instrukcja

advertisement
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE
INSTRUKCJA
STEROWNIK
SERIA
UMS-02H
30-716 KRAKÓW
ul.Przewóz 34/304
tel 012 657 91 44
Sterowniki seria UMS-02H są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.
Głównym przeznaczeniem tych sterowników jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w procesie mycia schładzalników mleka i udojni.
Obudowa sterowników przeznaczona jest do zabudowy.
FUNKCJE STEROWNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Programy myjące.
Sterownik posiada 8 programów myjących. Fabrycznie zaprogramowane są 2 programy do mycia udojni oraz 2 programy do mycia
schładzalników. Pozostałe programy pozostawione są do indywidualnego zaprogramowania przez instalatora.
Funkcja modyfikacji oraz programowania programów.
Sterownik umożliwia samodzielne (przez instalatora) zaprogramowanie programów. Każdy program może posiadać maksymalnie do
50 kroków o czasie trwania do 99 min. Sposób programowania jest bardzo prosty i intuicyjny. Jest on dokładnie opisany w instrukcji w
postaci ikonograficznej. Fabryczne programy mogą również być modyfikowane zgodnie z potrzebami.
Funkcja zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Zanik napięcia zasilającego powoduje przerwanie realizacji włączonego programu mycia. Po powrocie prawidłowego napięcia zasilania,
realizacja programu rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym została zatrzymana. W ustawieniach tej funkcji można ograniczyć
czasowo zakresie od 1 do 9 godzin, możliwość powrotu do przerwanej pracy sterownika.
Funkcja serwisowa umożliwiająca testowanie prawidłowej pracy układu sterowniczego.
Funkcja ta polega na możliwości przechodzenia kolejno do następnych sekwencji programu nie czekając na upływ czasu. Przechodzenie
to następuje poprzez przyciskanie odpowiedniego przycisku. Funkcja ta jest dostępna jedynie dla instalatora.
Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych.
W przypadku dokonania błędu w czasie ustawiania pracy sterownika zawsze istnieje możliwość powrotu do nastaw fabrycznych.
Funkcja ręcznego włączania pompy podciśnienia lub pracy mieszadła.
Funkcja startu pracy programu.
Start programu następuje poprzez ręczne wciśniecie przycisku znajdującego się na ściance czołowej sterownika lub poprzez
przyciśnięcie zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika. Możliwe jest również wyzwalanie startu programu w sposób
automatyczny dokonywane przez zewnętrzne urządzenie.
Funkcja pauzowania (wstrzymania) realizacji programu w trakcie jego trwania. Funkcja ta umożliwia w dowolnym momencie
przerwanie realizacji programu, aż do ponownego jego wznowienia. Wznowienie następuje dokładnie w tym samym miejscu, w którym
program został przerwany. Pauzowanie dokonywane jest przyciskiem znajdującym się na czołówce sterownika lub poprzez
przyciśnięcie zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika.
Funkcja wyłączenia pracy programu.
Sterownik wyposażony jest w przycisk wyłączający pracę programu, bez możliwości jego ponownego wznowienia w punkcie
wyłączenia. Ponowne uruchomienie pracy programu, rozpocznie realizację programu od początku.
Funkcja wyświetlania czasu do zakończenia programu. W trakcie realizacji programu, na wyświetlaczu sterownika wskazywany jest
czas do jego zakończenia. Czas wskazywany przez wyświetlacz nie uwzględnia czasu nalewania wody.
Funkcja zakończenia procesu nalewania wody w zależności od sygnału z hydrostatu lub dozownika wody typ MPC-05
Sterownik typu UMS-02H posiada:

6 wyjść sterowniczych:


- jedno wyście (przekaźnik nr 5) posiada wyprowadzone styki: normalne zwarte i normalnie otwarte;
- pozostałe wyjścia posiadają wyprowadzone styki normalnie otwarte;
- wejście napięcia przełączanego wyprowadzone w celu umożliwienia podłączenia dowolnego poziomu napięć z przedziału 6 do
380 V
wejście do podłączenia hydrostatu;
wejście do podłączenia zewnętrznego przycisku uruchamiającego program;
Sterownik wyposażony jest w:









wyświetlacz typu LED wskazujący w czasie realizacji programu czas pozostały do jego zakończenia [1];
diody świecące służące do informacji, który przekaźnik jest aktualnie włączony w trakcie realizacji programu [2];
diodę świecącą wskazującą włączoną pracę hydrostatu [3];
diodę świecącą wskazującą pracę w trybie testowym [4];
przycisk włączający pracę programu myjącego. Przycisk ten służy również do ręcznego wstrzymania realizacji programu [5];
przycisk wyłączający pracę programu myjącego [6]
przycisk ręcznego włączania i wyłączania pracy przekaźnika nr 3 lub 4 oraz przycisk nastawczy w trybie serwisowym
(dokonywania zmian ustawień pracy regulatora) [7];
przycisk wejścia w tryb nastaw [8];
przyciski nastawcze (aktywowane w trybie nastaw oraz podczas pracy testowej) [9]
DANE TECHNICZNE







ilość programów
ilość fabrycznych programów
maksymalna liczba kroków w każdym z programów
maksymalny czas jednego kroku
minimalny czas jednego kroku
ilość wyjść przekaźnikowych
obciążalność styków przekaźnika
8
4
50
99 min
1 sek
6
10A 250V AC










ilość wejść sterujących
o
hydrostat
o
czujnik temperatury – UMS-02/T
o
czujnik przepływu – UMS-02/D
o
zewnętrzny przycisk Start Programu
rodzaj wyświetlacza
rozdzielczość nastaw temperatur sterowania
długość czujnika temperatury
max. 3
rozdzielczość nastaw dozowania wody
wymiary obudowy
zasilanie
ochrony
1l
123 x 68 x 85 mm
230 V AC 50 Hz
IP30
LED
0,5 OC
5m
klasa bezpieczeństwa
B
BUDOWA
Sterownik USM-02H umieszczony jest w obudowie panelowej do zabudowy
OBSŁUGA PRZEZ BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKOWNIKA
Sterownik charakteryzuje się prostotą obsługi dokonywanej przez bezpośredniego użytkownika. Obsługa ta ogranicza się do korzystania z
dwóch lub trzech przycisków klawiatury. Pozostałe przyciski są nieaktywne dla bezpośredniego użytkownika uniemożliwiając tym samym
przypadkową ingerencję w nastawy fabryczne lub dokonane przez instalatora.
URUCHOMIENIE PRACY STEROWNIKA
 Sterownik po podłączeniu napięcia zasilania pozostaje w stanie gotowości do pracy. Sygnalizacją tego stanu są cztery świecące kreski w
polu wyświetlacza.
 Włączenie programu myjącego następuje poprzez wciśniecie przycisku startu [5] oznaczonego kolorem zielonym.
 Sterownik posiada możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku, który dubluje pracę przycisku [5] umieszczonego na czołówce
sterownika.
 W momencie wciśnięcia przycisku startu następuje realizacja ustawionego wcześniej programu myjącego.
 W czasie realizacji programu, na wyświetlaczu wskazywany jest czas do zakończenia procesu mycia.
UWAGA:
Wskazany przez wyświetlacz czas nie uwzględnia czasu potrzebnego do nalania wody w trybie współpracy z hydrostatem oraz dozownikiem
wody.
WŁĄCZENIE PRACY PROGRAMU MYJĄCEGO
Poprzez przyciśnięcie przycisku startu programu (przycisk zielony) następuje realizacja wcześniej ustawionego lub zaprogramowanego
programu.
WSTRZYMANIE REALIZACJI PROGRAMU MYJĄCEGO
W czasie trwania realizacji programu można w dowolnej chwili wstrzymać jego realizację. Dokonuje się tego poprzez ponowne wciśniecie
przycisku start (zielony) . W czasie wstrzymania realizacji programu następuje wyłączenie wszystkich aktywnych przekaźników. Ponowne
jego uruchomienie następuje poprzez kolejne wciśnięcie przycisku strat (zielony). Realizacja programu zostanie kontynuowana od tego
miejsca w którym nastąpiło wstrzymanie (za pauzowanie )
WYŁĄCZENIE REALIZACJI PROGRAMU MYJĄCEGO
W razie konieczności w dowolnym momencie można wyłączyć aktualnie realizowaną pracę programu. Dokonuje się tego poprzez wciśnięcie
przycisku wyłączenia (kolor czerwony)
W momencie wciśnięcia tego przycisku całkowicie zostaje przerwana i wyłączona realizacja programu. Sterownik przechodzi do stanu
gotowości. Jeżeli nastąpiło by ponowne włączenie programu to jego realizacja rozpocznie się od początku.
RĘCZNE WŁĄCZANIE PRACY POMPY PODCIŚNIENIA LUB PRACY MIESZADŁA
W przypadku uaktywnienia tej funkcji, użytkownik ma możliwość ręcznego włączenia pompy podciśnienia lub pracy mieszadła. Ręczne
włączanie jest możliwe jedynie, gdy nie jest realizowany przez sterownik program mycia. W czasie realizacji programu przycisk włączający
ręczną pracę jest nieaktywny. Ustawienia fabryczne lub dokonane przez instalatora określają które z wyjść (pompa podciśnienia PP lub
mieszadło PPR) będzie mogło być włączane ręcznie.
OBSŁUGA PRZEZ INSTALATORA
Sterownik fabrycznie jest zaprogramowany dla standartowych warunków pracy z przeznaczeniem do sterowania myciem
schładzalnika mleka – 2 programy oraz sterowania myciem udojni – 2 programy.
Tym niemniej w celu zapewnienia właściwej pracy sterownika w konkretnych warunkach, można dokonać odpowiednich korekt nastaw
parametrów pracy łącznie z wyborem odpowiedniego programu.
Fabryczne programy myjące można edytować wg własnych potrzeb lub też dokonać zaprogramowania własnego programu.
Po zainstalowaniu sterownika można również w przyśpieszonym trybie dokonać sprawdzenia prawidłowości działania całego układu myjącego
TABELA NASTAW
Opis funkcji
1
2
Wejście w tryb nastaw
Edycja programów
Symbol
Zakres nastaw
Nastawa
fabryczna
U000
EdPr
Kod dostępu
Edytowanie programów
fabrycznych oraz
programowanie własnych
programów. Omówione w
osobnym punkcie instrukcji
Pro1
Pro2
Pro3
Pro 4
Pro5
Pro6
Pro7
Pro8
0 – brak funkcji
121
8 programów
3
Ustawianie nr uruchamianego
programu
dPro
4
Ustawienia ręcznego włączenia pompy
podciśnienia lub pracy mieszadła
UPP
Patrz tabele
programów
Pro1
0
1 – pompa podciśnienia
2 – mieszadło
5
Ustawienie pracy testowej
UEL
6
Ustawienie maksymalnego czasu
przerwy w zasilaniu po którym
następuje wznowienie napięcia
zasilania.
Powrót do ustawień fabrycznych przy
następnym uruchomieniu sterownika
UAP
7
PdOd
0 – brak funkcji
1 – funkcja testu włączona
0 – brak funkcji
(nieograniczony czas)
1–9h
0 – brak funkcji
1 – powrót do nastaw
fabrycznych
0
9
0
WEJŚCIE W TRYB NASTAW I PROGRAMOWANIA
Sterownik zabezpieczony jest przed przypadkowym wejściem w tryb nastaw serwisowych, z założenia dostępnych jedynie dla instalatora lub
serwisanta.
Zabezpieczenia te obejmują:
- konieczność wciśnięcia i przytrzymania przycisku wejścia w tryb nastaw [8] przez ok. 15 sek
- konieczność wpisania kodu dostępu. Kod dostępu podany jest w tabeli nastaw.
- wpisywanie kodu dostępu odbywa się kilkoma krokami
Uwaga.
Prosimy o nie udostępnianie bezpośrednim użytkownikom kodu dostępu.
Poniżej przedstawiona jest w postaci graficznej, procedura wpisania kodu dostępu umożliwiająca wejście w tryb nastaw i programowania.
WYBÓR FUNKCJI DO EDYCJI
W tabeli nastaw podane są wszystkie dostępne funkcje wraz z ich opisem i możliwymi wartościami do ustawienia. W razie potrzeby zmiany
dowolnego parametru z dostępnych nastaw, należy wejść w tryb nastaw (patrz punkt wyżej). Następnie należy wybrać konkretną funkcję która
będzie podlegała zmianie.
Poniżej przedstawiona jest graficznie zmiana fabrycznej nastawy programu mycia. Fabrycznie ustawiony jest program nr 1.
EDYCJA PROGRAMÓW – funkcja EdPr



Sterownik jest wyposażony w:
- 4 programy do mycia, zaprogramowane fabrycznie, które mogą być w zależności od potrzeb dowolnie edytowalne przez
instalatora.
- 4 programy do mycia, przeznaczone do zaprogramowania przez instalatora. Fabrycznie są one puste.
Każdy program może zawierać maksymalnie do 50 kroków.
Każdemu krokowi przypisany jest:
- stan 6 wyjść przekaźnikowych ;
- stan wejścia hydrostatu;
- czas trwania kroku;
POWRÓT DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH
Aby dokonać powrotu do ustawień domyślnych należy wejść w tryb nastaw sterownika. Korzystając z przycisków ▲,▼ dokonać wyboru
opcji PdOd, potwierdzić wybór tej opcji wciskając przycisk S zmienić wartość tej opcji z „0” na „1” używając do tego celu przycisku ▲.
Następnie potwierdzić wprowadzone zmiany ponownym przyciśnięciem przycisku S. Po wykonaniu tych czynności odłączyć napięcie
zasilania od sterownika i włączyć je ponownie.
UWAGA!
1.
2.
Powrót do nastaw fabrycznych powoduje usunięcie z pamięci sterownika wszelkich nastaw przy jednoczesnym
przywrócenie nastaw fabrycznych. Należy wiec ostrożnie i świadomie korzystać z tej opcji.
Powrót do nastaw fabrycznych następuje jedynie po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania sterownika.
PRACA STEROWNIKA W TRYBIE TESTU
Funkcja pracy testowej służy do przyśpieszonego sprawdzenia poprawności działania całego układu myjącego sterowanego przez sterownik
UMS-02H.
Praca w trybie testowym polega na możliwości ręcznego przyśpieszania poszczególnych kroków programu.
W celu ustawienia pracy testowej należy wejść w tryb nastaw i ustawić funkcję UEL na wartość =1.
i następnie potwierdzić przyciskając przycisk S. Wyjście z trybu nastaw następuje poprzez przyciśniecie przycisku wyłączającego
(czerwonego).
Tryb pracy testowej sterownika sygnalizowane jest migającym świeceniem diody zielonej oznaczonej symbolem A.
Po włączeniu pracy programu, przejścia do kolejnych kroków programu dokonuje się przyciskiem ▲. Można również dokonać cofnięcia cię
do poprzednich kroków przyciskając przycisk ▼.
Wyjście z pracy testowej:
- wpisać kod dostępu;
- wybrać funkcję UEL;
- ustawić wartość 0
- potwierdzić przyciskiem S;
- wyjść z nastaw przyciskając przycisk wyłączający (czerwony)
UWAGA
Po zakończeniu testowania prawidłowości dziania układu myjącego należy bezwzględnie pamiętać o powrocie do normalnej pracy
regulatora. W czasie normalnej pracy nie może świecić zielona dioda.
PROGRAMY FABRYCZNE
Sterownik zawiera 4 programy zaprogramowane, które są przedstawione poniżej, pozostałe 4 programy są puste..
Program nr 1
Nr diody LED
KROK
CZAS
1
2
3
4
5
6
7
8
15:00
03:00
00:30
15:00
07:30
03:30
00:30
15:00
9
10
05:00
00:30
01:05:30
Program nr 2
Nr przekaźnika
KROK
1
2
3
4
5
6
7
8
CZAS
15:00
04:00
00:30
15:00
11:30
02:30
00:30
15:00
1
2
CW ZW
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
CW ZW
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
5
6
7


UWAGI
PP
0
1
1
0
1
1
1
0
PML
0
0
1
0
0
0
1
0
ZZ
0
0
0
1
1
0
0
0
PMY
1
1
1
1
1
1
1
1
H
1
0
0
1
0
0
0
1
T
DW
40
Max. czas
40
Max. czas
40
Max. czas
1
1
45
0
0
0
1
0
1
0
1
Maksymalny sumaryczny czas
3
4
5
6
PP
0
1
1
0
1
1
1
0
PML
0
0
1
0
0
0
1
0
ZZ
0
0
0
1
1
0
0
0
PMY
1
1
1
1
1
1
1
1
H
1
0
0
1
0
0
0
1


T
DW
40
Max. czas
40
Max. czas
40
Max. czas
45
UWAGI
9
10
06:00
00:30
01:10:30
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
Maksymalny sumaryczny czas
1
2
3
4
Program nr 3
NR diody LED
KROK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CZAS
02:00
00:30
02:00
02:30
02:30
00:30
05:00
03:00
02:00
00:30
03:30
04:00
28:00
Program nr 4
NR diody LED
KROK CZAS
1 02:30
2 01:00
3 01:00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02:30
02:30
01:00
04:30
03:00
02:30
01:00
02:30
04:00
28:00
5
6
7
CW ZW PM PPR ZZ PMY H
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
Sumaryczny czas
1
CW
0
0
0
2
ZW
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
4
PM PPR
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
5
ZZ
0
0
0
6
PMY
1
1
1
7
H
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
Sumaryczny czas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CW – przekaźnik ciepłej wody
PP – przekaźnik pompy podciśnienia
ZZ – przekaźnik zaworu zrzutowego
H- hydrostat
D – dozowanie
ZW – przekaźnik zimnej wody
PML – przekaźnik pompy mleczn
PMY – przekaźnik mycia
T – podgrzewanie wody
CW – przekaźnik ciepłej wody
PM – przekaźnik pompy myjącej
ZZ – przekaźnik zaworu zrzutowego
H- hydrostat
D – dozowanie
ZW – przekaźnik zimnej wody
PPR – przekaźnik mieszadła
PMY - przekaźnik mycia
T – podgrzewanie wody
PODŁĄCZENIE REGULATORA
Otwór montażowy
Download