włączony, gdy temperatura zmierzona
czujnikiem, przekroczy zadaną wartość temperatury włączenia pompy [TEMP. POMPA].
o
Obniżenie temperatury o 2 C powoduje wyłączenie przekaźnika.
Sterownik wyposażony jest w układ blokady wyjścia - jeżeli w określonym czasie
[CZAS BLOK.] (licząc od momentu włączenia przekaźnika wyjściowego) temperatura
o
rzeczywista obniży się o 2 C, wówczas regulator zostanie zablokowany (wyłączony silnik wentylatora/podajnika).
Włączenie blokady nastąpi również wówczas, gdy przez okres 120 min temperatura rzeczywista nie osiągnie
poziomu temperatury zadanej (tylko wówczas, gdy funkcja blokady nie zostanie wcześniej wyłączona – „- -”).
Stan blokady nie ma wpływu na pracę sterownika pompy. Powrót do normalnej pracy nastąpi po naciśnięciu
przycisku. Funkcja blokady może zostać wyłączona, poprzez ustawienie wartości „- -” dla czasu włączenia
blokady.
Sterownik *WRT-41* posiada układ automatycznego "przepalania" kotła, zabezpieczający przed
wygaśnięciem, w przypadku, gdy temperatura rzeczywista przez długi okres czasu nie obniży się poniżej wartość
zadaną. Czas "przepalania" [CZAS PRZEP.] oraz czas przerwy pomiędzy kolejnymi włączeniami [CZĘST.
PRZEP.] są regulowane, umożliwiając pracę sterownika z różnymi kotłami, w różnych warunkach. Ustawienie
wartości „- -” dla czasu "przepalania" powoduje zablokowanie tej funkcji.
*WRT-41T* posiada dodatkowy, niezależny, bimetaliczny ogranicznik temperatury zabezpieczający system
przed przegrzaniem w przypadku uszkodzenia sterownika.
Sterownik *WRT-41* posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego - na płycie czołowej znajduje się
wyświetlacz, diody LED sygnalizujące stany pracy, przyciski sterowania i ustawiania wartości zadanych.
Opis techniczny
Regulator *WRT-41*przeznaczony jest do stosowania w układach
automatycznej regulacji temperatury, do sterowania wentylatorów lub
podajników w kotłach na paliwo stałe oraz pomp obiegu wody c.o.
Przyciski ustawiania wartości temperatury zadanej oraz wartości wybranej funkcji dodatkowej. W stanie ustalonym, naciśnięcie dowolnego przycisku przełącza sterownik na wyświetlanie temperatury zadanej (sygnalizowane pulsowanie obu cyfr wyświetlacza). Kolejne naciśnięcia zmieniają wyświetlaną wartość o 1 w "górę" lub "dół". Przytrzymanie dowolnego przycisku przez czas > 2s powoduje samoczynną, szybką zmianę wyświetlanej wartości. W przypadku wybrania jednej z funkcji dodatkowych, przyciski służą do zmiany wyświetlanej wartości. Wyświetlanie ustawianej wartości trwa przez okres ok. 6s, licząc od
ostatniego naciśnięcia przycisku.
Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne
Przycisk wielofunkcyjny:
> Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie funkcji dodatkowych - ustawiania lub przeglądania wartości histerezy, temperatury włączenia pompy, czasu trwania "przepalania" i
przerw między nimi, czasu włączenia "blokady" oraz prędkości obrotowej wentylatora,
których wartości można zmieniać przyciskami ustawiania wyświetlanej wartości.
> Naciśnięcie przycisku w stanie zadziałania „blokady” powoduje jej skasowanie
> Naciśnięcie przycisku w momencie wyświetlania/ustawiania temperatury zadanej powoduje powrót do wyświetlania temperatury rzeczywistej.
> Przytrzymanie przycisku przez czas > 2s powoduje wyłączenie sterownika.
> Naciśnięcie przycisku w stanie wyłączenia, powoduje powtórne włączenie sterownika.
Sygnalizacja błędu pomiaru temperatury. Symbol wyświetlany w przypadku uszkodzenia
lub odłączenia czujnika temperatury oraz przy przekroczeniu zakresu pomiarowego. Wyświetlany również po przyłączeniu napięcia zasilającego, do momentu wykonania przez
regulator wiarygodnego pomiaru temperatury.
Sygnalizacja zadziałania "blokady". Powrót do normalnej pracy regulatora następuje po
naciśnięciu przycisku kasowania blokady.
HISTEREZA
nazwa funkcji
Histereza regulacji temperatury
TEMP. POMPA
Temperatura włączenia pompy
CZAS
PRZEPALANIA
Czas trwania „przepalania”
zakres
wartość jednostka
fabryczna
3
o
C
30...70
38
o
C
1...99 („- -” symbol oznaczający
10
s
1...99
15
min
1...99 („- -” symbol oznaczający
45
min
1...9
zablokowanie funkcji)
PRZERWA PRZE- Czas między „przepaleniami”
PALANIA
CZAS
BLOKADY
Czas włączenia blokady
OBROTY
WENTYLATORA
Regulacja obrotów
zablokowanie funkcji)
1...9 („- -” symbol oznaczający
5
wyłączenie wentylatora)
Uwaga: Czujnik przeznaczony jest do pracy w warunkach suchych, stacjonarnych - niedopuszczalne jest stosowanie czujnika jako ruchomego elementu pomiarowego. W przypadku sterowania urządzeń o charakterze
indukcyjnym należy stosować zabezpieczenie w postaci układu gasikowego RC, dołączane równolegle do
obciążenia.
KENTRONIC
Janusz Matyszkowicz
32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38
tel./fax (33) 8455700, 8411879
tel. (0) 604450363
e-mail: [email protected]
www.kent.pnet.pl
Funkcje dodatkowe
oznaczenie LED
STEROWNIK TEMPERATURY *WRT-41*
Sygnalizacja wyłączenia sterownika.
Download